• ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည် RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) ဖို့ေျမလမ္း ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းလမ္းေထာင့္၊ထန္းပင္ကုန္းရပ္ကြက္၊သန္လ်င္ျမိဳ႔နယ္။(Show Room)
  Ph: 09-5157065,09-5016648,09-788122988
  ကိုေအာင္မိ်ဳးထြန္း၊ Sky စတိုး၊ သုခလမ္း၊ျမိဳ႕မေတာင္ရပ္ကြက္၊သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။ (QSP)
  Ph: 09-790146148,09-5163567
  ဦး၀င္းကုိလွ၊ ႏွင္းဧကရီစတိုး ၊ကိ်ဴက္ေခါက္ဘုရားလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။
  (QSP) Ph: 056-21962,09-421019779
  ကိုဘိုဘိုဟန္၊ ရတနာထြန္းစားေသာက္ဆုိင္၊ေရေၾကာင္းလမ္းဆံု၊သီလ၀ါ၊လက္ယက္စမ္းေက်းရြာ၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။(QSP)
  Ph:09-250089577
  ကိုေအာင္မိ်ဳးထြန္း၊ Sky စတိုး၊ သုခလမ္း၊ျမိဳ႕မေတာင္ရပ္ကြက္၊သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။ (QSP)
  Ph: 09-790146148,09-5163567
  ကိုေအာင္သန္းလင္း၊Mobile Shop ဘုရားကုန္းလမ္းဆံု ၊ဘုရားကုန္းေက်းရြာ၊သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။(VSP)
  Ph:09-456673866,09-799426122
  ကိုေဇာ္မင္းဦး ကုန္စံုဆိုင္၊ပုဂံေတာင္ေက်းရြာ၊သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။Ph:09-799425900 (VSP)
  ကိုေက်ာ္မင္းဦး၊ Lucky Star Mobile Shop ၊ထမလံု၊ လက္ယက္စမ္းေက်းရြာ၊သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။(VSP)
  Ph: 09-445642786,09-974900080
  ဦးတင္ေအးကုန္စံုဆိုင္၊သူေဌးကြင္းေက်းရြာ၊သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-786174286,09-797248232 (VSP)
  ကိုေက်ာ္စြာ၀င္း၊ ေက်ာ္စြာလက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ကုလား၀ဲေက်းရြာ၊သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။(VSP)
  Ph:09-254002318,09-420266447
  (၂) ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၃၂)၊လမ္းသစ္လမ္း၊အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-791296400,09-257137897
  ကိုႏိုင္လင္းဦးကုန္စံုဆိုင္ အမွတ္(၃)၊ ၄ ရပ္ကြက္တံတားျမိဳ႕ခြဲ၊ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္။
  (QSP) Ph: 09-254346903,09-796273744
  မိဘရိပ္ လဖက္ရည္ဆိုင္၊ျမိဳင္သာယာဂိတ္သစ္မွတ္တိုင္၊ ျမိဳင္သာယာ၊ေညာင္၀ိုင္းၾကီးေက်းရြာ၊
  ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္။(VSP) Ph:09-790145871,09-425289770
  ကိုျဖိဳး လဖက္ရည္ဆိုင္၊ပန္းေတာေက်းရြာဇက္ဆိပ္၊ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္။(VSP)
  Ph: 09-420236900,09-797123490
  ကိုႏိုင္လင္းေအာင္ ကုန္စံုဆိုင္၊မဂၤလြန္းစံျပေက်းရြာ၊ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္။ (VSP)
  Ph: 09-442133224,09-776115667
  ကုိၾကည္ဆန္း လဖက္ရည္ဆိုင္ ၊ ျမကိုင္းေက်းရြာ၊ေက်ာက္တန္း။
  Ph: 09-790114478(VSP)
  မိသားစုကုန္စံုဆိုင္၊စစ္တန္းေက်းရြာ၊ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-796664566(VSP)
  ဓနေဠးလဖက္ရည္ဆိုင္ ရဲတင္းရပ္(၇)၊ေရႊေပ်ာက္ေက်းရြာ၊ေက်ာက္တန္း။
  Ph:09-792244511(VSP)
  ထြန္းစတိုးကမာကလုတ္ေက်းရြာ၊ေက်ာက္တန္း။
  Ph:09-799732901,09-795648994
  ဦးလွေဠး "မိုးေဝယံ"ဓာတ္ပံု၊ ဖိတ္စာ-မိတၱဴ ႏွင္းဆီလမ္း၊ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္၊ ဖလန္းေက်းရြာ၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-796363263, 09-799444424  (VSP)
  (၃) ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃/ ၆)၊ျပည္ေတ္ာေအးလမ္း၊(၆)ရပ္ကြက္၊ ခရမ္းျမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09-794873414,09-8645335
  ဦးေအာင္၀င္းသူ အိမ္ဆိုင္၊ကံသာေက်းရြာ၊ခရမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-794873418(VSP)
  ဦးေ၀ယံေနာင္၊ကုန္စံုဆိုင္၊ၾကာကန္ေက်းရြာ၊ခရမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-795211833(VSP)
  ေဒၚႏွင္းယုေအာင္၊ကုန္စံုဆိုင္၊ဘုရားပ်ိဴေက်းရြာ၊ခရမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-799656520(VSP)
  ဦးဖိုးေဇာ္၊အိမ္ဆိုင္၊ ကင္းမြန္ျခံဳေက်းရြာ၊ခရမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-760119660(VSP)
  ေဒၚသင္းသင္းေအး၊ မုန့္ဆိုင္ ၊ ၾကက္တူေရြးေခါင္း၊ပလူကန္ေက်းရြာ၊ ခရမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09788173608(VSP)
  ဦးဟန္ေဇာ္ထြန္း ၊ အလွျပင္ဆိုင္ ၊ ေညာင္ပင္သာေက်းရြာ ၊ ခရမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-777842956(VSP)
  ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း ၊ Wave Money ဆိုင္၊အိုး၀၊က်ီးနီေခ်ာင္းေက်းရြာ ၊ ခရမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-760136083(VSP)
  ဦးသန္းထြဋ္ေအာင္၊ ကုန္စံုဆိုင္ ၊ ပိန္းကန္ေက်းရြာ ၊ ခရမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-799368580 (VSP)
  (၄) သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) ၊ စည္သူလမ္း ၊ (၄)ရပ္ကြက္ ၊ သံုးခြျမိဳ႔နယ္ ။(Show Room)
  Ph: 056-40100,05640161,09-785155938
  သန္႔ဇင္ Mobile & Electronic အေနာ္ရထာလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ ၊ သံုးခြျမိဳ႕နယ္။ (QSP)
  Ph:09-790136243,09-450018212
  ကိုဇင္ကိုကိုထက္၊သံပန္းသံတံခါး စတီးႏွင့္ အလူမီနီယံဆိုင္၊သံုးခြ(အေနာက္)ေက်းရြာ၊
  သံုးခြျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-421901323(VSP)
  ကိုေနမင္းထြန္း ၊ အိမ္ဆိုင္ (၉)ရပ္ကြက္ ၊ တိုက္တန္းလ်ား ၊သံုးခြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-777212199(QSP)
  ကိုထြန္းထြန္း၀င္း ၊ လဖက္ရည္ဆိုင္ ႏွင့္ အေအးဆိုင္၊ ပ်ဥ္းမကန္စံျပေက်းရြာ၊
  သံုးခြျမိဳ႕နယ္။ (VSP) Ph: 09-776106938
  ကိုေက်ာ္ရွင္း ၊ Mobile & Electronic စတိုးဆိုင္ ၊ ပုလဲစံျပေက်းရြာ ၊ သံုးခြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-971010311(VSP)
  ကိုရန္ေနာင္စိုး ၊အိမ္ဆိုင္ ၊ သိုက္တူးကန္စံျပေက်းရြာ ၊သံုးခြျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-43188439(VSP)
  ကိုသန္႕ေဇာ္၊ ကုန္စံုဆိုင္ ၊နဘဲကုန္း၊အလန္းကုန္းေက်းရြာ၊သံုးခြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-253582644(VSP)
  ကိုေက်္ာေဇယ် ၊ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆိုင္ ၊ အိႆယ်ေက်းရြာ ၊ သံုးခြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-402481941 (VSP)
  ကိုျဖိဳးမင္းခိုင္ ၊ ကုန္စံုဆိုင္ ၊ သံုးခြ အေနာက္ေက်းရြာ ၊ သံုးခြျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-789719197 (VSP)
  ကိုစည္သူ၊ မိသားစု Battery ဆိုင္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ သံုးခြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-796660016 (QSP)
  ကိုသက္ပိုင္စိုး၊ ရြာထိပ္လၻက္ရည္ဆိုင္၊ ပုလဲစံျပေက်းရြာ၊ သံုးခြျမိဳံနယ္။
  Ph: 09-790136372 (VSP)
  (၅)    ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္    အမွတ္ (၂၂၅)၊ ေျမညီ၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း(ယခင္ဘားလမ္း)၊(၂)ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တံတား။
  ( Show Room ) Ph: 09-440407923, 09-972261615 ,09- 33166878
  City Mobile ၊အမွတ္(၁၉၀)၊ ၃၅လမ္းအလယ္၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-250071786 (QSP)
  မလွလွေထြး၊ 203 မုန့္ဆုိင္၊ အမွတ္(၂၀၃)၊ ၃၇လမ္းအထက္၊(၅)ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-25955557 (QSP)
  Lucky Star Electronic Service ၊ အမွတ္(၃၂၁)၊ ေျမညီထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း၊ (ဘားလမ္းအထက္)၊(၂)ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 01-255554 (QSP)
  "TA" Electric Centre အမွတ္(၂၁၆)၊ ပန္းဆိုးတန္း ႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-5091165 (QSP)
  "မသီတာေအး"မုန္႔ဆိုင္ အမွတ္(၂၂၉)၊ (၃၉)လမ္း အထက္ဘေလာက္၊ (၈) ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-45034054 (QSP)
  "City" Mobile အမွတ္ (၁၉၀)၊ ၃၅လမ္းအလယ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-250071786 (QSP)
  (၆)  ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(56) ေျမညီ (29) လမ္း ေအာက္ဘေလာက္ ၊(၆)ရပ္ကြက္၊ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္။
  ( Show Room )Ph : 09-250354323, 09-425134241
  ျပည္ေရႊထိုက္နာရီစတိုး၊ အမွတ္(၃၀၃/၃၁၃)၊အေနာ္ရထာလမ္းမ (၂၆လမ္းႏွင့္ကုန္ေစ်းတန္းလမ္းၾကား)၊(၂)ရပ္ကြက္၊ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-5120812,09-443028560,09-970333499 (QSP)
  "ဦးေဇာ္ဝင္း"မုန္႔ဆိုင္ အမွတ္(၂၅၄)၊ ေရႊဘံုသာလမ္း (အလယ္)၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-250027146 (QSP)
  "မိဘေမတၱာ"တံဆိပ္တံုးဆိုင္ အမွတ္(၁၆၀)၊ (၃၂)လမ္း/အလယ္၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-778170518 (QSP)
  "ကိုမ်ိဳးေအာင္"မုန္႔ဆိုင္ အမွတ္(၁၆)၊ ကုန္ေဈးတန္း ႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-974355520 (QSP) 
  "ဦးတင္လွ"မုန္႔ဆိုင္ အမွတ္(၁၄၃)၊ (၂၇)လမ္း/အလယ္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-261865644 (QSP)
  "ဦးတိုးေအာင္"စတိုးဆိုင္ အမွတ္(၇၃၂)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၂၅ ႏွင့္ ၂၆လမ္းၾကား)၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-790198218 (QSP) 
  (၇) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၆) ၊ ဦး၀ိစာရလမ္း ႏွင့္ ကၽြန္းေရႊ၀ါလမ္းေထာင့္ ၊ (၃၄) ရပ္ကြက္ ၊
  ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။   ( Show Room ) Ph: 09-73205538
  ေအာင္ေမတၱာစတိုး ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း ၊(၇/၈လမ္းဆံုအနီး)၊ (၃၈)ရပ္ကြက္ ၊ မဟာျမိဳင္အိမ္ယာ၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ။    Ph : 09-254111684 (QSP)
  V-2 Electronic ဆိုင္ ၊ တိုက္ (၁၆/ ဘီ )(ဘီ-၁)၊ ဗဟိုလမ္း ၊ မဟာျမိဳင္အိမ္ယာ၊ (၄၁)ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ။
  (Prepaid Card သာေရာင္းပါသည္။) Ph : 09-5096030, 09-254008064(QSP)
  သူရိန္ (အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္)၊ဘီ ၈-၁၀၂ ၊ဗိုလ္မင္းေရာင္အိမ္ယာ၊(၄၂)ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။ 
     Ph:09-420891559, 09-73903451 (QSP)
  ေကာင္းသစ္စံ ဆန္၊ဆီ နွင့္ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး၊အမွတ္(၆၃၄/ေအ)၊မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊(၄၄)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-252512221 (QSP)
  မီးမီးစတိုး၊ အမွတ္(၄၇၆)၊ဗိုလ္မွဴးဗထုူးလမ္း၊(၄၅)ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-693564473 (QSP)
  117 စတိုး၊ အမွတ္(၁၆၅၈)၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး၊ (၄၆)ရပ္ကြက္၊ (၅၀)ေကြ႕အနီး၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။   
  Ph:09-977799994 (QSP)
  ေရႊလင္းလက္စတုိး၊ အမွတ္(၅၄၆)၊ မႏၱေလးလမ္း၊ (၂၉)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-258911292(QSP)
  ၾကယ္တံခြန္ စတိုး၊ အမွတ္(၈၄၆)၊ ပင္လံုလမ္း၊ (၃၆)ရပ္ကြက္၊ ေက်ာင္းလမ္းမွတ္တိုင္အနီး၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-262549397, 09-950826852 (QSP)
  (၈) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၉၈)၊ေလွာ္ကားလမ္းႏွင့္ ေအာင္ေဗာဓိဘုရားလမ္းေထာင့္ ၊ (၂၀)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph:09-448003161,09-73213787
  ဦး၀င္းၾကိဳင္ ကုန္စံုဆိုင္ ၊အမွတ္ (၁၈၄၈) ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ -၁ လမ္း ၊ ၇၁ ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-420113298 (QSP)
  ဦးေမာင္ျမိဳင္ အထည္ဆုိင္ ၊ အမွတ္ (၁၈၄၅) ၊ သိန္းတစ္ရာလမ္းမ ၊ ၁၄၀ ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250932440 (QSP)
  ေဒၚသန္းသန္းေဌး၊ ကုန္စံုဆိုင္၊ အမွတ္(၁၁၀)၊ ေဇာတိကလမ္း၊ (၆၅)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-789639713 (QSP)
  ဦးဆာပို မုန့္မ်ိဳးစံုဆိုင္၊အမွတ္(၄၃၇)၊ ျမတ္ေလးလမ္းမ၊(၂၂)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-796455642 (QSP)
  ေဒၚျဖဴျဖဴေအာင္၊ "WA WA Store (Conveniece)" အမွတ္(၅၀/A) ၊စည္ပင္လမ္း၊ (၂၄)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph:449255877 (QSP)
  (၉) တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၄၁) ၊ ၿမိဳ႕နယ္လမ္းႏွင့္ စုေပါင္းရံုးလမ္းေထာင့္ ၊ ေဗာဓိကုန္းရပ္ကြက္၊
  တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room)  Ph : 09-450019868
  ဦးေနဆန္း "အလင္းေန႕" စတိုးဆိုင္ ၊ အမွတ္ (၁၁၃)၊ သိမ္ကုန္းေက်းရြာ၊ ဥကၠံ ကံကုန္းေက်းရြာ ၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ 
  Ph :  09-5505933 (VSP)
  ဦးမိုးေဇာ္ “လႈိင္ Electronic” ၊ အမွတ္ ၁၁၇ ၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊(၂)ရပ္ကြက္၊  အေဖ်ာက္၊ တိုက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-450019929 (QSP)
  ၾကယ္တံခြန္ Mobile Phone ဆိုင္ ၊ အေနာ္ရထာရပ္ကြက္၊ ဘုရားၾကီးလမ္း၊ မီးသတ္စခန္းအနီး ၊
  ဥကၠံျမိဳ႕ ၊ တိုက္ၾကီး ။ Ph: 09-955711550, 09-251866677 (QSP)
  “၀ါ၀ါ”မိတၱဴ တာခြတာဆံု၊ သရက္ေခ်ာင္းလမ္းအဆင္း ၊ တာဂြေက်းရြာ၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-760113711 (QSP)
  “သီတာေရစင္” ကဖီးႏွင့္ အေအး ဖလံုတာဆံု ၊ ဖလံုဘူတာေက်းရြာ၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-799332011 (QSP)
  အမွတ္ (G1A-56) ၊ဂိိ်ဴးျဖဴကန္လမ္း ၊ ဥပၸံဳစုရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-782554637 (QSP)
  ကိုေကာင္းျမတ္၀င္း၊ေတာ္လတီေက်းရြာ၊တုိက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္။ Ph:09-771131942 (VSP)
  သဘာ၀ သစ္သီးစံုအေအးဆိုင္၊ ေတာ္လတီရြာသာလမ္းဆံု၊ အေဖ်ာက္၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္။ 
  Ph: 09-448000409 (VSP)
  ေရႊေနျခည္ ကဖီး ၊ ဥတိုအေဖ်ာက္တာဆံု၊ ဥတုိေက်းရြာ၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-787091252 (VSP)
  သံုးရာသီ စတိုး ၊ ဥကၠံသၾကားစက္အနီး၊ ဥကၠံျမိဳ႕၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-951694647 (QSP)
  ကိုေအာင္မုန့္ဆိုင္၊ ခ်င္းကုန္းေက်းရြာ၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-420767492 (VSP)
  "ေအာင္ရဲရင့္ ကုန္စံုဆိုင္" ဥပၸံဳေက်းရြာ၊ ျပည္လမ္း၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-760134304 (VSP)
  "အလင္းအိမ္ ကုန္စံုဆိုင္" ဖလံုဘူတာေဈး၊ ဖလံုေက်းရြာ၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-771131991 (VSP)
  "K2 Mobile Store" ရန္ကုန္-ျပည္ ကားလမ္းေဘး၊ ဥကၠံရြာမေက်းရြာ၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-441994194 (VSP)
  (SAMSUNG)တောင်ပေါ်လမ်း၊ ဥပံစုရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊၊
  Ph; 09-979974683 (QSP)
  (၁၀) ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၀/H)၊ ေျမညီ၊ ေက်ာင္းႀကီးလမ္း၊အိုးဘိုရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-43166603, 09-73082890
  “ကိုမင္းႏိုင္လင္း” အမွတ္ (၁၅၃)၊ ေရႊ၀ါေျမလမ္း၊စက္ဆန္းရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တဖက္ကမ္း။ 
  Ph: 09-43093251, 09-254471737 (VSP)
  “ကိုရဲမင္းထြန္း” အမွတ္(၄၄၅) ၊ကမ္းနားလမ္း၊သရက္ေတာေျမာက္ရပ္ကြက္ ၊  ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph:01-527652,09-790137011(QSP)
  “7-STAR” အမွတ္ ၅၄၈ ၊ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း ၊ ပန္းလွုိုင္ရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္။ (QSP)
  Ph: 09-5085846,01-220374
  Cherry Mobile အမွတ္ (၇၇) ၊ ေျမညီ ၊ ထီးတန္းလမ္းႏွင့္ ထီးတန္း(၂)လမ္းေထာင့္၊ထီးတန္းစက္ေျမရပ္ကြက္၊
  ၾကည့္ျမင္တုိင္။ Ph: 09-5116012 (QSP)
  ဦးစိုးသိန္းစတိုး၊အမွတ္(၁၃၈) ေျမညီ၊ထီးတန္းလမ္း၊ၾကည့္ျမင္တုိင္။
  Ph: 09-799047367(QSP)
  Good Day စတိုး ၊ အမွတ္(၄၃၃) ေျမညီ ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ ၾကည့္ုျမင္တိုင္ ။
  Ph: 09-794559463 (QSP)
  ေရႊနဂါး အမွတ္(၁၀ - A) ေျမညီ ၊ နိဗၺာန္လမ္း၊သာဓုအေရွ့ရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ ။
  Ph: 01-502012,09-5177719 (QSP)
  ပြင့္ဖူး စတိုး ၊ အမွတ္(၃၀၄) ေျမညီ ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ မက်ီးတန္းေျမာက္အေရွ့ရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ုျမင္တို္င္
  Ph: 09-790137046 (QSP)
  ေအာင္နန္းေတာ္ စတိုး ၊ အမွတ္(၄၈၈) ဘီ ၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ေျမာင္းၾကီးလမ္းေထာင့္၊အိုးဘိုရပ္ကြက္၊  ၾကည့္ုုျမင္တိုင္ ။
  Ph:09-401679966 (QSP)
  ေအာင္သစၥာစတိုး ၊ အမွတ္ ( ၁၀၁) A ေျမညီ ၊ ေစ်းၾကီးလမ္းႏွင့္ အထက္ၾကည့္ျမင္တိုင္ လမ္းေထာင့္ ၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ ။
  Ph: 09-5502060 (QSP)
  ခ်စ္ၾကည္ေရးစတိုး အမွတ္(၃၇၆) ေျမညီ၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ သာဓုလမ္းေထာင့္ ၊ သာဓုအေနာက္ရပ္ကြက္၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ ။ Ph; 09-790136990 (QSP)
  ဖြံျဖိဳးေရးတာလမ္းမေဘး၊ ဆိပ္ၾကီးရပ္ကြက္၊ ဆိပ္ၾကီးေက်းရြာ၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ တစ္ဖက္ကမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-43057898 (VSP)
  ကရင္စုေက်းရြာ ၊ေဂ်ာင္ပိုင္းေလး၊ဆိပ္ၾကီးရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္း၊ၾကည့္ျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:09-784756840 ( VSP)
  ဦးသိန္း၀င္း ၀ါးရံုဆိပ္ေက်းရြာ အလယ္ပိုင္း ၊ ၀ါးရံုဆိပ္ရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္း ။
  Ph: 09-970858233 (VSP)
  ကိုေဇာ္လင္းေအး၊ အမွတ္(၄၉၂)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ သီတာရပ္ကြက္၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္(သီရိမဂၤလာေစ်းေရွ့)။
  Ph: 09-695154754(QSP)
  မင္းသီဟေဆးစတိုး၊ အမွတ္(၂၀)၊ ပန္းပင္ၾကီးလမ္း၊မက်ီးတန္းေတာင္/အေနာက္ရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5121077 (QSP)
  ၀င္းသူဇာစတိုး၊ အမွတ္(၂၆) ေျမညီ၊ ဗားဂရာလမး္၊အိုးဘိုရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-32220942(QSP)
  ဦးေအးမင္း၊ အမွတ္(၁၉) ေျမညီ၊ ထီးတန္းလမး္၊သီတာရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-251965232 (QSP)
  ကိုလွ၀င္း၊ ၀ါးရံုဆိပ္ေက်းရြာ (ရန္ေအာင္ပိုင္း)၊၀ါးရံုဆိပ္ရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္တစ္ဖက္ကမ္း၊ ၾကည့္ုျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္
  Ph: 09-777249312 (VSP)
  ကိုသိန္းထိုက္လင္း၊ ေအးရြာ (အေနာက္ပိုင္း)၊ေအးရြာရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္တစ္ဖက္ကမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-251034487 (VSP)
  ဦး၀င္းေဇာ္၊ ကံသာေအး (၃)လမး္၊ ဘလုတ္ညႊန္႔၊ေအးရြာရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-251034421 (VSP)
  ဦးျမလြင္၊ အလတ္ေခ်ာင္း (ရြာမၾကီး) ၊စက္ဆန္းရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တုိုင္တစ္ဖက္ကမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-73041273 (VSP)
  "ထြဋ္ လွ်ပ္စစ္စတိုး" အမွတ္(၈) ၊ သိႏၵီလမ္း ၊ သီတာရပ္ကြက္ ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္။
  Ph: 09-790137109,01-211813 (QSP)
  "ေရႊျပည္မင္း စတိုး" အမွတ္(၂၀) ေျမညီ ၊ ပန္းလွိုင္လမး္္  ၊ ေဆး/ျငိမ္း၇ပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ။
  Ph: 09-443199671, 09-779841451 (QSP)
  "002 စတိုး" အမွတ္(002)၊ တိုက္ ( 66/72) ၊ ထီးတန္းအိမ္ရာ(သဲကြင္း) ၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္။
  Ph:01-211262, 09-440061819 (QSP)
  "ခ်ယ္ရီစတိုး" အမွတ္(209)၊ အထက္ၿကည့္ျမင္တိ္ုင္လမ္း ၊ မန္းက်ီးတန္းေျမာက္(အေရွ့ရပ္ကြက္) ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္။
  Ph: 09-422997676, 09-796208895 (QSP)
  (၁၁) ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလမင္းစတိုး၊ အမွတ္(ဘီ/၅)၊ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားေစ်းရံု၊ရဲရိပ္သာရပ္ကြက္၊ဆိပ္ကမး္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-960874395 (QSP)
  (၁၂) ကိုကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၂၅)၊ ေျမညီထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း(ယခင္ဘားလမ္း)၊ (၂)ရပ္ကြက္ ၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-440407923
  (၁၃) မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၉)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း (၃)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-897880303,09-897880505
  အမွတ္ (၅၉) ၊ ေရကူးဘူတာရံုလမ္း , (၈)ရပ္ကြက္, မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-897880606
  အမွတ္(၉၀/A) ၊ က်ိုက္၀ို္င္းဘုရားလမ္း၊ ရဲရန္ေအာင္မွတ္တိုင္ ၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။
  (ကေမၻာဇဘဏ္ေဘး)(Show Room) Ph: 09-5141479,09-5038156
  MARQUISHA Beauty Lab တိုက္အမွတ္(၄)၊ ျပည္လမ္း၊ ဗိုလ္ဥာဏလမ္းႏွင့္ ၀ိဇၨာလမ္းၾကား၊
  အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။(QSP) Ph: 09-444455519
  (၁၄) လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၅/၄) ၊ အင္းစိန္လမ္းမႀကီး ၊(၉)ရပ္ကြက္ ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-897880101,09-897880202
  အမွတ္(၉၀)၊ ပါရမီလမ္း၊ ဗဟိုလမ္းမီးပြိဳင့္အနီး၊ (၁၆) ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5021773, 09-5038156, 09-5141479
  "ကန္လမ္းစတိုး" အမွတ္ (၃၀) ၊ ကန္လမ္း ၊ အမွတ္ (၉) ရပ္ကြက္ ၊ လွိုင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-73075028,09-254892227 (QSP)
  (၁၅) စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (F/2)၊ ပန္းလႈိင္လမ္း၊ ဟုမ္းလမ္းရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room)  Ph : 01-2304558, 09-43111004
  (၁၆) ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၁)၊ ခိုင္ေရႊ၀ါဗဟိုလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)  Ph : 09-43111004, 01 532168
  (၁၇) ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၄/၂၆)၊ ေျမညီ၊ဘိုကေလးေစ်းလမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊ဗိုလ္တေထာင္။
  (Show Room)  Ph: 095014225, 09-73126055, 09-31951007
  "ပစ္တိုင္းေထာင္ စတိုး" အမွတ္(၁၅၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္
  Ph: 09-455822166, 09-790141770 (QSP)
  "WA WA" Convenience Store အမွတ္(၁၄၉)၊ လင္းစေဒါင္း၊(၂)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္။ 
  Ph:09-445566517 (QSP)
  "MK-5" Mini Mart အမွတ္(၂၈၈)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-73922844 (QSP)
  "န၀ီနုစတိုး"အမွတ္(၁၈၂)၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊(၁၀)ရပ္ကြက္၊ ဗုိလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္။ Ph:01-8610292(QSP)
  (၁၈)  ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(81/83) ေျမညီ ၊ ဗိုလ္ရာညြန့္လမ္း၊ေယာက္လမ္းရပ္ကြက္၊ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ ။(Show Room)
  Ph : 09443126055 , 09955014225
  "ဇြဲေ၀လွ်ံစတုိး" တိုက္(၂)၊အခန္း(၃)၊ ဦး၀ိစာရအိမ္ရာ၊ဦး၀ိစာရရပ္ကြက္၊ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790156876,09-254506015 (QSP)
  (၁၉) ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀၃)ေျမညီ၊(၅၂)လမ္း၊အလယ္ဘေလာက္၊(၂)ရပ္ကြက္၊ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 01-8610517,01-291882,09-450384580
  "Too မုန့္မ်ိဴးစံုဆိုင္" ကိုဟန္ျမင့္၊ အမွတ္(၄၁)ေျမညီ၊လိပ္ကန္လမ္း၊(၇)ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790198298 (QSP)
  "သစၥာစတုိး" ကိုေဌးဦး၊ အမွတ္(၂၃၄/ဘီ)၊ေျမညီ ၊ ဗိုလ္တေထာင္ေစ်းလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250011909, 09-5137536 (QSP)
  "Idea စတိုး" ေဒၚသႏၱာစိုး ၊ အမွတ္(၄၂၅)ေျမညီ ၊ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမ ၊(၃)ရပ္ကြက္၊  ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-261767006 (QSP)
  ဦးေအးကို ၊ အမွတ္(၂၂) ေျမညီ ၊ ေျမာင္းၾကီးလမ္း ၊(၉)ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-976355416 (QSP)
  ေဒၚျမင့္ျမင့္ၾကည္ အမွတ္(၅၇) ေျမညီ၊ ဇီဇ၀ါလမ္း ၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5066843 (QSP)
  (၂၀) ဒဂံု(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၂၀/ခ)၊ အေနာ္ရထာလမ္းမ ၊အမွတ္(၁၀)ရပ္ကြက္၊ ေရႊရတနာ ရုပ္ရွင္ရံု၀န္း၊
  ဒဂံု (အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-73037793, 01-8011061
  ေအာင္စတိုး၊ အမွတ္(၁၂၅/၅/၆/၇)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ (၁၂၅)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုအေရွ့ျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-790143973 (QSP)
  နတ္သားအိမ္စတိုး ၊ အမွတ္(၁/၁၀၃၁)၊စပ္စံထြန္းလမ္းမ၊(၁)ရပ္ကြက္၊ ၊ ဒဂံုအေရွ့ုျမိဳ႕နယ္
  Ph: 09-250009719(QSP)
  "MKK Mobile" အမွတ္(၇/၁၉/ေအ)၊ ငေထြရူးလမ္း (၇)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုအေရွ့ျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-790143906 (QSP
  မိတ္ေဆြစတိုး၊ အမွတ္(၁၀၈/၆၈၉)၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊(၁၀၈)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုအေရွ့ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-795664311 (QSP)
  "ေက်ာ္"စတိုး၊ အမွတ္(၁၃/၅၅၈) ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး(၄)လမ္း၊(၁၃)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုအေရွ့ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-975538286 (QSP)
  သဇင္ စတိုး" အမွတ္(၂၀၈)၊ ရာဇဓိရာဇ္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုအေရွ့ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5045370 (QSP)
  "စိန္ပန္းျပာမိတၱဴဆိုင္" စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းေရွ့၊ အမွတ္(၂)လမ္းမ၊ရြာသာၾကီးအေရွ႔ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ဒဂံုအေရွ့ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790228506 (QSP)
  (၂၁) ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ တိုက္(၃)၊ အခန္း(၀၁)၊ ေဝပုလႅအိမ္ရာ(၂)၊ ေခမာသီလမ္းမၾကီး၊(ဃ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ။
  ( Show Room ) Ph: 09-73037793,   01-9691348,  09-420072372
  No.15/354 စစ္ကိုင္းလမ္း ေရႊေပါက္ကံ ဇံပြင့္စတိုး ။ ph : 09-420082317 (QSP0
  "ကံေကာင္းစတိုး" ၊ အမွတ္(၁၈၈)၊ သစၥာပန္းလမ္းမ၊(ဌ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ။
    Ph: 09-420242702 (QSP)
  ေကာင္း စတုိး ၊ အမွတ္(၅၁၅)၊ ပုဂံလမ္းမ ၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ ေရႊေပါက္ကံ၊ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-788051788 (QSP)
  ေႏြဦးက့ံေကာ္စတိုး စားေသာက္ဆိုင္ ၊ အမွတ္(၅၂၇)၊ ယုဇနလမ္း (၂)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-799678144 (QSP)
  "ျမင့္ေစတနာေဆးဆိုင္" အမွတ္(၂)၊ ေ၀ဟင္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေ၀ဘာဂီ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790196929(QSP)
  "ေအာင္သိဒၶိေဆးဆိုင္" အမွတ္(C/၅၃၁) ၊ ႏြယ္နီ (၁၁)လမ္း၊ C ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-783680311 (QSP)
  "Venus Beauty Sloon" အမွတ္(၃၁၆)၊ သုဓမၼာလမ္းမၾကီး၊ (င) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-448037008 (QSP)
  ဦးရဲေထြး၊ အမွတ္(၂၂၈)၊ သုမိတၱာ (၇)လမ္းထိပ္၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-401545354 (QSP)
  (၂၂) လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ (ဂ/၁၆)၊ မင္းလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
    Ph: 01-629149, 09-5079391, 09-450017463, 09-799916269, 09-799916447
  "ကိုေမာင္သန္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ " ၊ မင္းကုန္းေက်းရြာ၊လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္။ (VSP)
  Ph : 09975495596
  "ကို၀င္းေဇာ္ဦး" အေ၀းေျပးကားဂိတ္လက္မွတ္အေရာင္းဆိုင္ ၊ ဒါးပိန္ (ေတာင္)ေက်းရြာ ၊
  လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္ ။  (QSP) Ph : 09-264632728
  "ကိုႏိုင္ထြန္း" ငါးဆူေတာင္ေက်းရြာ၊(၃) ရပ္ကြက္၊ကားဂိတ္၊လွည္းကူးျမိဳ႔နယ္ ။
  VSP) Ph:09-43113748
  ကိုဆည္းဆာ "စြမ္းအား"လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ လမ္းဆံု၊ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာ၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-972085364 (QSP)
  "ဟိုင္းႀကီးရွယ္ကြမ္းယာ" ဆားတလင္းလမ္းဆံု၊ ဆားတလင္းေက်းရြာ၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-420166284 (QSP)
  ကိုသက္လြင္ "ေဝၿဖိဳး"အေပါင္ဆိုင္ (၃/၄)ရပ္ကြက္၊ လမ္းဆံု၊ ငါးဆူေတာင္ေက်းရြာ၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-456540437 (QSP)
  (၂၃) အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃)၊ ဗဟိုလမ္း၊ မီးရထားေဘာလံုးကြင္းအေရွ႕ ၊ အင္းစိန္ပန္းၿခံအနီး ၊
  အင္းစိန္ၿမိိဳ႕နယ္။ ( Show Room) Ph: 01-647354, 09-73075733, 09-8639963
  ဦးလွေဌး ၊ ၀င္း လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း နွင့္ Mobile ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၊ အမွတ္ (၆၅၀) ၊
  ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမၾကီး ၊ ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္ ၊
  အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790141981 (QSP)
  ဦးဥာဏ္လင္းေအာင္ ၊ “မာမာလိွုင္” ေဆးဆိုင္ ၊ အမွတ္ -၄၂/၄၃ ၊
  ေအာက္မဂၤလာဒံုလမ္းမၾကီး၊ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-5089263 ( QSP)
  ေဒၚျဖိဳးျဖိဳးရင္ “ပန္းစြယ္ေတ္ာေဆးဆိုင္” အမွတ္ သံမဏိစက္ရံုဆိုင္ခန္း၊
  ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမၾကီး ရြာမအေနာက္ရပ္ကြက္၊အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။Ph: 09-264807399 ( QSP )
  (၂၄) ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၁၀)၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ ဆရာစံေျမာက္အေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 01-545284, 01-545289,09-73112695, 09-795339268 (Show Room)
  "၀င္းပပသက္ စတိုး " အမွတ္ (၉၃/A) ငါးထပ္ၾကီးဘုရားလမ္း ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 01-547540 (POS)
  "Myanmar TV (1)" ေရတာရွည္လမ္းသစ္ ၊ အမွတ္ (၀၀၉) ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-5103856 , 09-5094395 (POS)
  "ေကာင္းမွဴေတာ္ စတိုး" ျခံအမွတ္ (၉၂) ကေမၻာဇလမ္း ၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း ၊
  ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-5101800 (POS)
  "၀င္းစတိုး " ငါးထပ္ၾကီးဘုးရားလမ္း ၊ ဗိုလ္ခ်ိဳ(၁) ရပ္ကြတ္ ၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09- 441809194 (POS)
  " ေမစတိုး " ၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ေရႊဂံုရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ တိုက္ (၄) အခန္း (၁) ၊ဗဟန္းျမိဳ့႕နယ္ ။
  Ph : 09-773330604 (POS)
  "ေရႊစင္ေမ စတိုး " အမွတ္ (၆၅) ၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း ၊
  ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-962222087 (POS)
  (၂၅) လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၄၇)၊ ေျမညီ(၁၆)လမ္း၊အေပၚဆံုးဘေလာက္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-970666620, 09-450384899
  MFT Mobile , အမွတ္( ၉၆)ေျမညီ ၊လွည္းတန္းလမ္း (အလယ္) ၊
  လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္။Ph: 09-252800100 (QSP)
  ဦးစိန္လွုိင္ စတုိး ၊ တုိက္ ၃၈၊ ဗဟိုစည္အိမ္္ယာ ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-5144855 (QSP)
  ဦးမ်ိဳးလွိုင္ "ယိုးဒယားေရခဲမုန္႔ဆိုင္" အမွတ္(၄၅/ဘီ)၊ (၄)လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-425041574 (QSP)
  (၂၆) ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၇၄၈) ဘီ၊ နတ္စင္လမ္းထိပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။
  (ေမွာ္ဘီကားေလးဂိတ္) (Show Room)Ph : 09-5075855, 09-790141344
  "ေနေဇာ္ " ရဲေဘာ္ေစ်း ၊ ၾကက္ျဖဴကန္ေက်းရြာ၊ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ (VSP)
  Ph: 09-790240130

  မသီတာ " သီတာ " စတိုး၊ ဆပ္သြားေတာေက်းရြာ ၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေရွ့ ၊ျပည္လမ္း
  ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။  Ph :  09-790141418 , 09-453607020 (VSP)

  "အာရံုဦး (၂) " ဆပ္သြားေတာေက်းရြာ၊အခြန္လြတ္ေစ်း၊ျပည္လမ္း၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-790141302 (VSP)
  ဦးသန္း၀င္း “ေကာင္းျပည့္စံု”အမွတ္(၅၃)၊ကိုးလံုးကြင္း၊သံေႏၵပင္ေက်းရြာ၊မီးစက္မွတ္တိုင္၊ ျပည္လမ္း၊ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09- 421004656 (VSP)
  " ထိပ္တန္းစတိုး" သေႏၶပင္၊ သံတံတား၊သံေႏၵပင္ေက်းရြာ၊ ျပည္လမ္း၊ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-790141468 (VSP)
  “ကိုျဖိဳး” ထိန္စြန္း၊သံေႏၵပင္ေက်းရြာ ၊ (၄)လမ္းထိပ္ ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-786578184  (VSP)
  "ကိုစိုး "ေညာင္ (၂) ပင္ေက်းရြာ ၊ရြာထဲလမ္း ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္။
  Ph :  09-965612223 (VSP)
  “အာရံုဦး(၁) ” အမွတ္(၉၈၂)၊ျပည္လမ္း၊(၁)ရပ္ကြက္ ၊ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္။
  Ph :09-972339999 (QSP)
  " စိန္ေ၀လွ်ံ " နည္းပညာတကၠသိုလ္ေရွ႕၊ျပည္လမ္း၊ ေရတာေက်းရြာ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-79143453,09-450014711 (VSP)
  " ပန္သစၥာ" ဖူးၾကီးျမိဳ႕ေက်းူရြာ၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္၊ ဖူးၾကီးေက်းရြာ၊ ရြာထဲလမ္း၊ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09- 952645085 (VSP)
  “ရတနာတိုး ”(၁) တပ္ၾကီးကုန္းေက်းရြာ ၊ ျပည္လမ္း၊ ေမွာ္ဘီျမိဴ႕နယ္။
  Ph: 09-450660990 ,09-403661414 (VSP)
  “ရတနာတိုး ”(၂) ၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ျပည္လမ္း၊ ေမွာ္ဘီျမိဴ႕နယ္။
  Ph: 09-760106535 (VSP)
  " ေဇာ္မင္းဦး " Electronic ေျမာင္းတကာေက်းရြာ၊ျပည္လမ္း ၊
  ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09-781814377 (VSP)
  ကိုထြန္းမင္းေအး၊ ေအာင္ေမတၱာလမ္း၊ ကိုးလံုးကြင္း၊သံေႏၵပင္ေက်းရြာ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-457499991(VSP)
  "ပိုက္ပိုက္ Electronic" စက္လမ္းထိပ္၊ ျပည္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-450041288 (QSP)
  ကိုၿငိမ္းသူ "ေအာင္"စတိုး ရွမ္းကုန္းေက်းရြာ၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790176179 (VSP)
  "လမင္းသာ စားေသာက္ဆိုင္" ေလတပ္စခန္း၊ ရွမ္းကုန္းေက်းရြာ၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-444915655 (VSP)
  "ကိုေအာင္"တပ္မေတာ္ေဘာလံုးစက္ရံု၊ လွည္းငုတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ျပည္လမ္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-696710010 (VSP)
  ဦးသိန္းႏိုင္ေအာင္ "ေအာင္ေမတၱာကဖီး" ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း၊ သေႏၶပင္ေျမာက္ပိုင္း၊ သေႏၶပင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-688999670, 09-696131189 (VSP)
  "ဦးသန္းေဌးစိုး"လၻက္ရည္ဆိုင္ ေဘာလံုးစက္၊ ေရတြင္းကုန္းေက်းရြာ၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-696789707  (VSP)
  "ဖိုးလမင္း"လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ အမွတ္(၁၄၀)၊ ျပည္လမ္း၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5131209, 01-621125  (QSP)
  မခင္ေဆြဆင့္ "ပြင့္လန္း"စတိုး အေရွ႕ပိုင္း(၁)ရက္ကြက္၊ ဝါးနက္ေခ်ာင္းလမ္းမႀကီးေဘး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-890137832, 09-760148939  (QSP)
  (၂၇) တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အမွွတ္(၄၁၆/ဘီ) ေျမညီ၊ ဗညားဒလလမ္း၊ ဗိ်ဳင္းကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊တာေမြျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-73004708,09-5028768,01-8604032
  “လင္းစတိုး” တိုက္(၁)၊ အခန္း(၀၀၂) ၊က်ိဳကၠဆံအိမ္ရာ၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊တာေမြၾကီး(ခ)ရပ္ကြက္၊ တာေမြျမိဳနယ္။
  Ph: 09-421034338 (QSP)
  “Snoopy စတိုး” အမွတ္ (၃၁၂) ၊ဗညားဒလလမ္း ၊ေက်ာက္ေျမာင္းအထက္ရပ္ကြက္၊ တာေမြ ။
  Ph: 09-790135719 (QSP)
  “ေနတံခြန္စတိုး”၊ က်ားကြက္သစ္လမ္း၊ မလႊကုန္းေဌးၾကြယ္ရပ္ကြက္၊တာေမြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-421009067 (QSP)
  " ေအာင္ဆုေျခြ”၊ အမွတ္(၁၁၁) ၊အရိုးကုန္းလမ္း၊အရိုးကုန္းရပ္ကြက္၊တာေမြ။
  Ph: 09-400200150 (QSP)
  “စိန္ကမၻာ”လယ္ယာေရႊေျမလမ္း၊ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္၊တာေမြျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-782281900 (QSP)
  "လွုိုင္းသစ္စတိုး" အမွတ္(၂၂)ေျမညီ၊၁၃၆လမ္းထိပ္၊လမး္က်ယ္၊မအူကုန္းရပ္ကြက္၊တာေမြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-762065594 (QSP)
  “ေမဧကရီစတိုး” တိုက္ (S-1) ၊ အခန္း(၀၀၁) ၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ တာေမြေလးရပ္ကြက္၊တာေမြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 01-545457 (QSP)
  “အိတံု”စတိုး ၊ အမွတ္(၆၈)ေျမညီ၊ စက္မွူရတနာလမ္းမၾကီး၊ ေမတၱာညႊန့္ရပ္ကြက္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5056878 (QSP)
  ထက္ေအာင္ရွိုင္း စတိုး ၊ SC-R.002 ေလးေထာင့္ကန္လမ္း ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာအိမ္ယာ ၊တာေမြေလးရပ္ကြက္၊
  တာေမြ ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-73157644 (QSP)
  ပန္းေပါင္းစံုစတိုး ၊ အမွတ္(၂၅၀) ေျမညီ၊ အေရွ့ျမင္းျပိဳင္ကြင္းလမ္း ၊ေအးသာယာလမ္းထိပ္၊ မာန္ေအာင္ရပ္ကြက္၊ တာေမြ။
  Ph: 01-400086,09-250493496 (QSP
  ေရႊရည္စတိုး ၊ အခန္း(၀၀၄)၊တိုက္(၄၆၄)၊လယ္ယာေရႊေျမလမ္းႏွင့္ေခမာသီရိလမး္ေထာင့္၊ေမတၱာညႊန္႔ရပ္ကြက္၊
  တာေမြ။ Ph: 01-401494,09-425290890 (QSP)
  799 Mini Mart, အေသာကမွတ္တိုင္အနီး၊သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊နတ္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္၊တာေမြ
  Ph: 09-444726362,09-790135181 (QSP)
  ေရႊထိပ္တန္း Mini Mart, အမွတ္(၂၈၆/A)ေျမညီ၊က်ိဳကၠဆံလမ္း၊မလႊကုန္းေဌးၾကြယ္ရပ္ကြက္၊တာေမြ။
  Ph: 01-546919 (QSP)
  Family စတိုး ၊ အမွတ္(၅၁) ေျမညီ၊ၾသဘာလမ္း၊ေက်ာက္ေျမာင္းၾကီးရပ္ကြက္၊တာေမြ။ Ph: 09-448963859 (QSP)
  ခင္ႏွင္းဦးစတိုး ၊ အမွတ္(၁၂၁)၊ ၁၅၇ လမ္း၊တာေမြၾကီး(က+ဂ)ရပ္ကြက္၊ တာေမြ။ Ph: 09-421022405 (QSP)
  "Forword" တိုက္ (A-4)၊ အခန္း (၀၀၉)၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ဘိုးလိန္းေအာင္မဂၤလာရပ္၊၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။
  "Breeze" အမွတ္(၆)၊ တန္ေဆာင္းၾကီးပတ္လမ္း၊ နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 01-541123, 09-786259432, 09-420154391(QSP)
  "ဦး၀င္းေမာင္" အမွတ္(၆၂)၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္း၊ဘိုးလိန္းေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-263889596(QSP)
  "Apple Mobile" အမွတ္(၂၄/၂၆)၊ အေနာက္ျမင္းျပိဳင္ကြင္းလမး္၊တာေမြၾကီး(ခ)ရပ္ကြက္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-772549381 (QSP)
  "Wa Wa Store" Sky Star Hotel အေရွ့ျမင္းျပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ တာေမြေလးရပ္ကြက္၊တာေမြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-891342026 (QSP
  (၂၈) ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ “အကယ္ဒမီစတိုး” ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္၊ ေကာ့မႈးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-799405600, 09-790138254 
   “ဦးတင္ေအာင္”၊ ၀ါးဘေလာက္ေသာက္ေက်းရြာ  ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႔နယ္။ Ph : 09-799416764 (VSP)
   “ဦးသူရဇင္” က်ိဳက္ေထာ္(ေျမာက္)က်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႔နယ္။ Ph : 09-798055503(VSP)
   “မလဲ့လဲ့၀င္း” ၊ နတ္စင္ကုန္းေက်းရြာ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790138279 (VSP)
   “ကိုစိုးမင္းေအာင္” ၊ေဘာလံုးကြင္း၊ရွာဘြားေက်းရြာ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-799283830 (VSP)
  “ကိုမ်ိဳးမင္း” ၊ ငွက္ေအာ္စန္းေက်းရြာ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-964713555 (VSP) 
  “ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း” ၊ မဆယ္ဆိပ္ေက်းရြာ၊  ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph:09-760112343  (VSP) 
  “ေဒၚခင္ေဌး” ၊ သခြပ္ပင္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။  Ph: 09-760117385 (VSP) 
  “ေဒၚရီရီျပံဳး” ၊ သမင္ျခံေက်းရြာ၊  ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။  Ph: 09-799416535 (VSP) 
  "ကိုေဌးလြင္" တရုတ္ကုန္း၊ဆပုဂံေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-799389799 (VSP) 
  "ကိုမ်ိဳးခိုင္" ဆပုဂံေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-421063990 (VSP)
  "မတင္မာျငိမ္း" တကူျခံ၊လာ၀တီေက်းရြာ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-799405488 (VSP)
  "ကိုေမာင္ၾကီး" ရွမ္းစု၊လာ၀တီေက်းရြာ၊ ေကာ့မွဴးျမဳိ႕နယ္။ Ph: 09-775143925 (VSP)
  "ကိုေဇယ်ာလြင္" လာ၀တီေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-799405499 (VSP)
  "ကိုေက်္ာမ်ိဴးလြင္" လက္ခိုက္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-799405679 (VSP)
  "ကိုစိုင္းဘိုဘို" ေတာင္ေခ်ာင္ေက်းရြာ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-427273645 (VSP)
  "ကိုထြန္းထြန္း၀င္း" ေျမာင္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-795415193 (VSP)
  "ဦးညာသား" စမ္းေကာက္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-799413421 (VSP)
  "ကိုေဂ်ာ္ကင္း" ဘုရားသံုးဆူ၊တလုတ္ေထာ္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-791705015 (VSP)
  "မမူမူေဆြ" အေဖ်ာက္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-796252151 (VSP)
  "ကိုျမင့္ျမတ္ဖုနး္" ေညာင္ပင္သာေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-795974754 (VSP)
  "ကိုေက်ာ္ညီညီေအာင္" ဆင္ျခံ၊ပိႏ႖ဲကုန္းေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-799407790 (VSP)
  "ကို၀င္းထြန္းႏုိင္" မက်ီးကန္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-977715466 (VSP)
  "ကို၀န္းရံချငိမ္း" ဇရပ္ကုန္းေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422704473 (VSP)
  "ကိုေနထက္" ဇီးကုန္း၊အေဖ်ာက္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-421120042 (VSP)
  "ကိုေက်ာ္မ်ိဴးသူ" ထမၼႏိုင္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-788841213 (VSP)
  "ကိုအာကာ" က်ံဳဒရယ္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790277235 (VSP)
  "ဦးသိန္းဦး" ဇလုပ္ၾကီး၊မက်ည္းကန္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-799312021 (VSP)
  "ကို၀င္းေအး" ရခိုင္စု၊မဆယ္ဆိပ္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-777180288 (VSP)
  "ကိုတင္လြင္" သျပဳစမ္း၊တလုတ္ေထာ္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422711112 (VSP)
  "ကိုထီလာ" ေမွာ္ေတာေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-799411901 (VSP)
  "ကိုေဇာ္လြင္" က်ဴေတာေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-960244450 (VSP)
  "ဦးစိန္ၾကည္" ဘုရားလမး္ရပ္ကြက္ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-420195497 (QSP)
  "ကိုျဖိဳးကိုကိုေဆြ" ေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-764203544 (QSP)
  "ကိုရာဇာမင္းထြန္း" ျမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-420217341 (QSP)
  "ကိုေအာင္ကိုလတ္" မက်ီးတန္းရပ္ကြက္၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-254003053 (QSP)
  "ကိုရဲမင္းလတ္" ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ ။ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-695958400 (QSP)
  "ေဒၚခင္ခင္စု" တာလမ္းသစ္ရပ္ကြက္၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-420217404 (QSP)
  "ကိုေအာင္ေက်ာ္စိုး" ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ ၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-420195779 (QSP)
  (၂၉) ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ “ေတာေက်ာ္”လွ်ပ္စစ္စတိုး၊ အမွတ္(၈၄)၊သံုးပန္လွလမ္း၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႔နယ္။
  Ph: 09-250077363, 09-790138158 (Show Room)
  “ဦး၀င္းၾကိဳင္”၊ စံျပေက်းရြာ ၊ လပ္ခုပ္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု ၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႔နယ္။Ph: 420196471 (VSP)
  “ဦးျမစိုး” ၊ ကညင္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႔နယ္။Ph: 09-971054957 (VSP)
  “ကုိေအာင္ျမင့္” ၊ အဂၤလံုးေက်းရြာအုပ္စု ၊ ကြမ္းျခံကုန္း။ Ph: 09-799397988 (VSP)
  “ကိုသက္ႏိုင္၀င္း” ၊ နယူးလက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ ကသစ္ကုန္းေက်းရြာ၊ အဂၤလံုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္း။ Ph:09-692352400 (VSP)
  “ကိုေအာင္ႏိုင္၀င္း” ၊ ၀က္ကိုက္ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႔နယ္။ Ph: 09-793216545  (VSP)
  “ကိုမ်ိဴးခိုင္” ၊ ေဒးဒေနာေက်းရြာ ၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-420192607 (VSP)
  “ကိုေဇာ္မိ်ဳး၀င္း” ေသာင္ခံုေက်းရြာ၊ ပေကာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-793428473 (VSP)
  “ကိုတင္ေအာင္ေက်ာ္” ၊ ၾကခတ္ကုန္းၾကီးေက်းရြာ ၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-799402707  ( VSP )
  "ကိုေအာင္ကိုမင္း" ဒရယ္လူးေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-799399707 (VSP)
  "ကိုေအးကို" ရြာသစ္ကုန္းေက်းရြာ၊ ကရင္ေခ်ာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-789658873 (VSP)
  "ကိုေက်ာ္မိုး" ကညင္ပင္ေက်းရြာ၊ ကံလ်ားရွည္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-978661486 (VSP)
  "ကိုေမာင္ေမာင္ဦး" ၾကခတ္၀ေက်းရြာ၊ ကံလ်ားရွည္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-799397730 (VSP)
  ကိုကားကား" ေကာင္းၾကိဳက္စားေသာက္ဆိုင္၊ အလယ္ရြာေက်းရြာ၊ ကညင္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-420196259 (VSP)
  "ကိုကုလားေလး" ဆယ္အိမ္တန္းေက်းရြာ၊ ကညင္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-794356063 (VSP)
  "ကိုေ၀ဇင္" ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာ၊ ကညင္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမး္ျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-978058192 (VSP)
  "မခိုင္" အထက္ဆိပ္ေက်းရြာ ၊ ကညင္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-797850188 (VSP)
  "ကိုေမာင္ၾကီး" ကံလ်ားရွည္ေက်းရြာ၊ ကြမး္ျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-799398022 (VSP)
  "ကိုစိုးမင္းႏိုင္" ေအာင္ေဇယ်ေက်းရြာ ၊ ဝက္ကုိက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-772724547 (VSP)
  "ဦးလွသန္း" ကမာပါေက်းရြာ၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-424423101 (VSP)
  "ကိုမ်ိဳးမင္းသန့္" ေညာင္ငူေက်းရြာ ၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-767874063 (VSP)
  "ကိုေမာင္ေဇာ္" ေတာ္ကလိပ္ေက်းရြာ၊ ပီလခတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမး္ျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-8641728 (VSP)
  "ဦးသိန္းၾကြယ္" ေတာ္ေကးေက်းရြာ ၊ပီလခတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-799400209 (VSP)
  "ကိုေဇာ္မင္းလြင္" ေဘာစကိုင္းေက်းရြာ ၊ ကန္႕မလာေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-43089750 (VSP)
  "ကိုဇင္မ်ိဳးဦး" ပီလခတ္ေက်းရြာ ၊ ကြမး္ျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-49572355 (VSP)
  "ကိုစန္းထြန္း" ငွက္ၾကီးေဒါင္ေက်းရြာ၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-424759196 (VSP)
  "ကိုဖိုးခိုင္" ေတာ္လမ္းေက်းရြာ ၊ ကြမး္ျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-448916649 (VSP)
  "ကိုေအာင္မင္းျဖိဳး" မတ္ရပ္ကုန္း၊ မယ္ရကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-251863354 (VSP)
  "ကိုေအာင္ထြန္းေက်ာ္" ေတာ္ခလူးေက်းရြာ ၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-786376371 (VSP)
  "ကိုလွမ်ိဳးဦး + မစန္းေ၀ ( စတိုး)"  ေတာ္ကူးအေရွ႕ေက်းရြာ ၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-440061411 (VSP
  (၃၀) တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၇)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အုန္းပင္စုရပ္ကြက္၊ တြံေတးျမိဳ႔နယ္။
  Ph:045-50275, 09-420072552, 09-404014447 (Show Room)
  “ကိုေက်ာ္လင္း”၊ ဘုရားၾကီးေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႔နယ္။  Ph: 09-420024465 (VSP)
  “ဦးစိန္ဗိုလ္တင့္”၊ ဘုရားၾကီးေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႔နယ္။Ph: 09-420193695  (VSP)
  “ကိုရင္ေရႊ”၊ ကရင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႔နယ္။ Ph:09-450090322(VSP)
  “ကိုေထြး” ၊ကရင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-420650011 (VSP)
  “ကိုသိန္းေဇာ္” ၊ ကံဘဲ့ေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-796837488 (VSP)
  “ကိုစိုးေအာင္” ၊ ခလုပ္ေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-793461839 (VSP)
  “မခ်ိဳ” ၊ ခလုပ္ေက်းရြာ ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph:09-796376398 (VSP)
  “ကိုေက်ာ္ကို” ၊ ခတၱိယေက်းရြာ ၊  တြံေတးျမိဳ႔နယ္။ Ph:09-799416041 (VSP)
  “ကိုေအာင္ဇင္၀င္း” ၊ ခတၱိယေက်းရြာ ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-253668422 (VSP)
  ကိုေအာင္ႏိုင္၀င္း “ေရႊကုကၠိဳလ္”စားေသာက္ဆိုင္ ၊ တမံၾကီးေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႔နယ္။
  Ph:09-772787004 (VSP)
  “ကိုမ်ိဳးသိန္း”၊ ဆူးကလပ္ေရေက်ာ္ေက်းရြာ ၊ ေရေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႔နယ္။ Ph: 09-421008859 (VSP)
  “မဥမၼာေဌး”၊ သ၀န္းေတာေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႔နယ္။ Ph:09-799286109 (VSP)
  "မစႏၵာ" ကုန္း၀က္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ၊ ဝက္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-699558006 (VSP)
  "မရီရီတင္" ေရ၀က္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ၊ ဝက္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-425301220 (VSP)
  "မမိုးစႏၵာေအာင္" သမၺာန္ဆိပ္ေက်းရြာ၊ ျပႆတိုက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-791137486 (VSP)
  "ကိုခ်စ္ထြန္း" တြံေတး၀ေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-250266413 (VSP)
  "ကိုခ်စ္ေဇာ္၀င္း"  တာ၀ေက်းရြာ၊ ေထာသုိေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-784523318 (VSP)
  "ကိုသိန္းေဇာ္မိုး" ျမရိုးေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-420145250 (VSP)
  "မ၀င္း၀င္းေထြး" တူးေခ်ာင္းေလးေက်းရြာ ၊ ပသီေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-791171949 (VSP)
  "ကိုမ်ိဳး" တြတ္တမူေက်းရြာ ၊ ေရႊေလွေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-792583126 (VSP)
  "ကိုရွိုင္းျမတ္ကိုကို" တမြတ္ေက်းရြာ၊ ေရႊေလွေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-782999355 (VSP)
  "ကိုရန္ေနာင္ဗိုလ္" ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-799311523 (VSP)
  "ကိုရန္ေနာင္မင္း" ပိတ္စြယ္ေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-792375489 (VSP)
  "ကိုစိုးသူရ" မမ်ိဳးစုေက်းရြာ၊ ပဒါန္း၊ ေရေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-421001434 (VSP)
  "ကိုရဲထြန္းေဇာ္" ထိန္ကုန္းေက်းရြာ၊ မေငး (အလယ္)ေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-799270570 (VSP)
  "ဦးခင္လွုိင္" ခေလာက္ခလူေက်းရြာ  ၊ ေရေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-400072113 (VSP)
  "ဦးျမင့္ေဇာ္" ကုန္စံုဆိုင္ တမာတေကာေက်းရြာ ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-760150356 (VSP)
  "ဦးၾကည္စိုး" ဣစၦာသယဆိုင္ ၊ တမံၾကီးေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-772787017 (VSP)
  "ဦးေက်ာ္ဦး" ကုန္စံုဆိုင္ ကန္ရြာေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-781122125 (VSP)
  "ကိုေအာင္ေအာင္ေထြး" လာကပံု ၊ ၾကိဳက္သလဲေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790137566 (VSP)
  မခင္ခင္ "ခင္ခင္စတိုး" လာကပံု၊ ၾကိဳက္သလဲေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790137800 (VSP)
  "ကိုၾကည္ျမင့္" ၾကိဳက္သလဲေက်းရြာ ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-420210724 (VSP)
  ဦးေက်ာ္"ေက်ာ္ကုန္စံုဆိုင္" ရန္ကုန္ေပါက္ေက်းရြာ ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790205026 (VSP)
  "ဦးညြန္႕၀င္း" ကုန္စံုဆိုင္ ၊ လက္ပံကုန္းေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-420193649 (VSP)
  "ေဒၚျမျမ၀င္း" ကပ္သေပါင္းေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-777431053 (VSP)
  "ကိုရွုိင္းေအာင္ေက်ာ္ကိုကို" ၾကည္တန္းေက်းရြာ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-778535058 (VSP)
  "ကိုျမင့္ေအး" ၾကည္ဆိပ္ေက်းရြာ ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-420130082 (VSP)
  "ကိုေဇာ္မင္းထိုက္" ဆင္ျခံေက်းရြာ၊ ဘုရားၾကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-789144649 (VSP)
  "ကိုမင္းမင္းထြန္း" အလယ္ရြာေက်းရြာ ၊ မေငး (အလယ္)ေက်းရြာအုပ္စု၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-778572383 (VSP)
  "ကိုေအာင္ၾကီး" ခရမ္း၀ေက်းရြာ ၊ တြံေတးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-796245625 (VSP)
  (၃၁) မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္၅၃-A, ေျမညီထပ္၊(၈၉)လမ္း၊ ေဒၚသိန္းတင္ထိပ္၊ ကန္ေတာ္ေလး ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႔နယ္။
  (Show Room) Ph: 01-250507, 01-394743, 01-394635,09970735629,09696037768
  ဦးေအာင္ခိုင္+ေဒၚသီတာ အမွတ္(၉၁)၊ေျမညီ၊ေရေက်ာ္လမ္းမၾကီး၊က်ီေတာ္ရပ္ကြက္၊
  မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-424619733,09-422555500 (QSP)
  ျမသက္ခ်ယ္ စတိုး ၊ အမွတ္(၆၇၂)၊အထက္ပုစြန္ေတာင္လမ္း၊ကတို႔ဆိပ္ရပ္ကြက္၊ABC မွတ္တိုင္အနီး၊မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ျမိဳ႕နယ္။  (QSP)
  Ph: 09-972041423,09-33336262
  "လင္းေဇ Electronic" အမွတ္(၃၅၀/၃၅၁)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ ပုသိမ္ညြန့္ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန့္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-420095965, 09-765195965, 09-974095965 (QSP)
  "S.P.P (ေရႊျပည့္) Mobile Accessories Sale & Service" အမွတ္(၁၄၃)၊ ေျမညီ၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း၊ေတာင္ညြန္႕ၾကီးရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန့္ျမိဳ႕နယ္။ 
       Ph: 01-8619199, 09-795153400 (QSP)
  "ေအးခ်မ္းေအာင္ျမင္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း" အမွတ္(၁၅၆)၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္း၊ ကန္ေနာက္ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ျမိဳ႕နယ္။                
      Ph: 09-5045712, 09-453772846, 09-965045712 (QSP)
  "၀င္းသႏၱာစတိုး" အမွတ္(၂၃)ေျမညီ၊ မႏၱေလးလမ္း၊ ကန္ေတာင္ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-954753903 (QSP)
  "Easy Mart စတိုး" ဦးေငြစိုး ၊ တိုက္(၆၀)၊ အခန္း(၅)၊ ဖဆပလရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-450914323 (QSP)
  (၃၂) မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၅)၊ ခေရပင္လမ္းမေပၚ၊ရာသက္ပန္မွတ္တိုင္၊ မဂၤလာဒံုုျမိဳ႕နယ္။
  (ဧရာ၀တီဘဏ္အနီး) (Show Room)  Ph: 09-979882750,09-43026869
  ေမာ္ဒန္ဓာတ္ပံုႏွင့္မိတၱဴဆိုင္၊ျပည္လမ္း၊၀ါယာလက္ေစ်းအနီး၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-32176414 (QSP) (တနလၤာပိတ္သည္)
  ေနေရာင္ျခည္ (Electronic) ဆို္င္၊အမွတ္(၆၃)၊ လမ္းဆံုပိုင္းရပ္ကြက္၊ ျပည္လမ္း-ေထာက္ျကန္႔ ၊မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္။ 
  Ph: 09-421032444(စေနပိတ္သည္) (QSP)
  မေသာ္ေသာ္လင္း၊ဆုျပည့္စံုမိတၱဴဆိုင္၊အမွတ္(၂၇)၊စိန္သေျပလမ္းမ၊ပတၱျမားရပ္ကြက္၊မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-899065989,09-697601780 (QSP)
  ကိုမိုးဟိန္း(ေလဆိပ္)၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္။Ph:09-961503550 (QSP)
  ဦးခင္ေမာင္သန္း၊ခ်စ္တီးကုန္း(၈)လမ္း၊ ခ်စ္တီးကုန္းရပ္ကြက္၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-781743220 (QSP)
  ကိုေအာင္သူရိန္၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းျပင္း၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-781743220 (QSP)
  ကိုေဇာ္ၾကီး၊ စံပယ္ဦးလက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ အမွတ္(၅၈)၊ ေတဇလမ္း၊ ၾကံခင္းစုရပ္ကြက္၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-421051679(QSP)
  "ေမာင္ေမာင္" အာေသာကလမ္း၊ ကုန္းတလေဘာင္ ေက်းရြာ၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-422261220 (VSP)
   (နံနက္ 9:30 မွ ညေန 5း30) ထိဆိုင္ဖြင့္သည္။
  (၃၃) အလံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆၈)၊ႏွင္းဆီလမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းလမ္းေထာင့္ ၊ ေစာရန္ပုိင္ (ေတာင္) ရပ္ကြက္၊ အလံုျမိဳ႔နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-31250839, 09-252414077
  ကုိေဇာ္လင္းေအး၊ အမွတ္ (၄၉၂)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ သီတာရပ္ကြက္ ။ Ph: 09-695154754 (QSP)
  ကုိသန္းေက်ာ္စိန္ (ကုိစုိင္း) ၊ ျမတ္ရတနာထမင္းဆိုင္၊ အလံုလမ္း ၊ (အလံု)ဘူတာအနီး၊ ကရင္ျခံရပ္ကြက္၊ အလံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-262645256 (QSP)
  ထူးျမတ္စတိုးဆိုင္၊ အမွတ္ (၃၆၉)၊ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း၊ အလံုျမိဳ႕နယ္။ Ph: 01- 225315 (QSP)
  BIO ေရသန္႕အေရာင္းဆိုင္၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေဘး၊ ေဝဘာဂီလမ္း၊ ေစာရန္ပုိင္အေရွ႕ရပ္ကြက္၊အလံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-73002817 (QSP)
  (၃၄) ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ တုိက္ (၃၅၃)၊ အခန္း (၆)၊ စက္မႈ(၁)လမ္း၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) 
  Ph : 09-250024914, 09-421146571
  “ေဘာက္ေထာ္စတိုး” အမွတ္(၁၂)၊ ဘူတာရံုလမ္း၊ (၁၅)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းျမိဳ႔နယ္။
  Ph: 01-401408, 09-790135583,09-442514353 (QSP)
  WA WA Covnvenience စတိုး၊ အမွတ္ (၁၁)၊ မိုးေကာင္းလမ္း၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ကန္ဘဲ့၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-449255877 (QSP)
  ရွင္ေမမိတၱဴႏွင့္စတိုး၊ တိုက္ (၂၂၀)၊ အခန္း(၂)၊ မဂၢင္လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-421166063 ၊ 09-250019087 (QSP)
  (၃၅) ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္၂၂၃(က)(ခ)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့့္ ေရႊလမ္းေထာင့္၊ အပို္င္း (၁)၊ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ ၊ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္။ေခါင္သံုးလံုးမွတ္တိုင္အနီး ။
  (Show Room) Ph: 09-424499678,09-424499789
  အမွတ္ (၁၁၂၀/က)၊  ပန္းျခံ(၈) ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ အိမ္မဲၾကီး၊ တ-၁၅ ရပ္ကြက္၊ေရႊျပည္သာျမို႕နယ္။
  Ph: 09-424499456 (POS)
  "ျမဇြန္ပန္း Electronic " ေလွာ္ကားေအာက္ဂိတ္၊ ေလွာ္ကားလမ္းမၾကီး၊ (ထ/၁၆)ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-73091193 (QSP)
  "Lamin Electronic" အမွတ္(၃၉၇)၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ န၀ရတ္ေစ်း၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-791964700,09-790142317 (QSP)
  "Shwe Mya Electronic" အမွတ္(၉၅/က)၊ ပတၱျမားလမ္း၊ အပိုင္း(၅) ၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-450384862, 01-3611551, 01-3611436 (QSP)
  "ေရႊ၀ါထြန္း Phone & Electronic" အမွတ္(၂၁၂)၊ ေလွာ္ကားလမ္းမၾကီး၊ (တ/၁၅)ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-799768422(QSP)
  "ေပါက္ေပါက္ အထည္ဆိုင္" အမွတ္(၂၀၃/ခ)၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-43063520, 09-254000807 (QSP)
  "ရႈိင္းျမတ္ ဖုန္းဆိုင္" အမွတ္(၃)၊ အမွတ္(၄)လမ္းမႀကီး၊ ျမင္းလွည္းဂိတ္ေဈး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-421009393 (QSP)
   OK$ ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးလက္ခံေသာဆိုင္
  "Sun Flower Mobile' အမွတ္(၇၈)၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ အုတ္ဖို၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-790118456 (QSP)
  OK$ ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးလက္ခံေသာဆိုင္
  "97 Mobile" အမွတ္(၄)လမ္းမႀကီး၊ ေလွာ္ကားတာဆံု၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။ Ph; 09-790170968 (QSP)
  OK$ ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးလက္ခံေသာဆိုင္
  "969 Mobile" အမွတ္(၉၈၇)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ဈ/၃၃/၁၀ ရပ္ကြက္၊ ေရႊယုန္မွတ္တိုင္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-969520969 (QSP) OK$ ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးလက္ခံေသာဆိုင္
  "ကိုေက်ာ္ဇင္ ဖုန္းႏွင္ လွ်ပ္စစ္စတိုး" ျမတ္အိမ္ယာလမ္းသြယ္(၁)လမ္း၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈ႔ဇံု၊ (၁၄)လမ္းဆံုအနီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-972783413 (QSP) OK$ ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးလက္ခံေသာဆိုင္
  "Nine Mobile" အမွတ္(၅၉၅)၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ငေမာက္ေဈးထိပ္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-965127944, 09-760114746 (QSP) OK$ ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးလက္ခံေသာဆိုင္
  "ၾကယ္စင္လင္း လွ်ပ္စစ္+ကုန္မာဆိုင္" အမွတ္(၁၆၇၈)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၁၉/ ၄၈)ရပ္ကြက္၊ သံဒင္း၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-794388166 (QSP) OK$ ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးလက္ခံေသာဆိုင္
  "တတ္ေနဝင္း ဖုန္းဆိုင္" ဝါးတရာေဈး။ ဝါးတရာရြာ၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။  Ph; 09-760148602 (QSP)
  OK$ ႏွင့္ သက္တမ္းတိုးလက္ခံေသာဆိုင္
  (၃၆) သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၈၃) ၊ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမၾကီး ၊ KBZ Bank မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။    (Show Room)
  Ph: 09-252029622,09-252029633
  မိုးယံထီဆိုင္ ၊ ေရနံသာလမ္းမၾကီး ၊(၂၄)ရပ္ကြက္ ၊ သု၀ဏၰ ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။          
    Ph:09-798152240 (QSP)
  သန့္ဆန္ဆိုင္၊ အခန္း(၃)၊ ေအာင္ေဇယ်(၁)လမ္းထိပ္၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-975036006(QSP)
  သန့္ျဖဴဆပ္ျပာဆီဆိုင္ ၊ အမွတ္(၁၁၂/၆)မီးဒံုးလမ္း၊(၂၉)ရပ္ကြက္၊ သု၀ဏၰ ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္ ။     
    Ph: 09-73004569,09-31055511(QSP)
  MIKA ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း ၊ အမွတ္(၃၅) ၊ သံသုမာလမ္း ၊ (ဃ) ရပ္ကြက္ ၊သု၀ဏၰ ၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-954028826 (QSP)
  မိုးယံထီဆိုင္၊ အမွတ္(၁၈၃/ဘီ) ၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း ၊ ၾကီးပြားေရးေျမာက္ပိုင္း ၊ ၾကီးပြားေရးရပ္ကြက္၊သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႔နယ္။
  Ph: 09-420252074 (QSP)
  ေနလေရာင္စတိုး ၊ အမွတ္(၅၀) ၊ စရည္းပင္လမ္းႏွင့္ သရဖီလမ္းေထာင့္ ၊ ႏွင္းဆီကုန္း (က) ရပ္ကြက္၊
  သဃၤန္းကၽ်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-5163799,09-421020798 (QSP)
  ခ်မ္းသာစတိုး၊ သုဒႆနလမ္းႏွင့္ သုမနလမး္ေထာင့္၊ (၁၆/၂)ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳနယ္။
  Ph: 09-257130773 (QSP)
  အင္ၾကင္းျမိဳင္စတိုး ၊ တိုက္(၂၆/၁)၊အခန္း(၀၀၃)၊ သုမဂၤလာအိမ္ရာ၊ သုမဂၤလာရပ္ကြက္၊
  သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-43041390 (QSP)
  ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္ (စတိုးဆိုင္)၊ ဇဋိလ (၃)လမ္း၊ ၁၆/၁ ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-450066831 (QSP)
  ကိုစစ္ေအာင္ခိုင္၊ အမွတ္(၉၁)၊ ခြန္နီလမ္း၊ (၂၉)ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-457590520(QSP)
  လင္းလင္းထက္ (ဆန္ဆိုင္)၊ ဣိစၦာသယလမ္း၊ ဆယ္သိန္းရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-968312346(QSP)
  မနီေဆးဆိုင္၊ အမွတ္(၈၄/ဘီ)၊ ေျမညီထပ္၊ ေမတၱာလမ္းႏွင့္ နီလာလမ္းေထာင့္၊ သြပ္၀ိုင္းၾကီးရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-252427758 (QSP)
  ေက်္ာမိသားစု စတိုး၊ အမွတ္ (၄၂)၊ ႏွင္းဆီကုန္းလမ္းမၾကီး၊ (က)ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250401632 (QSP)
  (၃၇) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ စစ္မွူထမ္းေဟာင္း၀န္း၊ မိုးလံုေလလံုအားကစားရံုေရွ့၊ ထန္းတပင္လမ္းမၾကီး၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္။
  (Show Room)    Ph:09-427776995, 09-955075855, 09-254913774, 09-964913774
  “ေဒၚတင္ၾကည္”ရဲကင္းေရွ့၊ ရိုးၾကီးေက်းရြာ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-774950432 (VSP)
  “ဦးတင္ေဇာ္”ေဘာလယ္ေက်းရြာ၊ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-780234545(VSP)
  “ကိုသန္းေဇာ္” ၾကဴေတာ္ေက်းရြာ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-796800455(VSP)
  "စုျပည္ေအာင္" ပန္တုိုင္ေက်းရြာ ၊ေဇာတိကရပ္ကြက္၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-421124766
  “ေဇာ္ကိုကိုေက်ာ္”လွ်ပ္စစ္ ေတာ္လတဲ့ေက်းရြာ ၊ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-9505060
  "တက္ေနလင္း" စတုိး၊ တူးေခ်ာင္းရြာ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-799112977 (VSP)

  "ကိုခင္ေအး" လၻက္ရည္ဆိုင္ အုတ္ဖို၊ ေရျဖဴေက်းရြာ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-782989830 (VSP)

  "ညီညီႏိုင္" စားေသာက္ဆိုင္၊  ၀ါးတစ္ရြာေက်းရြာ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250040456 (VSP)
  "ကို၀င္းသူေက်ာ္" Wave Money နဲသမိန္ေက်းရြာ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-404463350 (VSP)
  "လရိပ္ ကြန္ပ်ဴတာစာစီစာရိုက္မိတၱဴႏွင့္ စာေရးကိရိယာဆိုင္" အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္အနီး၊ သရက္ျခံ၊ ဒိတ္ကုန္းေက်းရြာ၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-420242126,09-445645460 (VSP)
  "စိုး"လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း ေအးၿမိဳ႕ရြာအဝင္လမ္းေဘး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-427029800, 09-970034490  (VSP)
  "ကိုေဇာ္မင္းလႈိင္"Wave Money စႏၵေယာ္ရြာ၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-251059870  (VSP)
  "ဦးျမင့္စိုး" မေငးစုေက်းရြာ၊ မေရႊဥအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-762033418  (VSP)
  "ကိုေဇာ္လြင္" ေက်ာက္စလစ္ကုန္းေက်းရြာအတြင္း၊ ေရေက်ာ္အုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-791423548  (VSP)
  ခ်မ္းေျမ႕ေအာင္၊ စြဲမက္စတိုး၊ ေအးရြာေလးးေက်းရြာ၊ ဗနဲႀကီးအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-252043911, 09-761704669  (VSP)
  ကိုလႈိင္၀င္း၊ သီတာေအးတာဆံုလမ္း၊ ရဲကင္းေက်းရြာ၊ အစုႀကီးအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-898777754  (VSP)
  ဇင္ကိုဦး၊ ရွမ္းစုရြာထိပ္ကုန္စံုဆိုင္၊ အစုႀကီးအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-773979356 (VSP)
  ဦးခင္စိုး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ ဖိုး၀ဲႀကီးစုေက်းရြာ၊ စႏၵေယာအုပ္စု၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-782699951  (VSP)
  ကုိေဇာ္ေအာင္ (အလင္းေရာင္ ကုန္စံုဆိုင္) ၊ တပ္သစ္ရြာ၊ တပ္သစ္အုပ္စု၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-420011521

  ကိုမျိုးဇော် ၊ တလိုင်မီကျေးရွာ၊ တလိုင်မီကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်။ (VSP) 09-696426252

  (၃၈) လသာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၄၇)၊ ေျမညီ၊ (၂၁)လမ္း၊ အေပၚဘေလာက္၊ (၆)ရပ္ကြက္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-770945554, 09-420095554
  “ဦးခင္ေမာင္လြင္”ကုန္မ်ိဳးစံုဆိုင္၊(၂၄)လမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းထိပ္၊ (၆)ရပ္ကြက္၊ လသာျမိဳ႔နယ္။
  (POS) Ph: 09-253787788
  ဦးေရႊလင္း+ေဒၚၾကင္ၾကင္ အမွတ္(၁၇/၁၀၄) အေနာ္ရထာလမ္း၊လသာျမိဳ႔နယ္။
  Ph: 01-245308, 01-525804 (POS)
  "ေရႊျမ"လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ အမွတ္(၁၃၁)ေျမညီ၊ (၂၃)လမ္း၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-73029482 (QSP)
  "သိဂီ ၤထြန္း"လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ အမွတ္(၁၂၅)ေျမညီ၊ ေမာင္ခိုင္လမ္း၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-777268556 (QSP)
  "Great Asia" ဖုန္းႏွင့္ အပိုပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ အမွတ္(၃၁)ေျမညီ၊ အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-779383888 (QSP)
  (၃၉) ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည့္စံုေအာင္စတိုး၊အမွတ္ (၂၅/က) ၊ ပါရမီလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-5031828 (QSP)
  အေဆြေတာ္ (စာစီစာရိုက္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စတုိး) ၊အမွတ္(၃၀၂)၊သံသုမာလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-262223998 (QSP)
  မဟာႏြယ္စတိုး ၊ အမွတ္(ေအ/၉)၊ ဓမၼရာဇလမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ 
  Ph:09-778263263 (QSP)
  ေဒၚလဲ့လဲ့ အမွတ္(၇၂၆) ၊ အႆက (၂၄)လမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ 
     Ph:09-43195503 (QSP)
  WA WA Convenience စတိုး ၊ ေမတၱာလမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။  (QSP)
  အမွတ္ (၅၄)၊ သစၥာလမ္းမၾကီး၊ (၉) ရပ္ကြက္၊ ပု႑မီမွတ္တိုင္အနီး၊
  ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-259278041, 09-253669534
  WA WA MINI MART (3) ၊ (၁)လမ္း ႏွင့္ (၄)လမး္ေထာင့္၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ စက္မွုဇံု၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-449222828 (QSP)
  "ထြန္းသစ္"ေဆးဆိုင္ အမွတ္(၅၅၇)၊ ေျမညီထပ္၊ အေနာ္မာလမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-965065352 (QSP)
  (၄၀)        ဒလၿမိဳ႕နယ္        အမွတ္ (၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ (၂) လမ္း၊ ဗိုလ္ရန္ေျပရပ္ကြက္၊ သေဘၤာဆိပ္အနီး၊
  ဒလၿမိဳ႕နယ္။ 09-796667920, 09-455205002 (Show Room)
  “ေဒၚဆု”စတိုး ကိုေဇာ္ေဇာ္ဦး၊ အမွတ္(၆၄)၊ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမၾကီး၊ အံ့ၾကီးအေရွ႕ရပ္ကြက္၊
  ဒလျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790138045 (QSP) 
   မဟာမိုနီ ဗီဒီယိုအေခြဆိုင္လုပ္ငန္း၊  (QSP)အမွတ္(၆၂)၊စံျပ(၂)လမ္း၊သမၼတကမ္းေျခရပ္ကြက္၊ဒလျမိဳ႕နယ္။ (အိမ္)
  ကန္ေဘာင္ပတ္လမ္း၊စံျပ(၃)လမ္း၊သမၼတကမ္းေျခရပ္ကြက္၊ဒလျမိဳ႕နယ္။ (ဆိုင္) 
  Ph:09-790137606
  မယြန္းနဒီေမာင္ ၊ ကြမ္းယာဆိုင္ ၊ အမွတ္(၄၉/ခ) ဗိုလ္ေတဇလမ္းမၾကီး ၊ တပင္ေရႊထီးရပ္ကြက္ ၊
  ဒလနာရီစင္အနီး ၊ ဒလျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-764818786  (QSP) 
   ကိုထြန္းမင္းလတ္ လဖက္ရည္ဆိုင္ ၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၾကီးေက်းရြာ ။ ဒလျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-799303077 (VSP)
   ေဒၚျမျမေထြး (Like Store ဆိုင္ကယ္ပစၥည္းဆိုင္) ၊ အမွတ္(၄၅)၊ ဒလ-တြံေတးလမ္းမ၊ က်န္စစ္သားရပ္ကြက္၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာထိပ္၊ ဒလျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250648791 (QSP)
  ကိုဟိန္း (ေအာင္စတုိး) ၊ အမွတ္(၂၅၄၈)၊ ျမ၀တီလမ္းမၾကီး၊ က်န္စစ္သားရပ္ကြက္၊ ဒလျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-790137984 (QSP) 
  "မမ်ိဳးသူဇာ"မိတၱဴဆိုင္ အမွတ္(၁) ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(၁)ရပ္ကြက္၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-781388684 (QSP)
  ကိုတင္ထြန္း "ခတၱာ"စတိုး အမွတ္(၅၄၅)၊ အေနာ္ရထာလမ္းမႀကီး၊ အံ့ႀကီးအေရွ႕၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-788462045 (QSP)
  မေအးေအးေအာင္ "ကိုမ်ိဳးေဌး"လၻက္ရည္ဆိုင္ အမွတ္(၁၁/၁၄)ရပ္ကြက္၊ ပြဲစားတန္းလမ္းမႀကီး၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-964627662 (QSP)
  မသီတာမိုး "အလင္းေရာင္"ကဖီး အမွတ္(၅၃)၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း၊ ကမာကဆစ္၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-425785329 (QSP)
  (၄၁) ဆိပ္ႀကီး/ ခေနာင္တို ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃၉)၊ဗဟိုလမ္း၊ဆိပ္ၾကီးအေရွ့ရပ္ကြက္ ၊ ဆိပ္ၾကီးခေနာင္တုိျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
       Ph: 01-268163 , 09-455205001
  ကိုရာဇာ“ထာ၀ရ” စတိုး အမွတ္(၉၆) ၊ ဗဟိုလမ္း ၊ ခေနာင္တိုအေရွ့ရပ္ကြက္၊  ဆိပ္ၾကီးခေနာင္တိုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-448016427 (QSP)
  ကုိေဇာ္ေဇာ္ထြန္း (ႏုိင္ေရခဲမုန္႕ဆိုင္) ၊ အမွတ္(၇၃)၊ မဂၤလာသီရိလမ္း၊ ဆိပ္ၾကီးအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ဆိပ္ၾကီးခေနာင္တိုျမိဳ႕နယ္
  Ph: 09-799299099 (QSP)
  ဦးေအာင္သန္း (ဖိနပ္ဆိုင္) ၊ အမွတ္(၇၁) ၊ ပန္းလိႈင္လမ္း၊ သခင္ဘေသာင္းရပ္ကြက္၊ ခေနာင္တိုအေနာက္၊ ဆိပ္ၾကီးခေနာင္တုိျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250163456(QSP
  ကိုျငိမ္းခ်မ္း၀င္း (ကုန္စံုဆိုင္) ၊ အမွတ္(၁၈၃)၊ ဗဟိုုလမ္း၊ ခေနာင္တုိအေရွ့ရပ္ကြက္၊ ဆိပ္ၾကီးခေနာင္တိုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-448473811(QSP)
  (၄၂) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ တိုက္ (၉)၊ အခန္း(၀၀၂)၊ A-၁လမ္း၊ (၉၄)ရပ္ကြက္၊ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-427407557, 09-973503773, 09-692904505
  " ေဒၚခ်ိဳဆိုင္ "(၁၇) လမ္း ၊ A ဘေလာက္ ၊ ေျမညီထပ္ ၊ (၉၄)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09- 779932215   (QSP)
  ျမင့္မိုရ္ေက်ာ္ Tea Shop၊ ကိုမ်ိဳးလွိုင္၊ ပုဂံလမ္းမၾကီးႏွင့္ ျမေက်ာက္လမး္ေထာင့္၊ (၆၈)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-786380610(QSP)
  ေအာင္ျမင့္မိုရ္ (စတိုး)၊ မေအးျမတ္သူ၊ အမွတ္(၁၇၆)၊ ႏိုင္းျမစ္လမ္းမၾကီး၊ ပုဂံလမ္းမၾကီးႏွင့္ ျမေက်ာက္လမ္းေထာင့္၊ (၆၈)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-772670240 (QSP)
  ေအာင္ေဆးဆိုင္၊ မေအးေအးေအာင္၊ မင္းရဲေကာင္းပုံလမ္းနွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္၊ (၆၉)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-798873358 (QSP)
  မသြန္းနဒီစံ၊ အမွတ္(၃၂၀/၂)၊ မင္းရဲေကာင္းပံုလမ္း၊ (၆၉)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-420222159, 09-684777099 (QSP)
  (၄၃) သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၂/၃)၊ (၁၂/၄) သန္လ်င္ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ၊ ၁၀၈ ေတာင္ဘုရားမွတ္တိုင္၊ (၁၀)ေတာင္ရပ္ကြက္၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09428555328, 09953303318
  အမွတ္ (၁/၁၂၉)၊ ရန္ေျပလမ္းမ၊ ရန္ေျပ (၃)ရပ္ကြက္၊ ရန္ေျပမွတ္တိုင္အနီး၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) 
  Ph: 09-428555327, 09-953303317
  သဇင္စတိုး (ကိုေအာင္ထြန္းေဇာ္)၊ အမွတ္(၁၃၅)၊ သီဂၤီၤ(၄)လမ္းထိပ္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-421050331 (QSP)
  ဟိန္းထက္စံစတိုး၊ တိုက္A-002, ရတနာပံု(၁)လမ္း၊ (၁၀)ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ သာေကျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-5054482 (QSP)
  Three Star II (ခိုင္ဇင္၀င္း)၊ အမွတ္(၆၁၇)၊ စစ္သူၾကီးတိုက္ 7၊ အေနာက္ဘုရားးလမ္းႏွင့္ ေျမနီ(၄)လမ္းထိပ္၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-420116527 (QSP)
  မိတ္ဆက္သဃၤန္းတိုက္၊ ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ အမွတ္(၇၆၀)၊ ခိုင္ေရႊ၀ါလမ္း၊ (သစၥာရွင္လမ္းႏွင့္ေအာင္သေျပလမ္းၾကား)၊ (၇)အေရွ့ရပ္ကြက္၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-791651395
  ေဒၚက်င္ေအးစတိုး၊ အမွတ္ (၁၅၂၁/က)၊ သလာ၀တီ(၁)လမ္း၊ ၁၀ေတာင္၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-760112327 (QSP)
  ဆုစတိုး၊ ဓာတ္ပံုမိတၱဴ ဖိတ္စာလုပ္ငန္း၊ ကိုစံလင္းေမာင္၊ အမွတ္(၂၃၁၇)၊ ဓမၼာရံုလမ္း၊ (၁၀)ေတာင္၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-402609983,09-790249025 (QSP)
  "ေက်ာ္စတိုး"သူဇာဝင္း၊ အမွတ္(၆၉၅)၊ ေအာင္ေမတၱာလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-420071941, 09-689102311 (QSP)
  "SC" Mobile ေရႊျပည္သာလမ္း ႏွင့္ ေဝဇယႏၱာလမ္းမႀကီးေထာင့္၊ (၆)ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-253203556, 09-790211355 (QSP)
  မဇင္ေမသက္(ကုန္ေျခာက္ဆိုင္) အမွတ္(၉၇၄)၊ ရတနာပံုကမ္းနား(၉)လမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-793272078 (QSP)
  "ဝင္းကိုကို Family" အမွတ္(၄၀၀)၊ မာန္ေျပ(၉)လမ္း၊ (၃)မာန္ေျပရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳနယ္။
  Ph; 09-780003183 (QSP)
  "ဆုႀကီးပန္"Mobile & Service သုမနလမ္းမႀကီး၊ (၂)ေတာင္ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-448010824 (QSP)
  "ႏွင္းသစၥာစတိုး"အမွတ္(၁၂၄၀)၊ သဒၶါရံုလမ္း၊ (၂)ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-253350515, 09-450048203 (QSP)
  "ကိုထိန္လင္း"စတိုး အမွတ္(၇၀၉)၊ ေရႊအုတ္ဂူ(၄)လမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-5169344 (QSP) 
  (၄၄) ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၈၇)၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ ဗမာေအးရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-428555326,09-953303316
  IT Net Mobile ၊ ကိုရန္ႏိုင္လင္း၊ အမွတ္(၅၆)၊ ဗိုလ္တိုက္ခ်ြန္းလမ္း၊ ဗိုလ္ထြန္းစံရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္။    
  Ph: 09-253055584 (QSP)
  ၀င္းလဲ့စတိုး၊ အမွတ္(၂၈၃)၊ စံျပလမ္း၊ သာသနာ့အလင္းေရာင္ေက်ာင္းတိုက္ေရွ့၊ၾကည္စုရပ္ကြက္၊ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790142807 (QSP)
  ဧကရီျမင့္စတိုး (ေအာင္သုခလွ်ပ္စစ္ဆိုင္)၊ အမွတ္(၅၅)၊ေအာင္သုခလမ္း၊ ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္။ 
  Ph:09-785587899 (QSP)
  သိန္းသန္းျမင့္စတိုး၊ အမွတ္(၁၁)၊ ပတၱျမားလမ္း၊ပုသိမ္ေျမရပ္ကြက္။ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္။      
  Ph:09-760111026 (QSP)
  "Aung မုန္႔ဆိုင္" ကိုေအာင္ျမင့္သန္း၊ အမွတ္(၇၉)၊ မဂၤလာသီရိလမ္း ႏွင့္ ပင္လံုလမ္းေထာင့္၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-955172866 (QSP)
  "SPH Store" အမွတ္(၆၁၄)၊ သီတာႏြယ္လမ္း၊ ႏြယ္ေအးရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-788641670 (QSP)
  (၄၅) လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တိုက္(၃)၊အခန္း (၅၀၄)၊ေအာင္ေျမသာယာShop House၊ (၆)ရပ္ကြက္၊က်န္စစ္သားလမ္း
  လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-428555325, 09-953303315 (Show Room - 1)
  အမွတ္(၅)၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ေအာင္မဂၤလာေဈး အနီး( ၁၂)သမမွတ္တိုင္ၾကား၊
  လႈိင္သာယာ။ Ph : 09-428555324 ,09-953303314(Show Room -2 )
  မိုးျမင့္ေသာ္တာစတိုး ၊ အမွတ္(၁/၁၀)၊(၂၉၆/B) ၊ေရႊဥေဒါင္းလမ္းဆံု၊ (၁)ရပ္ကြက္၊
  လွိုင္သာယာျမိဳ႕နယ္။ (QSP) Ph: 09-260691011
  “MC Mobile Clinic” အမွတ္(၁/၁၂)၊၂၈၈ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ခေနာင္လမ္း ၊ (၃)ထိပ္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ လွုိုင္သာယာျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-254280270,09-777560004 (QSP)
  “Shwe Kyin Thar” အမွတ္(၂၆/၄၀၄) ၊ က်န္စစ္သာလမ္းမ ၊ေက်ာင္းေရွ့ႏွင့္ေစ်းလမ္းမွတ္တိုင္ၾကား ၊
  ေရႊလင္ဘန္းေက်းရြာ၊ လွိုင္သာယာျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-260041110 (QSP)
  ေ၀ယံထြန္း” ကုန္စံုဆိုင္ အမွတ္(၅၀၂)၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ အလယ္ရြာ၊ တိုးဂိတ္အနီး၊လွိုင္သာယာျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790204126,09-449054082(QSP)
  “ျဖိဳး” ေဆးခန္းႏွင့္ေဆးဆိုင္ အမွတ္(၁၈၄/က)၊ စစ္ေတြလမ္း၊ ပင္လံုေစ်းအနီး၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊လွိင္သာယာျမိဳ႕နယ္။
  (QSP) Ph: 09-963987355
  “Mahar ”ဖုန္းႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ ၊ အမွတ္(၇)၊ အခန္း(၆) ၊ေရႊကမ္းသာယာအိမ္ရာ၊ အျပင္ပဒံေက်းရြာ၊ အေနာ္ရထာလမ္း ၊
  လွိုင္သာယာ။ Ph: 09-254092827,09-978882540 (QSP)
  Shwe Pyace(1)” Mobile Sale အမွတ္(၆၉၂/၆၉၅) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊လွုိုင္သာယာျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-73189219,09-422527875 (QSP)
  “မင္းထက္ေအာင္စတိုး” အမွတ္(၅၆/က)၊ ေသာင္ၾကီးေလးေစ်း၊ ဥကၠံေသာင္ၾကားေက်းရြာ (ေရဥကၠံ)၊ လွိုင္သာယာျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-421143966,09-764094840 (QSP)
  ဧရာ၀တီ (ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္ႏွင့္ျပဳျပင္ေရး) အမွတ္ (၄၉၈)၊အေန္ာရထာလမ္း
  (၂၀)ရပ္ကြက္၊လွိုင္သာယာျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-422534733 (QSP)
  "အင္ၾကင္းခိုင္ မိုဘိုင္းဆိုင္" အမွတ္(၃၁၄)၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမး္မၾကီး၊ ရွမ္းေက်ာင္းေက်းရြာ၊ လွုိင္သာယာျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790138676, 09-43029405 (QSP)
  "လမင္းတစ္ရာ Electronic Shop" အမွတ္(၁/ေအ) ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းနွင့္ ေတာင္ငူလမ္းေထာင့္၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ လွုိင္သာယာျမိဳ႕နယ္။ 
  Ph: 09-790149089, 09-450021359 (QSP)
  "Kaung Mobile" အမွတ္(၇၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-790133710 (QSP)
  "အေမ့အရိပ္"Mobile အမွတ္(၂/၂၃၂)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းမႀကီး၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-252264188 (QSP)
  "ေခတ္ဆန္း"Mobile အမွတ္(၄)၊ ပီမိုးနင္းလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-448218364, 09-451167789 (QSP)
  "Win"Mobile အမွတ္(၈၂)၊ ပီမိုးနင္းလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-688877759 (QSP)
  "မ်ိဳးမင္းေအာင္"ကားဝန္ေဆာင္မႈ႕လုပ္ငန္း အမွတ္(၅၇)၊ ေအာင္ေျမသာယာဘုရားလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊  ေဆာက္လုပ္ေရးမွတ္တိုင္အနီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-420172481, 09-780005070 (QSP)
  "Kyaw"Store အမွတ္(၄၃၂)၊ ေအာင္စႏၵာလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-250259734 (QSP)
  "ခ်စ္မိတ္ေဆြ"Mobile အမွတ္(၄၅၀)၊ ေတးဥယ်ာဥ္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-400469028 (QSP)
  "ေရႊအိမ္"Mobile အမွတ္(၄၇၅)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမ၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-420219459 (QSP)
  ြမ္းထက္"စတိုး အမွတ္(၃၇၀)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-760112098 (QSP)
  "SUN"Electronic အမွတ္(၁)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-454902101(QSP)
  "လင္း"Mobile အမွတ္(၅၅၅/ခ)၊ ဦးပုညလမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-250085517 (QSP)
  "ေရႊလဝန္း"Mobile & Electric အမွတ္(၅၉၀)၊ မင္းဘူးလမ္း ႏွင့္ စစ္ေတြလမ္းေထာင့္၊ (၉)ရပ္ကြက္၊  လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔ 
  Ph; 09-421150982 (QSP)
  "သူရဇၨ"လွ်ပ္စစ္ အမွတ္(၃၃၂/ခ)၊ ဆင္ျဖဴရွင္လမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ BOC လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-73069803 (QSP)
  "လင္းညီအကိုမ်ား"Electronic အမွတ္(၆၄၉/ခ)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-795581447 (QSP)
  "ေရႊပိုးအိမ္"စတိုး အမွတ္(၂၄၃)၊ ဦးပုညလမ္းႏွင့္ နံ႔သာျဖဴလမ္းေထာင့္၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-421747200 (QSP)
  "ကိုထြန္း"လွ်ပ္စစ္ အမွတ္(၆၈၈/ခ)၊ မႏၱေလးလမ္း၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ (၁၀၃)ဂိတ္ေဟာင္း၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-454580009 (QSP)
  "'ဒ႑ာရီ" Electronic အမွတ္(၁၂၃၄)၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-86457834, 09-775645350 (QSP)
  "ေရႊမဟာ"လွ်ပ္စစ္ အမွတ္(၁၅/က)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ (၁၉)ရပ္ကြက္၊ အုန္းေတာတံတားအဆင္း၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔ 
  Ph; 09-786455074, 09-769234577 (QSP)
  "ကမၻာသစ္"Electronic အမွတ္(၁၃၀၃/ခ)၊ ဆရာစံလမ္း ႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္၊ (၂၀)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-254000845, 09-451172744 (QSP)
  "ေရႊလက္ပြါး"လွ်ပ္စစ္ အမွတ္(၇၀/က)၊ အေနာ္ရထာလမ္းမ၊ (၂၀)ရပ္ကြက္၊ (၁၂၄)တံတားအဆင္း၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။  အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-768801933 (QSP)
  "ဦးေအးၾကင္"စတိုး အမွတ္(၈၂၀)၊ ေရႊရတနာလမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္း၊ (၂၆)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-254058265, 09-253309423 (QSP)
  "ေဟမာန္ဦး"စာေရးကိရိယာဆိုင္ အမွတ္(၁၆/၁၇)၊ ပီမိုးနင္းလမ္းမႀကီး၊ ေဝၿဖိဳးဟိန္းေဈးအနီး၊ အဆင့္ျမင့္ (၆)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-778909012, 09-894119690 (QSP)
  "Sky Bow"Mobile အမွတ္(၃၆၈)၊ ပိေတာက္လမ္း၊ ေညာင္ရြာ၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-450096948 (QSP)
  "ေရႊေရာင္လင္း"ေဆးႏွင့္ စတိုး အမွတ္(၁၁၅/ခ)၊ ေတာင္ငူလမ္း၊ (၁/၁၁)ရပ္ကြက္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ အေရာင္းသီးသန္႔
  Ph; 09-5057414, 09-764049496 (QSP)
 • မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္-(မက-၃၇)၊ကြမ္းသီးတန္းရပ္၊ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားအနီး၊စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးကားလမ္းမၾကီး အေရွ့ဘက္ ၊
  အမရပူရျမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph : 09-798637630 , 09-449855838
  ျမစ္ေလာင္းရြာထိပ္ ၊ ေအာင္ေဆးခန္းမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-798637631(VSP)
  ဦးညီညီလြင္၊ မိေက်ာင္းတက္ေက်းရြာ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-33320922 (VSP)
  ဦးေသာင္းညြန္႔ (ဆန္းကေဖး)၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမင္ေတာ္ရြာ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-402757154 (VSP)
  ဦးတင္ေမာင္စိုး၊ (ျပည္ဟိန္းအထည္ဆိုင္) ၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္၊ ဆင္စြယ္ပြတ္ရပ္ကြက္၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-777976546 (QSP)
  ဦးႏိုင္၀င္းစိုး(ခန္႕ထည္ျဖိဳးထမင္းေၾကာ္ဆိုင္) ၊ မင္းၾကီးရြာ ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-798637675 (QSP)
  ဦးျမသန္း(လၻက္ရည္ဆိုင္)စာတိုးရြာ ၊ စာတိုးအုပ္စု ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:09-400012595 (QSP)
  ဦးပါရီျမင့္(ျမင့္စတိုး)ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္၊ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္ ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-693330442(QSP)
  ဦးရဲ(ကုန္စံုဆိုင္)  ၊ ျပည္လံုးေက်ာ္ရြာ ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-693362625 (VSP)
  ဦးခ်မ္းေျမ႕ေအာင္ ၊ အေရွ႔ရပ္ ၊ ဘံုးအိုးေက်းရြာ ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-957474866(VSP)
  ေဒၚခင္စန္း၀င္း၊ ပန္းခ်ီအုပ္စု ၊ ကုကၠိဳရြာ ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-692060880(VSP)
  ျပည့္ျဖိဳးလွ်ံ (ကြမ္းပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး) ၊ ထံုးဘိုရြာ ၊ ေတာတြင္းေက်းရြာအုပ္စု ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-790781061(VSP)
  ဦးစိုးႏိုင္၀င္း (ကုန္စံုဆိုင္) ၊ မင္းတဲကုန္း ၊ ဆင္ဘိုးေက်းရြာအုပ္စု ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-796676694(VSP)
  မေအးစႏၶေက်ာ္(သံေသတၱာလုပ္ငန္း) ၊သရက္တန္းရြာ ၊ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ေက်းရြာအုပ္စု ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-762879376(VSP)
  ဦးထြန္းတြန္းဦး ၊ မက်ဥ္းကိုင္းရြာ ၊ မက်ဥ္းကိုင္းေက်းရြာအုပ္စု ၊ အမရပူရျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-776657413
  (၂) စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) လမ္း၊ (သို႕႕) ျမလမ္း ၊ ရန္ေအာင္ျမင္ရပ္၊ စဥ္႔ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph : 09-2150558, 09-796790042
  ပလိပ္-တံတားဦးကားလမ္း ၊ ေစ်းကြက္သစ္ရပ္ ၊ စာတိုက္ရံုးအေနာက္ဘက္ ၊ ပလိပ္ျမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph:09-975254545
  (၃) ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄၁)၊ (၂၂)လမ္း၊ ၈၉* ၉၀ လမ္းၾကား၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph : 09-425501100, 09-425501166
  ၆၂ လမ္း ၊ ၁၇ * ၁၈ လမ္းၾကား ၊နန္းေရွ႔ ၊ ေဒါနဘြားရပ္ကြက္၊  ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္ ။
    Ph : 09 - 454717001-02(Show Room)
  ကိုဇင္ကိုလင္း ၊(ၾကယ္စင္သစ္ကေဖး ၊ ၁၇လမ္း * ၈၈ လမ္းေထာင့္ ၊ မင္းတဲအီကင္းရပ္ကြက္၊ေအာင္ေျမသာဇံျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-2053952(QSP)
  ဦးေနေဇာ္(အိမ္ဆိုင္) ၊ ၁၆လမ္း၊၆၆* ၆၅ၾကား၊ျပည္ေတာ္သာတိုက္တန္း ၊ နန္းေရွ႕၊ ေဒါနဘြားရပ္ကြက္ ၊ ေအာင္ေျမသာဇံျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-797307449(QSP)
  (၄) ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၁၉လမ္း၊ သံလမ္း (အေရွ႕ဘက္)၊ ဘူးကုန္းရပ္၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 09-793108382, 09-427526281
  ေရႊဟသၤာ အုံးေခ်ာေက်းရြာ ၊ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႔နယ္ ။(VSP)
  Ph : 09-764633966 , 09-444633966
  " One Star မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္"  ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္အေနာက္ဘက္ ၊ မိန္းေပါက္အနီး ၊ ဒဟက္ေတာေက်းရြာ ၊
  ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ ph : 09-790155673(VSP)
  "Phyo မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္" မႏၱေလး-မတၱရာကားလမ္းမေပၚ(စမ္းထိပ္ဦးဓါတ္ဆီဆိုင္ေရွ႔၊)ၾကာနီကန္ေက်းရြာ၊
  ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္။ ph : 09-960666320(VSP)
  "မိုးဦး မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္ " မဂၤလာစံဘုန္းၾကီးေက်ာင္း(အေရွ႔ဘက္) ေအာင္မဂၤလာရပ္ ၊ ဆင္ရြာၾကီးေက်းရြာ၊
  ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္။Ph:09-790176052(VSP)
  "သွ်မ္းသွ်မ္းေတာက္ မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္ "  ၆ လမ္းသြားလမ္းမေပၚ၊ GTC ေက်ာင္းအေနာက္ဘက္(သံလမ္းေရွ႔)၊
  ေအာင္ခ်မ္းသာေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ ph : 09-265085114(VSP)
  " NATION MOBILE မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္"ျပင္ဦးလြင္-မႏၲေလးအတက္လမ္းမေပၚ၊ဧရာျဖိဳးမဂၤလာခန္းမအနီး (ပန္းတန္းအနီး)၊
  လက္ေကာင္းေက်းရြာ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႔နယ္ ။ Ph:09-770088090(VSP)
  (၅) ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄)၊ တိုက္ကုန္းရပ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အနီး၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph  : 09-259100052, 09-2043958
  ရတနာMart စတိုး၊ ပုဂံေစ်းအနီး၊ ပုဂံၿမိဳ႕။(QSP)
  Ph : 09-786065668
  (၆) တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ခေရလမ္း၊ တဲေတာ္ရာရပ္၊ တံတားဦးေဆးရံု (အေနာက္ဘက္)၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 09-428868366, 09-763896866
  (၇)     ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ မႏၱေလး- လားရွိဳးလမ္း၊ ေစ်းေလးအနီးရပ္ကြက္ၾကီး (၂)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-443667372၊ 09-443667379
  Mr. Equay Mobile ဦးဟန္မင္းေခါင္ ၊ ၀က္၀ံဘူတာ/ ၀က္၀ံေက်းရြာ ၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-444032154 (VSP)
  Smart Food စားေသာက္ဆိုင္ ၊ Ruby Mart , ဦးလင္းသက္လံု၊ရပ္ကြက္ၾကီး(၇) ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-788247874(QSP)
  ဦးရဲမင္းေမာင္၊ ရဲအရာရွိေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း ၊ ဇီးပင္ၾကီးေက်းရြာ၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-793981872(VSP)
  Diamond Sky ဖုန္းဆိုင္ ၊ အနီးစခန္း ၊ ဘူတာလမ္းခြဲအနီး ၊ မႏၱေလး - လားရွိဳးလမ္း ၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-960609411(ွQSP)
  (၈) ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၃၄၀။ (၈၄လမ္း )၃၉ * ၄၀ လမ္းႀကား ၊ ခ်မ္းေအးသာဇံျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph : 09 444636668 , 09-777345334, 09- 951900330
  လမ္း(၃၆)လမ္း၊  ၇၁* ၇၂လမ္းၾကား။ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 09- 400885228
  (၉) ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ "စိုးႏိုင္ Electronic" ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သမၼတိုက္တန္း၊ ေရႊသူေဌးရပ္ကြက္၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 09-2150160, 09-790170254, 09-452571319
  "စိုးႏိုင္ Electronic" ရန္ကုန္-မႏၱေလးကားလမ္းေဘး၊ (၂၁)မိုင္လမ္းေထာင့္၊ ကူမဲၿမိဳ႕။ (Show Room)
  Ph : 09-2150160, 09-425007231, 09-796479717
  (၁၀) ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ ေငြစင္ၾကယ္ (၁)အမွတ္ (၇)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 066-22285, 09-2215763,09-791466555
  ပေဒသာလွ်ပ္စစ္ ၊ အမွတ္(၈) ၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္ ။(QSP)
  Ph :  066-2021414/066-2022414/09-2215414/09-792215414
  ေငြစင္ၾကယ္ (၂)အမွတ္ (၁၀)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္။  (QSP)    
  Ph: 066-2022820, 09-790157350/09-971466466
  ကိုေက်ာ္စြာ ၊ လျပည့္၀န္းစတိုး ၊ ဆီမီးခံုေက်းရြာ ၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :  09-970062900(VSP)
  (၁၁) ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ နီလာစတိုး ၊ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တိုင္အေနာက္ဘက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးတိုက္တန္း၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room )
  Ph: 09-790157585, 09-402613759
  " လင္းပြိဳင့္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္  " ႏြားထိုးၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။(QSP)
  Ph :  09-790157584
  (၁၂) ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ မိုးေသာက္ထြန္း ၊ အမွတ္ (၅)၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းလမ္း၊နာရီစင္အနီး ၊  ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room )       
  Ph: 09-2212349, 09-790157574
  "လင္းလင္းစတိုး " ၊မသင္း ၊ ေစ်းပတ္လမ္း ေတာင္သာေစ်းေရွ႕ ၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ ။ (QSP)
  Ph : 09-790157572
  " ကိုေမာင္ေငြဆိုင္ " ၀ဲေလာင္ေက်းရြာ ၊ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ ။ (VSP)
  Ph : 09-790258861,09-787700474
  " ေ၀လင္းေအာင္ "အိမ္ဆိုင္ ရံုးစဥ္ရြာ ၊  ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ ။ (VSP)
  Ph :  09-968969695/09-7760138306
  (၁၃) မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျပင္ရပ္၊ ဒုတိယလမ္းမေတာ္၊ မိထၳီလာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)  
      Ph : 09-795795803, 09-790158741,064-24058
  ၿမိဳ႕မ (၄)၊ ပန္းတိမ္တန္းရပ္၊ မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္။ (QSP)
  Ph : 064-24376, 09-795777345
  ကိုသက္ႏိုင္တြန္း ၊ ေရႊလက္ဆက္ ၊ စက္မွဳဇံု (၄) လမ္းထိပ္ ၊ မိထီၱလာျမိဳ႕နယ္ ။(QSP)
  Ph : 09-796418900
  (၁၄) ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ မင္းၾကီး (ေပ်ာ္ဘြယ္)ဘူတာရံုလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္။ (QSP)
  Ph : 09-47127027, 09-793127027
  ဦးခင္ေမာင္ညႊန္႕ ၊ အေနာ္ရထာလမ္း ၊ ရွမ္းပြဲရပ္ ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (QSP)
  Ph :  09-47127102
  ဆင္ႏွစ္ေကာင္စတိုး ၊ အမွတ္(၃၂၉) ၊ လမ္းမေတာ္နာရီစင္ေရွ႔ ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႕ ။ Ph: 09-797770786(QSP)
  (၁၅) ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ ၀ိုင္အိုတင္ အမွတ္ (၃၃၆)၊ ဝါးတိုးအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ေဘာ့လံုးကြင္းလမ္း၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 064–40213, 064-40707, 09-790158236
  ၀ိုင္အိုတင္ ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္အျပင္တန္း၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္။(QSP)
  Ph: 064–40707
  " ေက်ာ္ " ေရႊဒါးေက်းရြာ ။ (VSP)  Ph : 09-402718571
  " ဦး၀င္းညႊန္႕" ရြာတန္းေက်းရြာ ။(VSP)  Ph :  09-970825992
  "ဦးမင္းမင္း " ရွမ္း၀ိုင္းရပ္ကြက္ ။(QSP)  Ph :  09-796111336
  " ကိုေအာင္ေက်ာ္စိုး " ေက်ာ္ဇင္ရပ္ကြက္ ။ (QSP)  Ph :  09-421743440
  " ေမာင္ေမာင္ Mobile " ရြာတန္းေက်းရြာ ။(VSP)  Ph :  09-250770499
  " ေရႊပေလာင္ " ၀ါးတိုရပ္ကြပ္ ။(QSP)  Ph : 064-40103
  မိုးေက်ာ္သူ " Kyaw Mobile "  ေစ်းကြက္သစ္ရပ္ကြက္ ၊ ရြာတန္းေက်းရြာ ၊ ရမည္းသင္းျမိဳ႕နယ္။(VSP) 
  Ph: 09-777755331
  (၁၆) ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးကားလမ္းေဘး၊ ဆီဆံုရပ္ကြက္၊ (၈)လမ္းထိပ္၊ ေဇာ္ဂ်ီတံတားအနီး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-33414777, 09-962025650, 09-796008601
  " HP Mobile Shop " ေစ်းအနီး ၊ သံရြာ၊ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-973121166( VSP)
  (၁၇) လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၅/၂၇၆)၊ (၄)လမ္း၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 067-26811, 09-250805091
  ထြန္းနာရီဆိုင္အေရွ႕၊ လမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ ဘုရားလမ္းေထာင့္၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္။(QSP)
  Ph : 067-26811, 09-250805091
  (၁၈) ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (န-၇၈)၊ သေျပကုန္းေစ်းအေနာက္ေပါက္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 067-26811, 09-250805091
  (၁၉) ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (ဒ-၃၀၇၂၉)၊ သီရိမာလာလမ္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးရံုးေဘး၊ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 067-26811, 09-250805091
  အမွတ္ (၁၁၆)၊ သေျပလမ္း၊ ရြာမရပ္၊ ဒကၡိဏသီရိျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 067-26811,09-250805091 (QSP)
  (၂၀)  ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေသာ္ကလမ္း ၊ ခ်င္းရြာ ၊ ဇ၀နသိဒိၶရပ္ကြက္ ၊ ဥတၱရသီရိျမိဳ႕ ။ (Show Room) 
  Ph :  067-26811/09-250805091
  ငန္းစပ္-ေတာင္ညိဳလမ္း၊ (ထရမ္စေဖာ္မာေရွ့)၊ ဥတၱရသီရိျမိဳ႕နယ္။ (Show Room) 
     Ph: 067-26811, 09-250805091
  (၂၁) ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄၃၀)၊ ရန္-မန္းလမ္းေဟာင္း၊ ေရဆင္း၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 067-26811, 09-250805091
  (၂၂)  ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (န/ ၃၂)၊ ေစ်းရံုးခန္းေက်ာကပ္၊ ေရႊေဒါင္းစတိုးအနီး၊ ပုဗၺသီရိညေစ်း၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 067-26811,09-250805091
  အမွတ္ (၁၅/၅၂၀)၊ (၂၄) လမ္း ၊ ေအာင္သာရာရပ္ကြက္ ၊ ပုဗၺသီရိျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 067-26811,09-250805091 (QSP)
  (၂၃)  ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္  ၁/၆၉၊ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္လမ္း၊ မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 067-26811, 09-250805091
  အမွတ္(၇/၃၃) ၊ ပန္းခင္းလမ္းႏွင့္ (၁)လမ္းေထာင့္၊ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 067-26811, 09-250805091 (QSP)
  (၂၄)  တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္  အ.ထ.က (၁)၊ အေနာက္ဘက္၊ မီးသတ္ရံုေရွ႕၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09-492082188
  ကေလးမုန့္တိုက္၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းေဟာင္း၊ တပ္ကုန္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 067-26811, 09-250805091 (QSP)
  (၂၅) ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ဥတၱရထြန္း အီလတ္ထေရာနစ္ အမွတ္(၃) ၊ ဗဟိုရပ္ကြက္ ၊ သဲေတာ-၀မ္းတြင္းလမ္းမေဘး၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္။ (show Room)
  Ph :  09-33063331
  ဦးေဇာ္၀င္းထြန္း(ေမစတိုး) ၊ရပ္ကြက္(၁) ၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (QSP)
  Ph : 09-2165090,064-50502,09-444043043
  ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ရပ္ကြက္(၂) ၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (QSP)
  Ph : 09-402536855,09-973624700
  ဦးစန္းလြင္ ၊ ရပ္ကြက္(၃) ၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။(QSP)
  Ph : 09-402559909,09-43003594
  မေမျဖိဳးလြင္ ၊ (ဘုရားျဖဴ ၊ ကံေကြ႕၊ရြာရွည္) ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။(VSP)
  Ph :  09-785797218
  မသိမ့္သိမ့္္စိုး ၊ (ေလွ်ာ္ပင္ ၊ ဇရပ္ကုန္း ၊ ရြာသစ္ ၊ ရတန္း ၊ တမတ္ကုန္း ၊ ေရႊတြင္းတူဆည္ရြာ ၊ စိန္ပန္းပင္ဆည္ရြာ) ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္။ (VSP)
  Ph : 09-256001456
  ကိုအာင္ကိုလြင္(ေရဆံုး ၊ ဆည္ရြာ ၊ ခင္ၾကီး ၊ ခင္ဘန္း ၊ ကင္းရြာ) ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (VSP)
  Ph :  09-775689780
  (၂၆) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (တ၀-၄၀၃)၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းႏွင့္ သိဂႌလမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ဦးလမ္း ၊ သာယာေအးရပ္ကြက္၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 061-51966
  Royal (လြတ္လပ္ေရး ၊ သီရိမဂၤလာ)ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (QSP)  Ph :  061-50388
  ေရႊလမင္း (ျမိဳ႕မ ၊ ေအာင္မဂၤလာ ၊ စံျပ) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (QSP) Ph :  061-50364
  ကိုလမင္းစိုး (ျမိဳ႕မေတာင္ ၊ ေျမာက္ျပည္ေတာ္သာ ၊ အင္ေတာရြာ) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။  (VSP)   Ph :  09-43025952
  Sea Light သာယာေအးရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။(QSP) Ph :  09-448539735
  မစိမ္းမို႕မို႕ (လယ္ၾကီးေတာင္ ၊ ငါးသွ်န္ေတာင္ ၊ အေျမွာင္ကန္ ၊ ေပြးက်စ္ ၊ တလိုင္းကန္) ေပြးက်စ္နယ္ေျမခြဲ ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။  Ph : 456207169(VSP)
  မလြင္မာမာ (မက်ီးတိုက္ ၊ အင္ေတာ ၊ လယ္ယာေတာင္ရြာ) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္။  Ph : 09-789932143(VSP)
  ကိုမင္းေအာင္ႏိုင္ (ကမ္းျဖဴ ၊ လယ္ၾကီးေျမာက္ ၊ ေက်ာက္တံခါး ၊ ပုပၸါး ၊ စိတၱိန္း ) ပုပၸါးနယ္ေျမခြဲ ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09-764801034(VSP)
  ကိုထက္ျမတ္လွိဳင္ ၊( တလင္းကိုင္း ၊ လက္ပံပ်ား) လက္ပံပ်ားနယ္ေျမ ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph :  09-975727490(VSP)
  (၂၇) မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂/၁၂၅၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေဈးအနီး၊ ေတာင္ဘက္ေပါက္၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)  Ph : 02-79521
  မနီလာထြန္း အမွတ္(၂) ရန္ကင္းရပ္ကြက္ ၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ ၊ အမွတ္(၂) ကန္သာရပ္ ၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ ၊ မတၱရာျမိဳ႕နယ္ ။(QSP) Ph : 09-798978638
  မမီမီေဆြ ၊ ေတာင္ျပဳန္း ၊ တံငါသည္ေတာင္ /ေျမာက္ ၊ ေက်ာက္တံတား ၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ။    (VSP)    Ph : 09-970233396
  ကိုသူရေက်ာ္ထင္ ၊ ေက်ာက္ဆည္ေလး ၊မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ။ (QSP)  Ph :  09-797623793
  (၂၈) ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၉)၊ စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးလမ္းေဘး၊ ဘုရားႀကီးအေနာက္မုဒ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။(Show Room-1)  Ph : 02-4063331, 09-258884554
  မေနာ္ဟရီလမ္းေျမာက္ဘက္ ၊ (၆၁) လမ္းေထာင့္ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room -2 )   Ph :  09-258884554
  ခ-၄၁/၄၂ကန္ေတာ္ၾကီးအေနာက္ဘက္ ၊ ဧရာထြန္းရပ္ကြက္ (၁)၊ ေစ်းၾကီးနား ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။  (Show Room -3) Ph : 09-450384579/09- 2033115
  SKY MOE Electronic ျမိဳ႕သစ္ (၁)(၂) ရပ္ကြတ္ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။(QSP) Ph :  09-43153000
  Nay Zin Electronic ျမိဳ႕သစ္ (၄) ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြတ္ ၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။  Ph : 09-402659382(QSP)
  အမွတ္ က-၄/၂၄၊ (၆၉)လမ္း၊ စိန္ပန္းလမ္းႏွင့္ ေအာင္မဂၤလာလမ္းၾကား၊ မေနာ္ဟရီလမ္းေထာင့္၊ ခ်မး္ျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-2038460 (Main Show Room)
  (၂၉) မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃၄၀)၊ ၈၄ လမ္း၊ ၃၉*၄၀ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room-1 )  Ph :  09-400885778
  (၃၆)လမ္း၊ ၇၁*၇၂ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္။  (Show Room-2 ) Ph : 09-400885228
  (၃၀) စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ က်ဥ္ေတာက္ေပါက္ေက်းရြာ၊ မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္းမႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph : 09-765320123, 09-402220123
  "ဦးၾကည္မင္း + ေဒၚမာမာသန္း " လက္ပန္လွေက်းရြာ ၊ CB Bank ေရွ႔ ၊ စဥ့္ကူးျမိဳ႕နယ္ ။   (VSP)    Ph  :  09-790206637
  (၃၁) သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္၊ သစ္ေတာရံုးေတာင္ဘက္၊ မန္းေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ဇရပ္ကြင္း၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)  Ph: 09-954189792, 09-429919202
  ကိုေဆြလင္း၊ (ႏွင္းပုလဲ အီလက္ထေရာနစ္) အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ အဂိရာဇာ (၁)လမ္း၊ တေကာင္းၿမိဳ႕၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ (QSP) Ph : 09-257000223
  ေကာင္းစံသာစတိုး၊ (၇)မိုင္ေက်းရြာ၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ (VSP) Ph: 09-440721005
  (၃၂) သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မိထၱလာ - ေတာင္ၾကီးကားလမ္းမေဘး CB - Bank ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၊ ထိန္ကန္ရပ္ ၊ သာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)   Ph : 09- 790122123 
   ကိုေနလင္းေအာင္ ၊ ယင္းမာပင္ေက်းရြာ ၊ သာစည္ျမိဳ႕နယ္ ။(VSP)  Ph : 09-402682555
  (၃၃) မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ "ကိုဟန္ထြန္း " "ပီတာ" စတိုး ေစ်းအေနာက္ေျမာက္ေထာင့္၊ ပြဲစားတန္းလမ္း၊ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္။(QSP) Ph :  09-971071040, 064-60215
  (၃၄) ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ေသာ္တာေဆးဆိုင္ႏွင့္စတိုး ၊ ဘိုးရာဇာလမ္း၊ ၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ ၊ ငါန္းဇြန္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) Ph:066-46123,09-798971716
  ျမတ္သြယ္ အဲကြန္း၊ ေရခဲသတၱာျပဳျပင္ေရး ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္ ၊ ျမိဳ႕သာျမိဳ႕ ။ Ph: 09795122760(QSP)
  ေကာင္းသန္႕ကဖီး ၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေရွ႔ ၊ ငါန္းျမာၾကီးျမိဳ႕ ။ Ph: 09-776653156(QSP)
  (၃၅) မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၉၁၃/ ဗ္ိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊မိုးကုတ္ျမိဳ႕အေရွ႔ပိုင္း ၊  ေစ်းေဟာင္းရပ္ကြက္၊ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph : 086-20633
  သိန္းစတိုးဌာနခြဲ ၊ မိုးကုတ္အေနာက္ပိုင္း ၊ လူးထရပ္ကြက္ ၊ လူးထသံတံတားအနီး၊ မိုးကုတ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (QSP) Ph :  09-797278592/09-779419256
  မိုးကုတ္ျမိဳ႕အေနာက္ပိုင္း၊ ေဂါင္းဦးဘာကြက္သစ္အေနာက္ပိုင္း "KZH" ဓာတ္ဆီဆိုင္အနီး ၊ မိုးကုတ့္ျမိဳ႕ ။ Ph : 09-256181752(QSP)
  (၃၆) ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳဳ႕နယ္ ၆၂လမ္း၊ က်န္စစ္သားလမ္း ႏွင့္ ပ်ဴေစာထီးလမ္းၾကား၊ တိုးၾကြယ္ေရခဲမုန္႔ဆိုင္အနီး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)  Ph: 09-73194347, 09-798492661
  Wavesky , ၅၈လမ္း၊ ေအာင္ေဇယ်ႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္။  Ph: 09-259229177 (QSP)
  Iron King Mobile, အမွတ္(၉၄/၁)၊ ရန္-မန္းလမ္း၊ တံခြန္တိုင္၊ ျပည္ၾကီီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-458040849,09-402574100 (QSP)
  မိုးပုလဲစတိုး၊ ၆၁လမ္း၊ ဖိုးရာဇာလမ္းေထာင့္၊ စက္မွု-၁၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-425007190, 09-797161600 (QSP)
 • မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕မလမ္း အမွတ္ (၁၀) ရပ္ကြက္၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-2302069, 09-794055456
  " ဦးျမင့္ဦး " ကံမၼတိုက္နယ္ ၊ လက္ျပ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ ၊ ေစ်းေျမာက္ဘက္၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-790174596 (QSP)
  "မခိုင္ "ျမစ္ေခ်တိုက္နယ္ ၊ ေစ်းအေရွ႔ဘက္တန္း ၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09- 401664351, 09-761322628 (QSP)
  "ကိုၾကည္လင္းေဇာ္" ျမစ္ေခ်တိုက္နယ္ ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္ ၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09- 440227750 (QSP)
  " မအိမ္ျမဲ " အရာေတာ္ရြာ ၊ အရာေတာ္ေစ်း၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09- 790169027 (VSP)
  "ေကာင္းသာ" ေဆးႏွင့္စတိုး အမွတ္ (၃)ရပ္ကြက္၊ ထင္းတန္းလမ္း၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္၊
  Ph: 09-790169231 (QSP)
  ကုိမ်ိဳး "ပန္းခ်ယ္ရီ" ဗီဒီယို ႏွင့္ ဓာတ္ပံု အမွတ္ (၆)ရပ္ကြက္၊ ျမိဳင္လမ္း၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09401509117 (QSP)
  မေအးေအးေရႊ "မီဂါ" Electronic အမွတ္ (၈)ရပ္ကြက္၊ ျမိဳ႕မလမ္း၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-256136040 (QSP)
  ကုိဖိုးကုိေလး "ဟက္ပီး" စတိုး အမွတ္(၁၁)ရပ္ကြက္၊ ေရႊလမ္း၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790168732 (QSP)
  "ကုိဖိုးကုိၾကီး" စတိုး အမွတ္ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း ၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790168806 (QSP)
  ကုိေယာကုိ "ပိေတာက္" ဗီဒီယို အမွတ္ (၁၅)ရပ္ကြက္၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-401508871 (QSP)
  "ေအာင္" စာေပ၊ ဗီဒီယို ျမိဳ႕သစ္၊ ျမိဳ႕မလမ္း၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္၊
  Ph: 09-401503723 (QSP)
  "အကယ္ဒမီ" ကုန္စံုဆိုင္ ျမိဳ႕မလမ္း၊ စက္မႈ႕ဇုန္၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790168743 (QSP)
  ကုိဝင္းမင္း "ေရႊဝတ္ရည္" ကုန္စံုဆိုင္ ကြ်ဲတဲျမိိဳ႕မလမ္း၊ ေရႊေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-401509968 (QSP)
  "ေရႊသီရိ" Electric ႏွင့္စတိုး အမွတ္ (၄)ရပ္ကြက္၊ ထင္းတန္းလမ္း ႏွင့္ ေရႊလမ္းေထာင့္ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္၊
  Ph: 09-401509968 (QSP)
  သူရိန္ဝင္းကုန္စံုဆိုင္ အမွတ္ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ ဘုရားၾကီးလမ္း၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္၊
  Ph: 062-23627 (QSP)
  "လင္းလက္" Mobile ေရႊတန္႕တစ္ေက်းရြာ၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-401626284 (VSP)
  "ေအာင္ဝမ္းတူး" ကုန္စံုဆိုင္ အင္ပင္ေက်းရြာ၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-401616515 (VSP)
  ကုိဖုိးေဇာ္၊ လယ္ယာေက်းရြာ၊ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-782887909 (VSP)
  (၂)     ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္     အမွတ္(၃)၊ ရပ္ကြက္၊ ပင္လံုလမ္း၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-777754188, 09-777754187,09-764887988, 09-420887988
  ဦးသန္းႏိုင္၊ ဖူလံုရြာ၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-09-263069606 (VSP)
  ဗိုလ္ဗိုလ္ေက်ာ္၊ ပခန္းၾကီးရြာ၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-401660386, 09-787859019  (VSP)
  ဦးခင္ေဇာ္၊ ပခန္းငယ္ရြာ၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-256233838 (VSP)
  ထြန္းလွ်ပ္စစ္၊ မအူရြာ၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-256233838 (VSP)
  (၃) ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ပခုကၠဴလမ္းႏွင့္ ကိုင္းေတာမလမ္းဆုံအနီး၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 062-40224, 09-792301110
  ဦးသန္းခ်ိဳ၊ လင္းကေတာရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-796907891 (VSP)
  ဦးတင္ေအာင္ျမင့္၊ ဘုန္းႀကီးကန္ရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-442250287 (VSP)
  ဦးေက်ာ္ေဌး၊ ေတာင္ဘို႔ရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Phး 09-256094007 (VSP)
  ဦးေဌး၀င္း၊ ကိုင္းေတာမရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-256337785 (VSP)
  ဦးမ်ိဳးမင္း၊ ေရစၾကိဳလမ္း၊ အမွတ္ (၂)ရပ္ကြက္၊ ျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-40154443 (QSP)
  (၄) ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-790174430, 09-444004168, 09-787711611
  "ကိုရွိဳင္း ' ေရျပာရြာ ၊ ေပါက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 780700154 (VSP)
  "ကိုေအာင္ေမာ္လင္း " ေရျပာရြာ ၊ ေပါက့္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09 -258234789 (VSP)
  (၅) ေဆာ ၿမိဳ႕နယ္ ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊ အထကေက်ာင္းအနီး၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-259964648,09-785722521
  " ဦးတင့္ေဇာ္ " လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ သီရိရပ္ကြက္ ၊ ေဆာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-440335905 (QSP)
  " ဦးေအာင္လွိဳင္ျမင့္ " လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ ေက်ာက္တုရြာ ၊ ေဆာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph :09-440229906 (VSP)
  " ဦးျမင့္ေဇာ္ " ေလာင္းရွည္ရပ္ ၊ ေဆာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-456812726 (QSP)
  (၆) ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ပုညာရာမဘုရားလမ္း၊ စည္ပင္သာယာရပ္ကြက္၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။ (Show Room)
  Ph: 09-400302026
  " ေတာ္၀င္ဦးေဆးဆိုင္" ျမိဳ႕မေစ်းေျမာက္ဘက္တန္း ၊ စည္ပင္သာယာရပ္ကြက္ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕ ။
  Ph : 09- 426565408 (QSP)
  ဦးမ်ိဳး၀င္း ၊ "မိုးေသာက္ပန္းလွ်ပ္စစ္္ပစၥည္ေရာင္း၀ယ္ေရး" ၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕ ။
  Ph : 400300819 (QSP)
  မခိုင္ဇာလင္း  ၊ "စိန္သုခေဆးဆိုင္" အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။
  Ph : 09-400302016 (QSP)
  ဦးေမာင္ၾကီး ၊ "သစၥာဦးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး" ၊ စည္ပင္သာယာရပ္ကြက္ ထီးလင္းျမိဳ႕။
  Ph : 09-401530734 (QSP)
  ဦးလွမင္း ၊ က်င္းရြာ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။   Ph :09-426043064 (VSP)
  ဦးဆန္းႏိုင္ ၊ ထန္းပင္ကုန္းေက်းရြာ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕ ။ Ph : 09-401625899 (VSP)
  ဦးေက်ာ္မ်ိဳးမင္း ၊ ၀ါးဘိုးေခ်ာင္ရြာ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။ Ph : 09-400300818 (VSP)
  ဦးေဇာ္သိုင္း ၊ ေညာင္ကန္ရြာ ၊ ထီးလင္းျမိဳ႕။ Ph : 09- 256228915 (VSP)
  (၇) ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-47212378, 09-790100742, 09-47212036
  "ဦးေသာင္းဟန္ " (ျမိဳ႕မ)ရပ္ ၊ ဂန္႕ေဂါျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 47050099 (QSP)
  " ကိုသားေလး " ေျမာက္ကုန္းရပ္ ၊ ဂန္႕ေဂါျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 400300779 (QSP)
  '' ဦး၀င္းလွိဳင္ဦး " (EPC ရံုး) ၊ ဂန္႕ေဂါျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 258003338 (QSP)
  '' ကိုေနေဇာ္လင္း '' (စည္ပင္ရပ္) ၊ ဂန္႕ေဂါျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 47212103 (QSP)
  ကိုမြတ်သူ၊ နှမ်းခါးရွာ၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊၊ Ph;09-258003004 (POS)
  ကိုမြင့်မောင်အေး၊ ကျောရွာ၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊၊ Ph;09-402570191 (POS)
  ဗိုလ်မှူးသန့်ဇော်၊ ကပစ (၂၃)၊ ကျောရွာ၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊၊ Ph;09-47213100 (POS)
  ကိုညီညီမင်း၊ ဟံသာ၀တီရွာ၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊၊ Ph;09-401569310 (POS)
  ကိုတင်မင်းထွန်း၊ လာပို့ရွာ၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊၊ Ph;09-258870858 (POS)
  (၈) မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆/၇)၊ အ.ထ.က(၁)လမ္း၊ ကန္သာေစ်းေတာင္ဘက္၊ ကန္သာရပ္၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-458487711
  " Ni Ni Electronic " အမွတ္ (ည/၂)၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ရြာသစ္ရပ္၊ ပြဲၾကိဳရပ္ကြက္ ၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-5341251 (QSP)
  ေကာင္းမြန္မုန္႕တိုက္၊ အမွတ္(၂၄၂)၊  မဲထီးလမ္း ၊ ရန္ပယ္ရပ္ ၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09- 458625840 (QSP)
  ေကာင္းမြန္စင္တာ၊ေျမညီထပ္၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္းႏွင့္ ေမတၱာလမ္းေထာင့္၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 063-28000 (QSP)
  ကံပြင့္ကုန္စံုဆိုင္၊ မေကြး-ေတာင္တြင္းကားလမ္းေဘး၊ ရြာလယ္ေပါက္၊ သစ္ရာေကာက္ေက်းရြာ၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-960844720 (VSP)
  မၾကဴၾကဴမာစတိုး၊ ကံျပားအေရွ႕၊ ကံျပားေက်းရြာ၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-5341063 (VSP)
  မႏုေရႊဝါ၊ ဖုိးေလးလံုး၊ အေရွ႕ေတာင္ရပ္ကြက္၊ ဖိုးေလးလံုးေက်းရြာ၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790709329 (VSP)
  အေမ့အိမ္ကုန္စံုဆိုင္၊ မေကြး-နတ္ေမာက္လမ္းေဘး၊ ေညာင္ကန္ေက်းရြာ၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-264485670 (VSP)
  ေအာင္သီဟ အီလက္ထေရာနစ္၊ အမွတ္(၅စ/၁)၊ သစၥာလမ္း၊ ျမင္သာရပ္ကြက္၊ ျပည္ေတာ္လမ္းမီးပြိဳင့္အနီး၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5342110 (QSP)
  မ်ိဳးသိန္းအီလက္ထေရာနစ္၊ အမွတ္(၄၉)၊ အ.ထ.က(၁)၊ ရန္ကင္းရပ္၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္။
  Ph:09-5343076 (QSP)
  (၉) ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရြာသစ္ရပ္ ၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ ကေမၻာဇဘဏ္အေရွ႕ဘက္၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-264262554,09-5337216
  (၁၀) ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၆၂), ေဆးရံုလမ္း၊ ေရႊၾကာအင္း (၂)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-5333454,063-50999
  (၁၁) မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ "ထိပ္တန္းအီလတ္ထေရာနစ္ဆိုင္"၊ အမွတ္ (၉၁၇)၊ အင္ၾကင္းလမ္း၊ ေစ်းသစ္အေနာက္ဘက္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 09-964530225, 09-964530229
  " လွိဳင္းသစ္ " စကုျမိဳ႕ ၊ ရွမ္းစုရပ္ကြက္၊ မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္ ။Ph : 09-978960118 (QSP)
  " နယူးေဒလီ " အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ မင္းဘူး - စကုလမ္း ၊ မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-976433600 (QSP)
  (၁၂) ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ New Light  ကုန္မာပစၥည္းဆိုင္၊ မင္းဘူး - အမ္းလမ္း ၊ ၾတိဂံရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္အနီး ၊ ငဖဲျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-964530226,09-789005234
  ျဖိဳးျပည့္စိုး ကြန္ပ်ဴတာမိတၱဴဆိုင္ ၊ ငဖဲျမိဳ႕မအေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ ငဖဲျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-790195144 (QSP)
  (၁၃) ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁)ရပ္ကြက္၊ စံျပရပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-43058053, 09-790167613
  (၁၄) မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄ / ၈၆) ၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း ၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-964530227, 09-768059693, 09-256222364
  (၁၅) ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၃၉)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕။ (Show Room)
  Ph : 09-964530224, 09-894695455
  "ကိုညီညီ " ကုန္းေစာင္းရြာ ၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-796104160 (VSP)
  "ဖူးသစ္" လယ္ကိုင္းျမိဳ႕ေဟာင္း ၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-972554076 (VSP)
  " မေအးမိုး" မဲဇလီရြာ ၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-789048047 (VSP)
  " မျဖဴျဖဴႏြယ္" မဲဇလီရြာ ၊ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-971446271 (VSP)
  (၁၆) စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဟိန္းစတိုး၊ တိုက္သစ္ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ ၊ ေစ်းမရပ္၊ စလင္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-798660807, 063-42009
  အေမ့အိမ္စေလာင္းျပဳျပင္ေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ မဟာ၀ိသုတရာမလမ္း ၊ ပိုးအေနာက္ရပ္ ၊ ဆင္ျဖဴကၽြန္းျမိဳ႕၊ စလင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-401597500 (QSP)
  ေရႊလမင္း ၊ တေညာင္ရြာ ၊ စလင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-401572407 (VSP)
  (၁၇) နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၁၀)၊ ေအာင္သုခလမ္း၊ ေစ်းရပ္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09- 401650401, 09-971418333
  "သိန္းကမာၻစတိုး"ျမိဳ့မ ေစ်းအေရွ႔ဘက္ ၊ေစ်းရပ္ကြက္၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-680747477 (RSP)
  " ႏိုင္လင္း Electronic စတိုး " ေစ်းရပ္၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 401636545 (QSP)
  "မိဘရိပ္ စတိုး " ရြာမြန္ေက်းရြာ ၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09401630595 (VSP)
  " ကိုေဌးေအာင္ စတိုး" သားမွ်ားေက်းရြာ ၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 796110165 (VSP)
  (၁၈) ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ (၉)လမ္း၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph : 09-5180110, 09-777900127, 09-974442856
  " ေဇာ္မိုးခုိင္" (၁၅×၁၆ လမ္းၾကား) ၊ သေရာ္ကုန္းရပ္ကြက္ ၊ ေအာင္လံျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-974442726 (QSP)
  (၁၉) သရက္ ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမေတာ္လမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ သရက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-5330655,068-21477
  "မေအးေအးေအာင္ " ကပစ (၁၂) ၊ သရက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 966378921(QSP)
  (၂၀) ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ "ဧရာဦးကဖီးႏွင့္ ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး"  ဦးတင္ဦးလမ္း ၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-790167862, 09-780341006 (Show Room)
  "ထိပ္တန္းအထည္ဆိုင္ " ကိုးပင္ရြာ ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 760103613 (VSP)
  " ကို၀င္းလွိဳင္ " ကပစ (၈) ၊ ကြ်ဲျခံရြာ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 797717013 (VSP)
  " မသိမ့္ " ကပစ(၁၃) ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-253174957 (VSP)
  "ဦးၾကည္ေအာင္ " ေခ်ာင္းေကာက္ရြာ ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 5348050 (VSP)
  (၂၁) ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ေစ်းရပ္ကြက္ ၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-960008447, 09-960008449
  (၂၂) ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၅) ၊ ဦးေအာင္ေဇယ်လမ္း ၊ ဗဟိုကြက္သစ္ရပ္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 061-200765
  ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္း ၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-259691964 (QSP)
  ေဒၚရည္ႏြယ္ထြန္း ၊ အမွတ္ (၂)(၃)(၄) ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-256317016 (QSP)
  ဦးေ၀ျဖိဳးမင္း ၊ အမွတ္(၅)(၆) ရပ္ကြက္၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-254554364 (QSP)
  ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း ၊ အမွတ္(၇)(၉) ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-254969935, 061-200110 (QSP)
  ဦးသန္းႏိုင္ဦး ၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-974579595 (QSP)
  ကိုခိုင္မင္းထိုက္ ၊ အမွတ္(၁၃)(၁၄)(၁၅)ရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-401564954 (QSP)
  ဦးသိန္းေဇာ္ဦး ၊ (ၾကိဳ႕ပင္၊ ထိန္ကန္၊ ဇီးခ်ိဳပင္ ၊ လင္းတကိုင္း၊ သလံုးေသြး) ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-259809249 (VSP)
  ဦးခ်ိဳ(ေျမလတ္ရတနာစက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္)(ထိန္စမ္း၊ ေဂြးပင္ၾကီး၊ ေဂြးပင္ေလး၊ ဘုန္းဘြဲ႕၊ မိုလာ၊ ေတာင္ေနာက္၊ ၾကီးနီ၊ အံုးျမားၾကီး)
  ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-2305344 (VSP)
  ဦးေက်ာ္ဇင္လတ္၊(မန္းက်ဥ္းေဆာက္၊ ဇီးပြား၊ စမ္းစု၊ ေဂြးခ်ိဳ၊ ဇီးခ်ိဳပင္ ၊ ပန္းဘဲ၊ မင္းကန္ ၊ ဆင္ကရြာ) ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 33086550 (VSP)
  ဦးေက်ာ္ဆန္းဦး ၊ (စေလ ၊ ဓါတ္ေျမ ၊ ပေဒသာကၽြန္း ၊ လက္ပံကၽြန္း ၊ ညည္းစုရြာ ၊ ေရတြင္း ၊ ဥယ်ာဥ္ရြာ ၊ စုသစ္ရြာ ၊ ေခ်ာင္းတက္ ၊ မန္းက်ဥ္းကုန္း ၊ ေတာင္သာ ၊ ပခန္းငယ္ ၊
  ေဇာင္းေတာကန္ ၊ ေျမပဒံု ၊ စလင္းေတာင္ ၊ ဆူးရစ္ကန္ ၊ ေလးပင္ကုန္း ၊ ေတာင္ပလူ ၊ ေညာင္ေခ်ာင္း ၊ ေက်ာက္ရဲ ၊ ဆားလယ္ ) ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-401629557 , 09-6801273 (VSP)
  မထြန္းအိျႏၵာမိုး ၊ ဇီးေတာရြာ ၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 455499107 (VSP)
  (၂၃) ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေဘာလံုးကြင္းတိုက္တန္း၊ အေနာင္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 061-30284
  ဦးထြန္းေ၀ျမင့္ ၊ ရြာသစ္ေက်းရြာ ၊ ဆိပ္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-256404086 (VSP)
  မအိသဥၨာေအာင္ ၊(ကင္းမြန္းေတာင္ ၊ ထမၼေကာက္ ၊ ရွားပင္အိုင္ ၊ ဆူးေလးကုန္း ၊ ကူရွည္ ) ဆိပ္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-969777931 (VSP)
  ေဒၚခုိုင္ယဥ္မြန္(လက္ဆည္ ၊ အုန္းမွင္ ၊ သကၠယ္က်င္း ၊ ေကာ္တံုရြာ) ဆိပ္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09- 402582128 (VSP)
  ဦးသိန္းေဇာ္ဦး(ကဇြန္းမ ၊ ကဇြန္းရြာသစ္ ၊ ရွားလွရြာ) ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09- 259809249 (VSP)
  (၂၄) မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 068 - 40248 , 09- 401631271, 09-978150771
  (၂၅) ကံမၿမိဳ႕နယ္ (ရတီ စတို း)အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ သရက္လမ္းမၾကီး၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09- 421400022, 09-5363387
 • စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ရန္ၾကီးေအာင္လမ္း၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-2100338, 09-771122338, 09-47070338
  " ျမတ္သဇင္ " ေက်ာက္ေျမာင္းရြာ ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-790200498 (VSP)
  "ကိုေအာင္မ်ိဳးခိုင္" ခ်ီပါရြာ ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09- 790200176 (VSP)
  "ဦးေက်ာ္စိုး၀င္း" ဘိုတဲကုန္းေက်းရြာ ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-973601559 (VSP)
  " ဦးတင့္ေ၀ " ပန္းရံရြာ ၊ ေရြဘိုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-973854295 (VSP)
  ၾကြယ္ " Electronic" လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ေရႊဘိုျမိဳ႕ ။ Ph : 09-47070338,09-790100947, 09-790200345 (QSP)
  ေ၀လမင္း ၊ ကေဖး ၊ ေရၾကည္၀ရြာ ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-899464271 (VSP)

  ပန္း၀ါကေဖး၊ ကယ္ပင္ရြာ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-692041275 (VSP)

  လင္းလဲ့အိမ္၊ ဆိပ္ခြန္ရြာ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790200461 (VSP)
  ရတီစတုိး၊ ဆိပ္ခြန္ရြာ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-975833102 (VSP)
  ေလာပန္းၾကီး၊ ခြန္ဆိပ္ရြာ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400474576 (VSP)
  ပန္းလွိုင္ကုန္မာဆိုင္ ၊ ပလွိုင္းရြာ ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790200449 (VSP)
  ဦးျမသိန္း၊ ေညာင္ပင္သာရြာ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-259536488  (VSP)
  ဦး၀င္းေအာင္၊ ေညာင္ပင္ၾကီးစုရြာ၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-421719161 (VSP)
  (၂) ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ ၾကည္သာ " Electronic " ဆိုင္၊ တန္႔ဆည္လမ္းထြက္၊  ေရႊၿပည္သာရပ္၊ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-400439355,09-400477355
  "သမၼတ Electr0nic " ဆိုင္ ေအာင္ဆန္းရပ္ ၊ ေရဦးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-790281124, 09-789983500 (QSP)
  (၃) တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ " ေအာင္ျမန္မာ Electronic ဆုိင္ " အမွတ္(၁)ေစ်းထိပ္၊ ေမတၱာျမိဳင္ရပ္၊ လမ္းဆံု ၊ တည့္ဆည္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-790200801, 09-774499903, 09-774499904  (Show Room)
  (၄) ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ "ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း"Electronic ၊ေရဦးလမ္းထြက္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-774499905, 09-774499906
  " ကို၀င္းႏိုင္ထြန္း " ၊ တပင္ေကာင္းရြာ ၊ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-265519009 (VSP)
  (၅) မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ သာစည္လမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕မေရႊကူေက်ာင္းအနီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 071-26011, 09-681004720, 09-681004877
  ဦးထြန္းႏိုင္လင္း၊ (52 Mobile Shop) ေအာင္ေဇယ်ျမိဳ႕သစ္၊ေစ်းႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊
  ေရႊေတာင္ဦး၊မံုရြာျမိဳ႕။ Ph : 09-458078900, 09-974120799 (QSP)
  ကိုသန္းျမတ္စိုး ၊ (ေရႊသရဖူ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ စိန္ပန္းနီလမ္းေထာင့္၊
  ျမိဳ႕သစ္ရပ္၊မံုရြာျမိဳ႕။ Ph : 09-951800800,09-790166197 (QSP)
  ကိုေဇာ္မင္းသိုက္၊ "ေအာင္ဇမၺဴစတိုး" ျမ၀တီရပ္၊ မံုရြာျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-400410200,09-974812735 (QSP)
  ဦးစည္သူ ၊ "Mobile Moon" ဖုန္းဆိုင္ န.မ.ခ တပ္ေစ်း၊ မံုရြာျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-967694055 (QSP)
  "ကိုေဇာ္လတ္" သာစည္ရြာ၊ မံုရြာျမိဳ႕ ။ Ph: 09-259233021, 09-447493901 (VSP)
  "ဦးေက်ာ္လြင္" ကိုေက်ာ္လြင္+ မခင္ၾကီး  ၊ စက္အပိုပစၥည္း ႏွင့္ ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ ေညာင္ျဖဴပင္ရြာ ၊ မံုရြာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-253346168, 09-790184372 (VSP)
  ကိုခ်စ္စန္းေမာင္ ၊ "အင္ၾကင္းျဖဴ" လၻက္ရည္ဆိုင္ ၊ ေက်ာကၠာေတာင္ရြာ ၊ မံုရြာျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-251256655 (VSP)
  ကိုေဇာ္ႏိုင္ထြန္း ၊ "CR-7" Mobile & Electronic မအူၾကီးရြာ ၊ မံုရြာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-975075255 , 09-400477100 (VSP)
  (၆) ကေလးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁/၂၄)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေတာင္ဇလပ္ရပ္ကြက္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္။ (show Room)
  Ph : 09-793120312, 09-449146651
  119 Store , အမွတ္(၈/၅၁ ေအ)၊ နတ္ေခ်ာင္းလမ္း ၊ေအာင္ေျမမာန္ရပ္ကြက္၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-259796119 , 09-257229119  (QSP)
  "Dagon Watch & Electronic" ပင္လံု(၅)၊  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊တပ္ဦးသီတာရပ္ ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-450384636 , 09-793063383 (QSP)
  "Winlight Electronic" ပင္လံု(၃)ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ KBZ Bank အနီး၊ GE တိုက္တန္း၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-961701221 (QSP)
  "ျမသိဂီၤ" ေအာင္သစၥာရပ္ကြက္၊ နတ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-427080351 (QSP)
  "Star Win" အမွတ္(၇/၇)၊ ပင္လံုလမ္းမေတာ္၊ ပင္လံုရပ္ကြက္၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400464686 (QSP)
  "စမ္းေမာင္ေမာင္ Electronic" ဆိပ္ကမ္းသာတံတားအနီး၊ ပင္လံု(၃)ရပ္ကြက္၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-791075622, 09-400507166 (QSP)
  "ဦးတင္ျမင့္ Electronic" ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျမိဳ႔မေစ်းအနီး၊ ေညာင္ပင္သာရပ္ကြက္၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-967449399 (QSP)
  "Kaung Power" နတ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ေအာင္သစၥာရပ္ကြက္၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-452900099, 09-963915000(QSP)
  "ေတာ္၀င္စံ စက္အပိုပစၥည္းဆိုင္" ေျမာက္စည္းရြာသစ္၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-253364610, 09-265815737 (VSP)
  Ko Aung San Lin, "ယြန္း Electronic" ေယာစု(၁)ရပ္ကြက္၊ ရာဇျဂိဳလ္ရြာ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-265000041, 09-265000042 (VSP)
  "ျမန္မာ့အလွဆိုင္" စခန္းၾကီးရြာ၊ နန္းဗဟိုရ္ရြာ၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-793057547 (VSP)
  (၇) ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09-258948522, 09-400526550
  ေက်ာ္ ကြန္ပ်ဴတာမိတၱဴဆိုင္ ၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ ၊ ရံုးၾကီးလမ္း ၊ ကေလး၀ျမိဳ႕နယ္ ။ (QSP)
  Ph : 09-400526554
  (၈) တမူးၿမိဳ႕နယ္ ျမသီတာဆိုင္ ၊ အေလာင္းဘုရားလမ္း၊ အမွတ္ (၁) ေက်ာင္းေရွ႕၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-257978880 , 09-33567098
  ကိုပီတာ ၊ ခမ္းပတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ တမူးျမိဳ႕ ။
  Ph : 09-790220793, 09-256535932 (QSP)
                (၉)                            စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္                ျမိဳ႕မေစ်းအေရွ႕ဘက္၊ ေနျပည္ေတာ္လမ္း၊ တက္ေန၀န္းျမန္မာ့ေဆးဆိုင္ႏွင့္ ကပ္လ်က္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕။ 
  Ph:09-427488878, 09-967566443, 09-403331200 (Show Room)
  ကိုမင္းခန့္လွုိင္ ၊ "KSM Mobile" ငါးထပ္ၾကီးတိုက္တန္း၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-977700339 (QSP)
  ဦးစိန္၀င္း ၊ "ေရႊျမင္းဗိုလ္ကေဖး ႏွင့္ အေအး" ငါးထပ္ၾကီးဘုရားလမ္း၊ နႏၵ၀န္ရပ္ကြက္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-402710201 (QSP)
  ဦးေသာင္းျမင့္ ၊ "Royal Store" ေဆးရံုၾကီးအေနာက္ဘက္၊ ေစ်းကုန္းရပ္ကြက္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-444016974 (QSP)
  ကိုခ်မ္းေျမ႕တိုး "ဦးေက်ာ္ရွိန္ ေငြထည္-ေၾကးထည္လုပ္ငန္း" ရြာေထာင္ရပ္ကြက္၊ ေရႊဘို-မံုရြာလမး္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-696519180 (QSP)
  "ဦးျမင့္သန္း" ေဇယ်ာကြက္သစ္၊ တိုင္းအားကစားကြင္းအေနာက္လမ္း၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-693440477 (QSP)
  "ကိုေအာင္၀င္း" ဒါး၀ယ္ေစ်းရပ္ကြက္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-777563410 (QSP)
  "ဦးေအာင္ေအာင္ေဌး" ပတၱျမားရပ္ကြက္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-963864222 (QSP)
  "ဦးေအာင္ေက်္ာလင္း" "Wave Money" မင္းလမ္းရပ္ကြက္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-969879605 (QSP)
  "ကိုေအာင္ကိုကိုႏိုင္" တေကာင္းရပ္ကြက္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790796789 (QSP)
  "ကိုေ၀ျဖိဳးေအာင္" ပိုးတန္းရပ္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-2037243 (QSP)
  "ကိုဇင္လင္းထြန္း" နန္းဦးျမိဳ႕သစ္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-955100755 (QSP)
  "ဦးျမင့္ေက်ာ္ဦး" ေသာတပန္ရပ္ကြက္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-974721660 (QSP)
  "ကိုလြင္မိုးေက်ာ္" ပန္းဘဲတန္းရပ္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-955557284 (QSP)
  ဦးစံလွေမာင္၊ ေရႊဆင္ဂဲရပ္ကြက္၊ ဧျမ၀တီ၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-797416451 (QSP)
  "ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္" ပဲကတိုးရပ္ကြက္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-400461248 (QSP)
  "ကိုဖိုးတုတ္" တင္းတိတ္ရပ္ကြက္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-955155096 (QSP)
  "စိန္ရတနာစတိုး" ဆားေတာင္ျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-975303379 (QSP)
  (၁၀) ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊကမၻာအီလက္ထေရာနစ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းသြယ္(၈)၊ ေျမာက္အင္းရပ္၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 075-42097, 09- 258762223,09-967673336
  ေရႊကမၻာ(Electronic) ဆိုင္ ၊ ေက်ာက္တန္းရြာ ၊ ေကာလင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-970176175 (VSP)
  (၁၁) ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၄၆)၊ ခိုင္သဇင္လမ္း၊ ခိုပဲ၀ရပ္ကြက္၊ ဟုမၼလင္းျမိဳ႕နယ္၊ Ph: 09-899922969, 09-775970929, 09-448827008, 09-77113751 (Show Room)
  ဖိုးနု Mobile ဦးဖိုးႏု၊ ဗ်ဴဟာလမ္းမၾကီးေဘး ၊နမ့္နန္းေစ်းတန္းရပ္၊နမ့္နန္းေက်းရြာ၊ ဟုမၼလငး္ျမီဳ႕နယ္။ Ph: 09-442124276, 09-44954452 (VSP)
  (၁၂) ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊမိသားစု၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-258283379, 09-444041876
  ကိုစိုးေအာင္ ၊ သေရာင္းရြာ ၊ ေဖာင္းျပင္ျမိဳ႕ ။ Ph : 09-400504979 (VSP)
  (၁၃) ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ (၂/ ၄၁၇)၊ ပညာေရးမွဴးရံုးအနီး၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph : 075-27509, 09-427066057, 09-259358499
  ထြန္းလွ်ပ္စစ္၊ ခ်မ္းေအးသာယာရပ္၊ ဇီးကုန္းျမိဳ႕၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-254154113 (QSP)
  ဦးေရာင္စိန္၊ စတားလိုက္"Electronic "၊ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ ၊ ခ်ပ္သင္းရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-256585124 (VSP)
  "ကိုေက်ာ္၀င္းသိန္းလွ်ပ္စစ္" ျမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ထန္းကုန္းရြာ၊ ကန့္ဘလူျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-791366163 (VSP)
  ဦးသန္းျမင့္+ေဒၚႏြဲ႕ ကိုးေတာင္ဘို့ရြာ၊ ကန့္ဘလူျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-793374830 (VSP)
  "ခင္ေမာင္ထြန္း" ကုန္စံုဆိုင္ ဇင္းရြာ၊ ကန့္ဘလူျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-254470023 (VSP)
  "တိုက္ၾကီးစတိုး" ခ်ပ္သင္းရြာ၊ ဘူူတာအနီး၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-960496999 (VSP)
  "ကို၀င္းကိုကို" ေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက္ ေတာကၠရွပ္ရြာ၊ ကန့္ဘလူျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790286301 (VSP)
  ဦးေမာင္ခင္ "ဦးေမာင္ခင္ကုန္စံုဆိုင္" ေမွာ္ေတာရြာ၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-966472393 (VSP)
  "ဦးေက်ာ္ျငိမ္း" (ကုန္စံုဆိုင္) ေျမတူးရြာ၊ ကန္႕ဘလူျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400434650 (VSP)
  ေနလင္းေအာင္ "ေအာင္သေျပကေဖး" ဆားကုနး္ရြာ၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-789809225 (VSP)
  "ကို၀င္းေဇာ္" စႏၵယားရြာ၊ ကန္႕ဘလူျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-770492323 (VSP)
  "ဦးလွထြန္း" (ကုန္စံုဆုိုင္) ခ်ပ္ၾကီးရြာ ၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-974476079 (VSP)
  ဦးသိုက္ဆင့္"ေရႊတိုးကုန္စံုဆုိင္" ေပါက္ဆိန္ကုန္းရြာ၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-257445119 (VSP)
  "ေက်ာ္ဆန္း၀င္း" (ကုန္စံုဆုိင္) လြင္ၾကီးရြာ ၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-791084078 (VSP)
  "ဦးေငြဦး" (ကုန္စံုဆိုင္) ေဇာ္ေခ်ာင္းရြာ ၊ ကန့္ဘလူျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-970466451 (VSP)
  ဦးႏိုင္စိုး "ပီတိကုန္စံုဆိုင္" ေပၾကီးရြာ ၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-960276802 (VSP)
  ဦးအုန္းေမာင္ "ေဇာ္မင္း၀ပ္ေရွာ့" ငွက္ေပ်ာတိုင္းရြာ၊  ကန့္ဘလူျမိဳ႔နယ္။ Ph: 09-259146133 (VSP)
  "ကိုကိုလြင္" စံပယ္နံ့သာရြာ၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-258190177 (VSP)
  ဦးထြနး္ေဖ "ျငိမ္းခ်မ္းဦးစားေသာက္ဆုိင္" လႊဲဆိပ္ရြာ၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-454672815 (VSP)
  မနီလာ "ျမတ္သုခစားေသာက္ဆိုင္" ေဘာေက်းရြာ၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-420622143 (VSP)
  (၁၄) ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္ အေဆာင္ (D/1)၊ အခန္းအမွတ္ (၁/ ၂)၊ အေနာက္ဖက္တိုက္တန္း၊
  စည္ပင္သာယာေစ်း၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph : 09-420099693
  "ေ၀ေမာ္ Electronic" ပိေတာက္ျမိဳင္ရပ္ကြက္၊ က်ြန္းလွျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-257204040 (QSP)
  ဦးစံသိန္း ၊ "ေရာ္ျဖန္းကေဖး" ေက်ာက္အိုင္ရြာ ၊ ကၽြန္းလွျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-425172453 (VSP)
  "ဦးစိန္၀င္း" (ကုန္စံုဆိုင္) အင္းေကာင္းရြာ၊ ကၽြန္းလွျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790209228 (VSP)
  "မမို႔မို႕" (ကုန္စံုဆိုင္) လယ္လွရြာ၊ ကၽြန္းလွျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-794457090 (VSP)
   "ဦးေမာင္ညြန္႔" (ကုန္စံုဆိုင္) ကုကၠိဳကုန္းရြာ၊ ကၽြန္းလွျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790258451 (VSP)
  ဦးထြနး္၀င္း "ျဖိဳးဓနကေဖး" အင္တုိင္းရြာ၊ က်ြန္းလွျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-420768949 (VSP)
  "မဆုျမတ္၀င္း" (ကုန္စံုဆိုင္) သံဘိုရြာ၊ ကၽြန္းလွျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790809284 (VSP)
  ဦး၀င္းနိုင္ "လွုိုင္ထက္ေအာင္ကေဖး" စံျပရြာ၊ က်ြန္းလွျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-779475968 (VSP)
  (၁၅) ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ပါရမီရပ္ကြက္၊ ယင္းမာပင္ခရိုင္ ၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-973595994, 09-400471447, 09-400466100
  ကိုေမာင္ႏိုင္ ၊ ပုထိုးသာရြာ ၊ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-978975115 (VSP)
  ျဖိဳးလဲ့ေအာင္ Mobile ဆိုင္ ၊ မင္တိုင္ပင္ရြာ ၊ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-790165978 (VSP)
  (၁၆) ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္း၊ သေဘၤာဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာင္းေတာင္ရပ္ကြက္၊ ျမိဳ႕မသစ္ ၊ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-400504222, 09-400509288, 09-442076644
  (၁၇) ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္ ၊ စည္ပင္ေစ်းအေရွ႕ဘက္ ၊ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-774499907, 09-774499908
  " ကို၀င္းမင္းသန္႕" က်ီးကန္ရြာ ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-400444895 (VSP)
  "ကိုေကာင္းခန္႕ထက္ " မုဆိုးျခံဳရြာ ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-976073081 (VSP)
  "ကိုစိုးမင္းထြန္း " သမရိုးရြာ ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-976777881,09-779977551, 09-779977552 (VSP)
  စံျပ၊ သစ္ဆိမ့္ၾကီးရြာ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္။  Ph: 09-790249548 (VSP)
  ပိေတာက္၀ါစတိုး ၊ ရွိမ္းပကားရြာ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-420410599 (VSP)
  ၾကယ္စင္သစ္ ၊ သမရိုးရြာ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-977627750 (VSP)
  မိုးေကာင္းကင္၊ ေရႊပန္းကုနး္ရြာ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-979888845 (VSP)
  OK Mobile ၊ ရြာသာၾကီးရြာ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-975756777 (VSP)
  Lucky Mobile ၊ ရြာသာၾကီးရြာ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႔နယ္။ Ph: 09-970249434 (VSP)
  ေရႊစင္၊ လွေတာရြာ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-426503963 (VSP)
  ပပသိဂၤ ၊ ပင္းဇင္ရြာ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-972959715 (VSP)
  ေဒၚေအး၊ မက်ီးတုန္ရြာ၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-792959715 (VSP)
  (၁၈) ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 075-60073, 09-259111191, 09-259007479
  ပပစိုးဆိုင္ ၊ ေမာင္းကုန္းေက်းရြာ ၊ ေရရွင္အုပ္စု ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-257182766 (VSP)
  မျငိမ္းခ်မ္းဦး ၊ ေမာင္းကုန္းေက်းရြာ ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-459867112 (VSP)
  ေကသြယ္ဦးအထည္ဆိုင္ ၊ၾကက္တေကာင္ေက်းရြာ ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-454925557 (VSP)
  မ်ိဳးသီရီ ၊ အင္းနက္ရြာ ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-440316985 (VSP)
  ကိုမ်ိဳးကို ၊ ဂရိတ္ေ၀ါသၾကားစက္၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္။ Ph : 403720148 (QSP)
  ကိုဥာဏ္ထြန္း ၊ ျမေတာင္(စာအုပ္တိုက္) ၊ ထီးခ်ဳင့္ျမိဳ႕နယ္။ Ph :450006446 (VSP)
  ဦးေမာင္တင့္ ၊ ေရႊေက်ာင္းေက်းရြာ ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕ ။ Ph : 09-963564002 (VSP)
  ကိုေအာင္သူ(ကဖီး) ၊ ကန္းနီးေက်းရြာ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-442222654 (VSP)
  ကိုမိုးေက်ာ္စန္း၊ မရသိမ္ေက်းရြာ၊ ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕ ။ Ph: 09-256068670 (VSP)
  (၁၉) ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မေစ်း (အို)ရံုတိုက္တန္း၊ ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-400432923, 09-790224690
  (၂၀) ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္သာကုန္းရြာ၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph : 09-259466924, 09-257841230
  " ဦး၀င္းေအာင္ " ကူးဆိပ္ရြာ ၊ ဗန္းေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-47608160 (VSP)
  " ဦးေငြမိုး " မန္၀ိန္းရြာ ၊ ဗန္းေမာက္ျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-445610411 (VSP)
  " ေအာင္ဆန္းခ်စ္ " ေနာင္ပြတ္ရြာ ၊ ဗန္းေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။Ph : 09-773672023 (VSP)
  (၂၁) ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မိုးေကာင္းရပ္ကြက္၊ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-762177778, 09-442177778
  မရီရီျမင့္ ၊ ျမိဳ႔မရပ္ကြက္ ၊ ပင္လည္ဘူးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-450384752 (QSP)
  ဦးစိုးျမင့္ ၊ မင္းမဟာအီလတ္ထေရာနစ္ဆုိင္၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ပင္လယ္ဘူးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-402696764 (QSP)
  ဦးသိန္းထြန္း၊ ၾကာအင္းစံုေက်းရြာ၊ ပင္လယ္ဘူးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-777893390 (VSP)
  ဦးစိုးသန္းႏုိင္၊ ရြာသာယာေက်းရြာ၊ ပင္လယ္ဘူးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-899858848 (VSP)
  ေဒၚစိန္ေထြး ၊ မီေကာ်င္းအင္းေက်းရြာ၊ ပင္လယ္ဘူးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-47076519 (VSP)
  ဦးေအာင္တင္စိုး ၊ တုန္းမြန္းေက်းရြာ၊ ပင္လယ္ဘူးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-257860629 (VSP)
  (၂၃) အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေမတၱာ၀င္ဒါမီယာရပ္ကြက္၊ ျမတ္အင္းသာလမ္း၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-781655988, 075-29282, 09-256048576
  ကိုသင္းၾကည္ဦး၊ ေမာ္လူး၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 075-65144 (QSP)
  ကိုထြန္းထြန္း ၊ ေမာ္လူးျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 075-65073 (QSP)
  ကို၀င္းထြန္းၾကည္ ၊ ေမာ္လူးျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-253443021 (QSP)
  ကိုေအာင္ေဇယ်၊ မဲဇာ၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-9797804358 (QSP)
  ကိုဖိုးျဖဴ၊ မဲဇာ၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-792733421 (QSP)
  ကိုေအာင္ေဆြဦး ၊ မဲဇာျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-793523940 (QSP)
  ဦးေက်ာ္ရွင္ ၊ နန္စီးေအာင္ျမိဳ႕ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။  Ph : 09-793002568  (QSP)
  (၂၄) ကသာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁/ ၇၄)၊ (၃) ရပ္ကြက္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ညေစ်းတန္း၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 075-2025461, 075-25638, 09-256308200
  (၂၅) ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာင္ပရိမၼလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-426806881, 071-43156, 09-790790911
  ကိုဖိုးေဌး ၊ စြမ္းထက္လၻရည္ဆိုင္ ၊ နဘတ္ေက်းရြာ၊ ေျမာင္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-780855547 (VSP)
  ကိုေက်ုာ္စြာ၀င္း ၊ ေက်ာ္စြာကုန္စံုဆိုင္၊ ေက်ာက္ရစ္ေက်းရြာ၊ ေျမာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-973622745 (VSP)
  ကိုလႊမ္းမိုး၊ ဧကရာဇ္ကြမ္းပစၥည္းဆိုင္၊ မက်ီးဘုတ္ေက်းရြာ၊ ေျမာင္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790247104 (VSP)
  (၂၆) ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂/၁၃၂)၊ ဇီဇဝါလမ္း၊ မာဃရပ္၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-456644724, 09-789953044,071-40842
  ေရႊဗမာစတိုး၊ မံုရြာ-မႏၱေလးလမ္းမၾကီးေဘး၊ အေသာကရပ္၊ ျမင္းမူျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790171623 
  (၂၇) အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)၊ ေနာင္ႀကီးအိုင္လမ္း၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph : 09-259605550, 071-65021
  (၂၈) ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ " ဦးေက်ာ္တင့္ " စိုေျပမိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္၊ ေစ်းအေရွ့ဘက္၊ က်ားတက္ရြာ၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-971456991 , 09-442075288 , 09-256060785 (VSP)
   "ဦးေဇာ္ထြန္း" အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790165800 (QSP)
  "ကိုမ်ိဳးသူ+မစႏၵာ၀င္း" ေၾကးနီမိုင္း၊ ရဲစခန္းအနီး၊ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400413142, 09-43041226 (QSP)
  (၂၉) ကနီၿမိဳ႕နယ္ ဦးေသာင္းထြဋ္ေအး၊ "ေက်ာ္" မိုဘိုင္း ၊ အမွတ္(၂)ရပ္ ၊ ျမိဳ႕ပတ္လမး္၊ ကနီျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400403031 (QSP)
   ဦးေက်္ာ္မင္းထြန္း ၊ "ေက်ာ္" မိုဘိုင္း ၊ ယာၾကီးေက်းရြာ၊ ကနီျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-442447477 (VSP)
   ဦးေရႊလွ ၊ "ေငြလသာ" ကုန္စံုဆိုင္၊ ေခ်ာင္းမရြာ၊ ကနီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-960076083 (VSP)
  (၃၀) ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ "ဦးေဇာ္ျဖိဳး၀င္း " ဖိုးသားၾကီး (ျမန္မာဂုဏ္) လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ ၊ ၿမိဳ႕မရပ္၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-790117426
  "ဦးညီညီေအာင္ ""ကိုညီညီစတိုး" အမွတ္(၇)၊  ရန္ေအာင္ေျမရပ္ ၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-972827929 ,071-45065 (QSP)
  ဦးမ်ိဳးျမင့္ ၊ "ဟိန္းစံ" မိုဘိုင္းစတိုး ၊ ေတာေက်ာင္းၾကီးရြာ၊ ေခ်ာင္းဦးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-968268777 (VSP)
  (၃၁) ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေဇာ္လွိဳင္ "အန္တီေအး အထည္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္" (ဂ)ရပ္ကြက္၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-400404619ယ 09-791177715 (QSP)
  " ဦးဇူးဇူး " ေရႊယင္းမာကေဖး" ၊ျမိဳ႕ပတ္လမ္းေဘး ၊ (ခ) ရပ္ကြက္၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-256047610  (QSP)
   ဦးေက်ာ္ခိုင္ ၊ "ဆုလာဘ္သာ" စတိုးဆိုင္ ၊ ရင္ေပါင္တိုင္ရြာ ၊ ယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-960077681, 09-263535677 (VSP)
  ဦးျမင့္ႏုိင္ ၊ "ျပည္ျဖိဳးစံကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး" ၊ လည္ေငါက္ရြာ၊ ယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-974280848, 09-400504228 (VSP)
  (၃၂) ဘုတလင္ "ဦးတင္ေဇာ္၀င္း "ျပည္ေက်ာ္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္" ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊  ျမ၀တီရပ္ ၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-761714700, 09-400524506 (QSP)
   ကိုေ၀ယံထြန္း၊ "ေရႊနဒီစတိုး" ျမ၀တီရပ္ ၊ ဘုတလင္ေစ်းတိုက္တန္း၊ ဘုတလင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-971315842 (QSP)
  ဦးေက်ာ္စြာ ၊ "ကိုေက်ာ္စြာ ဖုန္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္" သခြတၱနယ္ရြာ ၊ဘုတလင္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-427581759, 09-977359416 (VSP)
  (၃၅) ဒီပဲယင္း ဦးေနထြန္း၀င္း ၊ ထံုးေမာင္ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္းဆိုင္ ၊ လယ္တီ မုခ္ေပါက္အနီး ၊ စိုင္းျပင္ၾကီး ၊ဒီပဲယင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-400403779, 09-791515570 (QSP)
   "ကိုေဇာ္ထြန္းဦး+မရည္မြန္ေက်ာ္" အမွတ္(၁၆၉) ၊ ျမိဳ႕မရပ္ ၊ ဒီပဲယင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-440558682,09-785963340 (QSP)
   "ဦးတင္ျမင့္" ေညာင္လွရြာ ၊ ေအာင္ရတနာဂိတ္ ၊ ဒီပဲယင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-975538588, 09-256306288 (VSP)
   ဦးတင္ေ့ဆြဦး ၊  "မာန္လွ်ပ္စစ္အပိုပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး " မူးကမ္းၾကီးဆူးတပ္၊ ဒီပဲယင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-2006645, 09-962006645 (QSP) 
 • ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆၂)၊ ပထမလမ္းႏွင္႔ေရႊနတ္ကူဘုရားလမ္းေထာင့္၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-2502029644, 09-252029655
  ကိုခင္စိုး (ခ) ကိုေပါက္တူး ၊ သဲအိမ္ေက်ာင္းစုေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-422563963 (VSP)
  " ကိုသက္ႏိုင္ထြန္း " ၊ ေဒးဒလူအုပ္စု ၊  ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာ ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-772211777 (VSP)
  "ကိုေက်ာ္ေဇယ်" ဘုရင့္ေနာင္လမ္း ၊ေဒၚျငိမ္းေက်းရြာ ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-403922245,09-691412030 (VSP)
  ကို၀င္းမ်ိဳးထြန္း၊ "ေရႊညီကို ဖုန္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္" (၂)ရပ္ကြက္ ၊ေနသူရိန္လမ္း  ၊ အမာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-455129777 (VSP)
  "ကိုေဌးမင္းလတ္" (၃)ရပ္ကြက္၊ ရွင္ရဲထြဋ္လမ္း ၊ က်ံဳကဒြန္းေက်းရြာ ၊ ဖ်ာပံုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-423806220 (VSP)
  ကိုစိုးမင္းထိုက္ "ထိပ္တန္းလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္" (၂)ရပ္ကြက္ ၊ ရံုလမ္း ၊ ေဒၚျငိမ္းေက်းရြာ ၊ ဖ်ာပံုျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-424181994 (QSP)
  (၂) က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀၃)၊ (၈x၉) ၾကား၊ ဦးၿပံဳးခ်ိဳလမ္း၊ က်ိဳတ္လတ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-49726128, 09-49726564
  ကို၀င္းသူ ၊ "ေမတၱာဂုဏ္ ကုန္စံုဆိုင္" လွည္းဆိပ္ေက်းရြာ  ၊ က်ိဳက္လတ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-795010868 (VSP)
  ကိုေနာင္ ၊ (ကုန္စံုဆိုင္) ၊ တညီေက်းရြာ ၊ က်ိဳက္လတ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-773371311 (VSP)
  (၃) ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၇၃)၊ ကံ႔ေကာ္လမ္းႏွင့္ လမ္းမေတာ္လမ္းေထာင့္၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-8590466, 09-260882221
  ကိုေအာင္တင္၀င္း ၊ က်ဳံးဒါးေက်းရြာ ၊ ေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္ ။Ph : 09-79085985
  ကိုေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ ၊ အကယ္ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာ ၊ ေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-777831599
  (၄) ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀၇) ၊ (၃) ရပ္ကြက္ ၊ ကမ္းနားလမ္း (ဗိုလ္ဘထူးလမ္း) ၊ ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph : 09-789853346
  ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္ ၊ အမွတ္ (၂၄) ၊ ေရာမင္းလမ္း (၅)ရပ္ကြက္ ၊ ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-779760388 (QSP)
  ဦးတင့္လြင္ ၊ စက္စုေက်းရြာ ၊ ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-450263779 (VSP)
  ဦးခင္၀င္း ၊ ျမင္းကကုန္းေက်းရြာ ၊ ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-422563963 (VSP)
  ဦးႏိုင္ကို ၊ ကဒံုကနီေက်းရြာ ၊ ဘိုကေလးျမို႕နယ္ ။
  Ph : 09- 262549936 (VSP)
  (၅) ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉) ၊ (၉) လမ္း (သို႕) ေထာင္ေရာင္ေနလမ္း ၊ ေဆးရံုေရွ႕ ၊ ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph : 042-71447,042-71183
  "ဦး၀င္းေက်ာ္ရွိန္" ျပင္ရြာ ၊ ေျမာင္းျမျမိဳ႕ ။
  Ph : 09-791711727 (VSP)
  " ကိုရဲမင္းေအာင္ " စကားျမားေက်းရြာ ၊ ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph : 09-251122293 (VSP)
  (၆) ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၀) ျမိဳ႕မလမ္း ၊ ေရေက်ာ္ရပ္ကြက္ ၊ ၀ါးခယ္မျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph : 09-8537888,09-97667667
  (က်ံဳမေငးၿမိဳ႕နယ္) ဦးေလးႏိုင္ ၊( ေရာင္နီအီလက္ထေရာနစ္) သီရီေဟမာလမ္း ၊ သီရီေဟမာရပ္ကြက္ ၊ က်ံဳမေငးျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-970941186,09-250445686
  (၇) လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉၄/၅)ရပ္ကြက္ ၊ ဘုရားလမ္း ၊ လပြတၱာျမိဳ႕နယ္ ၊ (Show Room)
  Ph : 09-790199194,09-8578615
  (၈) ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃၃၂, ၃၃၃ , ၃၃၅ , ၃၃၆ , ၃၃၇) ၊ (၁၃) လမ္း (၅) ရပ္ကြက္ ေမာ္လျမိဳင္ကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph : 09- 790193626, 09-49730000,09-422477300
  (၉) ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂)၊ BOC လမ္း ၊ ျမိဳ႕ကြတ္သစ္ (၂) ၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ (Show Room)
  Ph : 09-425277727,09-785677727
  ကိုမိုးေက်ာ္ ၊ ဂုန္မင္းေက်းရြာ ၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph : 09-791897109 (VSP)
  ေဒၚခင္စန္း၀င္း ၊ အင္းမေက်းရြာ ၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-970697505 (VSP)
  ကိုဆက္ ၊ ျမိဳ႕မအေရွ႕ပိုင္း ၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-794544977 (QSP)
  (၁၀) ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၅၀) ၊ (၈) ရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ မိုးကုတ္ဘုရားအပိုင္း၊ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-790148250,09-791333309
  (၁၁) ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၈) ၊ ဗထူး (၁) လမ္းႏွင့္ (၂) လမ္းၾကား(သို႕) ေက်ာင္းလမ္း ၊ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ ။
  (Show Room)Ph: 09-422514666,09-790193995,046-52190,046-52492
  "န၀ရတ္" လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ ေအာင္ဆန္း(၂)လမ္း၊ ေရၾကည္ျမိဳ႕ ။ Ph: 046-52190, 09-790193995 (QSP)
  ကိုႏိုင္၀င္း ၊ "ေကဇင္" ဗြီႏို္င္းဆိုင္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ၊ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 046- 60092 (VSP)
  ကိုေမာင္ေမာင္ႏိုင္ ၊ အသုတ္ ၊ ေရၾကည္ျမို႕နယ္။ Ph: 09- 422521889 (QSP)
  ကိုမ်ိဳးခ်စ္ ၊ "Color Plus Three"  ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ၊ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422520277 (VSP)
  (၁၂) က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၇) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ႏွင့္ ေညာင္ပင္သာလမ္းထိပ္ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph : 09-425280800,09-691151152,09-683330003
  ကိုမိုးသဲ ၊ က်ံဳတနီေစ်းေရွ႕ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790187115 (QSP)
  ကိုႏိုင္ျမင့္ ၊ က်ံဳတနီေစ်းေရွ႕ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790186917 (QSP)
  ကိုသဲ(ယုဇန) Mobile ၊ အေထာင္ျမိဳ႕ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09 790186841 (QSP)
  ပန္းသတင္း Mobile ၊ ေသာင္ၾကီးရြာ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790106919 (VSP)
  ေရႊေတာ္၀င္ Mobile ၊ ေသာင္ၾကီးရြာ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790106920 (VSP)
  (၁၃) ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၀) ၊ ေျမႏုလမ္း ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph:09-450014964,  09-765200193 ,09-5200193
  ကိုေဇယ်ာလင္း "ရတနာေအာင္ Electronic" အမွတ္(၃/၂၆) ၊ ေစ်းလမ္း ၊ ေခ်ာင္းသာ ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-5200986 (QSP)
  မရတနာ "ပတၱျမား Electronic" ဆိုင္အမွတ္(A3,15/6)၊ ေရႊသာယာျမိဳ႕မေစ်း ၊ ေခ်ာင္းသာ ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-451229723 (QSP)
  ခိုင္စုေ၀ "ပန္းစိန္စံစတိုး"  အမွတ္(၇၀/C) ၊ကုန္သည္လမ္း ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph : 09-975776254 (QSP)
  ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ "ျပည့္၀စတိုး"  အမွတ္(၃၅၈)၊ မာတကမ္းနားလမ္း ၊ ရအက (၇)၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-254299722 (POS)
  မစုမြန္သိနး္ ၊ "ျဖိဴးျဖိဳးစတိုး" အမွတ္(၈၉၇)၊ မဟာေစတီလမ္း ၊ အ.ထ.က (၄) ၊ေက်ာင္းေရွ့ ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ ။Ph: 09-254300390 (POS)
  ဦးထြန္းထြန္း ၊ "ကိုထြန္းေဆးႏွင့္စတိုး" အမွတ္(၅၂၇) ၊ စကား၀ါလမ္း ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790163070, 09-253009625 (POS)
  မခ်စ္စုေ၀ ၊ သူေတာ္ကုန္းေက်းရြာ ၊ ေငြေဆာင္လမ္းမၾကီးေဘး ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-795082074, 09-401248288 (VSP)
  ကိုဇင္မင္းထြန္း ၊ "အလင္းေရာင္ အီလက္ထေရာနစ္" ၾကံခိုင္ေရးလမ္း ၊ ေခ်ာင္းသာ ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422496763, 09-971222885 (QSP)
  "ေဒၚေဘဘီ" မက်ီးစင္ေက်းရြာ  ၊ ေရႊေသာင္ယံျမိဳ႕နယ္ခြဲ ၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ ။Ph: 09-684600137, 09-456126190
  (၁၄) အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၉)၊ စကားဝါလမ္း၊ အိမ္မဲႀကီးရပ္​ကြက္​၊အိမ္​မဲၿမိဳ႕(Show Room)
  Ph:09- 780801800
  (၁၅) ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဆးရံုလမ္း ၊ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕။ (Show Room)
  Ph: 09-422450181,09-790163246
  " Golden Star(Electronic) " အမွတ္(၈) ေဆးရံုလမ္း ၊ ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-777555027 (QSP)
  "ပန္သစ္ (Electronic)" အမွတ္(၁၀၄) ၊ ရတနာပံုလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ေက်ာင္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph:09-790163206(QSP)
  (၁၆) သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၇) ၊ ဥယ်ာဥ္တန္းလမ္း ၊ ဆက္သြယ္ေရးရံုးေရွ႕ ၊ သာေပါင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-5139608,09-764139608,09-790163185
  ကိုရင္ေဌး ၊ စစ္ေဒါင္ၾကီးေက်းရြာ ၊ သာေပါင္းျမိဳ႕နယ္။ Ph : 09-42971972 (VSP)
  (၁၇) ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ ဒါးကရပ္ ၊ ျမ၀တီလမ္း ၊ ကန္ၾကီးေထာင့္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-252523277,09-459860311,09-792030199
  ေဒၚက်င္တုတ္ မင္းကုန္းလမ္း ၊ ကန္ၾကီးေထာင့္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-422464441 (QSP)
  (၁၈) ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ အေနာ္ရထာလမ္း ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ၊ (Show Room) 
  Ph: 09-973355225,09-782777144,09-445739445
  ဦးယဥ္ထြန္း (ေက်ာက္ေခ်ာင္းရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-8551154 (VSP)
  ဦးျမင့္ေအး(ငရုတ္ေကာင္းရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49735298 (VSP)
  ဦးစံခၽြန္ (ျပင္ခရိုင္ရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-264066616 (VSP)
  ဦးေက်ာ္လင္းေအာင္ (ျပင္ခရိုင္ရြာ)၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-450567400 (VSP)
  ဦး၀င္းထြဋ္ (ဒီးဒူးကုန္းရြာ) ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-965795462 (VSP)
  ဦးျမင့္ေအာင္(သကၠယ္ေသာင္ရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-772479351 (VSP)
  ဦးေအာင္မ်ိဳး၀င္း(စဥ့္ကူးၾကီးရြာ)၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422564272 (VSP)
  ဦး၀င္းေဌး(သဃၤန္းကုန္းရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-970288810 (VSP)
  ဦးေနမ်ိဳးႏိုင္ (အုတ္ဖိုရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-452670966 (VSP)
  ဦးမ်ိဳးကိုကို (ကြင္းဘက္ရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-49732484
  ဦးမိုးထြန္း (ေခ်ာင္း၀ရြာ) ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။Ph: 09-778833585 (VSP)
  ျဖိဳး Mobile ဟိုင္းၾကီးကၽြန္း ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-777736825 (VSP)
  "လွိုင္ Electronic" ဟိုင္းၾကီးက်ြန္းရြာ ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-776624855 (VSP)
  "ဦးတင္သိန္း " စံျပေက်းရြာ ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-448890715 (VSP)
  "ေက်ာ္ျမင့္ထူး" ေက်ာက္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-777330444 (VSP)
  "ဦးသန္းတင့္ေ၀" ငရုတ္ေကာင္းေက်းရြာ ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-49000018 (VSP)
  "ဦးစိုးျမင့္မိုး" က်ံဳကူးေက်းရြာ ၊ ငပုေတာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-260734645 (VSP)
  (၁၉) ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၀) ဘုရားလမ္း ၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-49723737,09-779277729
  "စည္သူေအာင္" ျမိဳ႕မလမ္း ၊ အင္ပင္ျမိဳ႕ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-254920903 (QSP)
  "ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦး" ေဒါင္းက်ရြာ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-449002668 (VSP)
  "ဦးျမင့္သိန္း" ေစ်းလမ္း ၊ ကေနာင္ျမိဳ႕ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။Ph: 09-790181270 (QSP)
  "ကိုေ၀ဠဳ" ေရႊျပည္သာရပ္ကြက္ ၊ ျမန္ေအာင္ျမို႕နယ္ ။Ph: 09-760108225 (QSP)
  "ကိုေအာင္သန္႕ေဇာ္" ၊ ျမန္ေအာင္-အင္ပင္လမ္း ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-254668048 (QSP)
  "မျပံဳးျပံဳးဇင္" ၊ အင္ပင္ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-422560018 (VSP)
  "ကိုအာကာစိုး" ၊ ေအးလမ္း ၊ ထူၾကီးျမိဳ႕နယ္ ၊ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-790472988 (QSP)
  (၂၀) ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09- 36222236,09-779288829
  ဦးခ်စ္ကိုကိုေမာင္ အမွတ္(၃) ေဆးရံုလမ္း ၊ ဘက္ရဲျမိဳ႕ ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-970085700 (QSP)
  "ကိုသန္းမင္းေအာင္" Special Tea Shop လၻက္ရည္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422543666 (QSP)
  "ေဆြသဟာ Store " ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422475257 (QSP)
  (၂၁) ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ RCE45 ၊ ပေဒသာေစ်းၾကီး ၊ အလယ္ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္ ၊ ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-261699939,09-978899005
  အမွတ္(၆၁/ခ)တာကေလးရပ္ ၊ နတ္ေမွာ္လမ္း ၊ ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-400781117,09-692437508
  (၂၂) ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ " ကိုၾကည္လြင္+မသီသီႏြယ္ အထည္ဆိုင္ႏွင့္ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး " ၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္ ။ (show Room)
  Ph: 09-453224766,09-26258844
  "ကိုေအာင္ေဇာ္လင္းထြန္း " အိုင္သျပဳလမ္းဆံု ၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္ ။Ph: 09-422451805 (QSP)
  "ကိုေထြး" ၊ ၾကယ္စင္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ ၊ အိုင္သျပဳကားဂိတ္ ၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-254993186 (QSP)
  "ကိုေက်ာ္စိုးလြင္" ၊ ကုန္မ်ိဳးစံုဆိုင္ ၊ ေစာျပာရြာ ၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09- 776276055 (VSP)
  (၂၃) မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရလဲလမ္းဆံု ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ေရွ႕ ၊ Black & White Beauty Saloon ေဘး ၊ မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-253011800,09-951656491
  (၂၄) ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၄) ၊ ဓႏုသခၤါလမ္း (၆) ရပ္ကြက္ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09- 4970022,09-8534241
  ကိုထြန္းထြန္း ၊ ဇကားၾကီးေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။Ph: 09- 961002424 (VSP)
  ကိုသက္ေနာင္ ၊ ငါးပက္အိုင္ေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-796553546 (VSP)
  ကိုေရႊမင္း ၊ လွည္းက်ိဳးေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။Ph: 09- 451431591 (VSP)
  ကိုေဇာ္ေဇာ္ဦး ၊ စံကင္းေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09- 760104715 (VSP)
  ကိုငယ္ ၊ စံကင္းေက်းရြာ ၊ ဓႏုျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09 422557166 (VSP)
  (၂၅) ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉)၊ ေဘာလံုးကြင္းေရွ႕ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေညာင္ပင္ေစ်းရပ္ကြက္ ၊ ဇလြန္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09451239322,09-777112669
  (၂၆)    အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္    င၀န္အိမ္ရာလမ္း ၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ ၊ အဂၤပူျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-31153999,09-790227467,09-973346211
  ေဒၚစု၀တ္ရည္ "သေျပ" စတိုး ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ကြင္းေကာက္ေဒသ ၊ အဂၤပူျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-422489836 (QSP)
  ကိုဟန္၀င္းေအာင္ ၊ "ဦး၀င္းေမာင္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္"  မဲဇလီကုန္းေဒသ ၊ အဂၤပူျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-422512021 (QSP)
  "ေဒၚၾကည္၀င္း" (ေက်ာက္လုပ္ငန္း) ေညာင္က်ိဳးေဒသ ၊ အဂၤပူျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-253823663 (QSP)
 • တနသာၤရီတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္

  ကိုသန္းေဇာ္လတ္ ၊ အမွတ္(၁၃) ၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း ၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ ၊ ဘုတ္ျပင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-422208393 (QSP)

  (၂) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္

  ဦးတင္ေအာင္၀င္း ၊ ျမရည္ပုလဲလမ္း ၊ ေရႊဟသၤာရပ္ကြက္ ၊ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-49851737 (QSP)

  (၃) ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ဦးေက်ာ္မိုးေအာင္ ၊ အမွတ္(၃၇) ၊ ေရႊဟသၤာလမ္း ၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ ၊ ပုေလာျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422193421 (QSP)
  (၄) တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ဦးျငိမ္းခ်မ္း ၊ အမွတ္(၂) ၊ ေရႊလိပ္ျပာလမ္း ၊ ေခ်ာင္းၾကီးရပ္ ၊ တနသၤာရီျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-422219938, 09-960474665 (QSP)
  (၅) ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄၂) ၊ ေျမနီလမ္း ၊ ကန္ဖ်ားရပ္ ၊ ျမိတ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-778899826,09-457777826
  သိဂႌေမာ္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္) ေနာက္လယ္(၇) လမ္းထိပ္၊ ေနာက္လယ္ရပ္ ၊ ျမိတ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-263666493 (QSP)
  လင္းေရာင္ျခည္(လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္) ေဇယ်သီရီ(၃) ၊ ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္းထိပ္၊ျမိတ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-790190173 (QSP)
  (၆) ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄၂) ၊ ေျမနီလမ္း ၊ ကန္ဖ်ားရပ္ ၊ ျမိတ္ျမို႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-778899826,09-457777826
  (၇) ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကိုမိုက္ကယ္ ၊ ကန္ေပါက္ရြာ ၊ ေရျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-49865182  (VSP)
  (၈) ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁၁/ခ) ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္လမ္း ၊ ခံု၀င္းဒပ္ရပ္ကြက္ ၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-450990755,059-23105
  (၉) သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးဆန္းလြင္ ၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ ျမိတ္လမ္း ၊ သရက္ေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ။   Ph: 059-35190 (QSP)
  (၁၀) ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁၁/ခ) ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္လမ္း ၊ ခံု၀င္းဒပ္ရပ္ကြက္ ၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  ဖုန္း - 09-450990755,059-23105
 • ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၁၇) ၊ သမၼာဆႏၵဓမၼာရံုေဘး ၊ ေစ်းလမ္း ၊ သာယာ၀တီျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph: 09- 976516915,09-790164474
  "ထူးေက်ာ္စားေသာက္ဆိုင္" ၊ မဂၤလာလမ္း ၊ သံုးဆယ္ ၊ သာယာ၀တီျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-969530450 (QSP)
  'ဦးျငိမ္း" စက္အပိုပစၥည္းဆိုင္ ၊ သာယာေအးရြာ ၊ သာယာ၀တီျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-423695069 (VSP)
  (၂) လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉) ၊  (၂) လမ္းေတာင္ပိုင္း ၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ လက္ပံတန္းျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-785156756
  "ဦးေအာင္လွိုင္၀င္း" သာရေ၀ါေက်းရြာ ၊ လက္ပံတန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-976278217 (VSP)
  "ဦးသန့္ဇင္ဦး"  ဇီးျဖဴကုန္းေက်းရြာ ၊ လက္ပံတန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-250568676 (VSP)
  "ဦးမငး္မင္း" ခမံုေက်းရြာ ၊ လက္ပံတန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-264440027 (VSP)
  (၃) ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၁၅)၊(၁)လမ္းႏွင့္(၇)လမ္းေထာင့္၊(၁၆)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ငူျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph: 09-970564229,09-426301082
  အမွတ္(၁၃/၁၂) ၊ ဘုရားလမ္း ၊ ေတာင္ငူျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-970564229, 09-426301082 (QSP)
  (၄) ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ပြင့္မိတၱဴဆိုင္အနီး ၊ ျမ၀တီလမ္း ၊ ေရတာရွည္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  ဖုန္း - 09-970564229,09-426301082
  (၅) ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃၀) ၊ ပဲခူးလမ္း ၊ ျမိဳ႕မေရွ႕ရပ္ကြက္ ၊ ျဖဴးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-970564229,09-426301082
  "ပန္းမဥၨဴ" ဆံပင္မိတ္ကပ္ႏွင့္ အီလတ္ထေရာနစ္ဆိုင္ ေစ်းေျမာက္ ၊ (၃)လမ္း၊ ကညြတ္ကြင္း ၊ ျဖဴးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-970564229, 09-426301082 (QSP)
  (၆) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေစ်းလမ္းအေနာက္ပိုင္း၊ က်ံဳပါ(က) ရပ္ကြက္ ၊ ဇရပ္ၾကီး၊ ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-970564229,09-426301082
  (၇) အုတ်တွင်မြို့နယ် သိန်းမိသားစု၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း(အောင်မဂ ႅလာခန်းမနောက်)၊ ကြက်သွန်ခင်း(၂)ရပ်ကွက်၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ် ။ (Show Room)
  Ph: 09-970564229,09-426301082
  (၈) သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျမရတနာလမ္းမ ၊ ဘူတာပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ သနပ္ပင္တံတားအဆင္း ၊ သနပ္ပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-975099696
  "ရန္ေက်ာ္ျဖိဳးကုန္စံုဆိုင္" အလယ္ရြာေက်းရြာအုပ္စု ၊ ရစ္ကန္ဘူတာ ၊ သနပ္ပင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-428165543 (VSP)
  (၉) ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၇)မင္းလမ္း ၊ ေ၀ါအားကစားကြင္းေရွ႕ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ကြက္ ၊ ေ၀ါျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph: 09-459207685
  "ဦးက်င္ေထြးစတိုး" ျမစ္က်ိဳး-တာဦးလမ္း၊ ျမစ္က်ိဳးေက်းရြာ ၊ ေ၀ါျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-692461129 (VSP)
  (၁၀) ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ဒိုက္ဦးျမိဳ႕အ၀င္လမ္း၊ ဒရယ္မီးရပ္ကြက္ ၊ ဒိုက္ဦးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-250703188
  ဦးခင္ေမာင္သန္း(UKMT Electronic) ၊ အမွတ္(A/43) ၊ (1) ရပ္ကြက္၊ မင္းလမ္း ၊ ေစ်းေရွ႕ ၊ ဒိုက္ဦးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-975460710 (QSP)

  "Hello Mobile & Electronic" ၊ အမွတ္(၃၉/၆) မင္းလမ္း ၊ ျမိဳ႕မေစ်းၾကီးအနီး ၊ ဒိုက္ဦးျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-975142250 (QSP)

  (၁၁) ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၉) ၊ မႏၲေလးလမ္း ၊ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-250703198
  ေဒၚက်င္တီ (DKT Electronic) အမွတ္(၇) မႏၱေလးလမ္း ၊ ျမိဳ႕မ(၅)ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5385321,052-50168 (QSP)
  "ေရာင္နီဦး Electronic" ၊ အမွတ္(၄၂) ၊ မင္းလမ္း၊ ျမိဳ႕မ(၂)ရပ္ကြက္ ၊ ျပြန္တန္ဆာ၊ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-458022964 (QSP)
  "ေရႊနန္းေတာ္ Electronic" ၊ အမွတ္(၁၂) ၊ျပြန္တန္ဆာေစ်းေရွ႕ ၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဘး ၊ ျပြန္တန္ဆာ ၊ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790147035 (QSP)
  (၁၂) က၀ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀၅) ၊ ပဲခူးလမ္း ၊ က၀ျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph: 09-254645533
  "မိုးမခ Electronic" ၊ သကၠလေစ်းလမ္း၊ သကၠလျမိဳ႕၊ က၀ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790251885 (QSP)
  "Hello Mobile" သရက္ကုန္းေက်းရြာ ၊ သကၠလျမိဳ႕ ၊ က၀ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-450048925 (VSP)
  (၁၃) ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ဒဂံုမန္းလမ္း ၊ ျမန္မာေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ေရွ႕၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-250703178
  ဦးဆိုနာပတီး ၊ သရဖီလမ္း ၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-975460698 (QSP)
  "ၾကိဳက္ၾကိဳက္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္" မီးသတ္ရံုေရွ့ ၊ ဘူတာလမး္၊ ေတာက်ြဲအင္းျမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-792277155 (QSP)
  "ထူးလွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းဆိုင္" အမွတ္(၂၁)၊ ဒဂံုမန္းလမ္း ၊ ပဲႏြယ္ကုန္း ၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-262681166 (QSP)
  (၁၄) ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅/၆)ရွင္ေစာပုလမ္း ၊ ေရႊေမာ္ေဓာအေနာက္ဘက္မုခ္ ၊ ပဲခူးျမိဳ႕ ။ (Show Room)
  Ph: 09- 254233275,09-252255517
  "စိန္ဟင္း " (မင္းလမ္း) အမွတ္(၇) မင္းလမ္း ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 052-2223677 (QSP)
  "စိန္ဟင္း" ရွင္ေစာပု ၊ အမွတ္(၁၆၅) ရွင္ေစာပုလမ္း ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 052-2224294 (QSP)
  "ICON Electronic"  နာရီစင္ပန္းျခံအနီး ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 262000033,09-785999312 (QSP)
  "ထိပ္တန္းေအာင္ Electronic"  သာယာကုန္းေက်းရြာ ၊ ခမိတ္ေစ်းလမ္း ၊ အင္းတေကာ္၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-976133196 (VSP)
  "SUPER KING Electronic"  အေနာက္ပိုင္းဆည္ေျမာင္းအနီး ၊ အင္းတေကာ္ ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-5056241 (QSP)
  "ေဇာ္ Electronic " အုန္းပင္တန္းလမ္း ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790154663,09-794408878 (QSP)
  "ပန္းရိုးမ Electronic" မ/၂၅၊  မင္းလမ္း ၊ ပ်ဥ္ပံုၾကီးေက်းရြာ ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-458025556 (VSP)
  "ပန္းကမၻာ Electronic"  အမွတ္ (1148/B) ၊ ေ၀ါလမ္း ၊ ဘုရားၾကီး ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-971092977 (QSP)
  "Mission Electronic"  ေရႊေမာ္ေဓာဘုရာလမ္း ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-5300439 (QSP)
  "ေရႊေကာင္းကင္ (SKK Electronic) " အမွတ္(၈) ၊ ဘုရားၾကီးေစ်း ၊ မင္းလမ္း ၊ ဘုရားၾကီးျမိဳ႕ ၊ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-428185032 (QSP)
  "၀ရဇိန္ Electronic" အမွတ္(၁၀၂)၊ မင္းလမး္ ၊ ဘုရားၾကီးျမိဳ႕ ၊ ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-761901450 (QSP)
  (၁၅) ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၆၈)၊ ညေစ်းလမ္း၊ ေက်ာက္တိုင္အနီး၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph:09-778877709, 09-778877708
  (၁၆) ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉၄) ၊ စစ္ကဲလမ္းႏွင့္ ၊ ရံုးလမ္းၾကား ၊ ဇီ၀ကေဆးဆိုင္ေရွ႕ ၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ ျပည္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 053-25061,053-29164,09-964025061,09-31446217,09-31446218
  ကိုမ်ိဳးေလး ၊" ေခတၱရာမိုဘိုင္း "၊ အေ၀းေျပးဂိတ္ေရွ႕ ၊ ျမိဳ႕သစ္ ၊ ျပည္ျမိဳ႕ ။
  Ph: 053-28187 (QSP)
  ကိုေအးမင္းထြန္း ၊" Multi Techano Service "  အမွတ္(၇၉၈) လမ္းရွည္လမ္း ၊ န၀င္းတာရိုးအနီး ။  ျပည္ျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-423656030 (QSP)
  ကိုေအာင္သူ၀င္း၊ ေရႊတံခါးအပိုင္း (၂)၊ (၁၀/ ၁၂၉)၊ ျပည္ၿမိဳ႕။
  Ph : 09-423678463,09-974027998 (QSP)
  ကိုေဇာ္ထြန္း + မနီလာ "ထြန္းအီလထေရာနစ္ ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္း၀ယ္ေရး" အမွတ္(၁၄) ၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာက္ရုပ္အနီး ၊ ျပည္ျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-49500237,09-43006273 (QSP)
  " ျမတ္ႏိုးသူ TV ေရာင္း၀ယ္ေရး " ၊ အမွတ္(၃၆၉) ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ဆံေတာ္နယ္ေျမ ၊ လမ္းမေတာ္ ၊ စစ္ကဲလမ္းႏွင့္ ရံုးလမ္းၾကား၊ ျပည္ျမိဳ႕ ။
  Ph: 09- 423718304,09-961480404 (QSP)
  ကိုဟိန္းထက္ေအာင္ ၊ အေရွ႕လမ္း ၊ ေပါင္းတလည္ ၊ ျပည္ျမိဳ႕ ။
  ဖုန္း - 09-423660124,09-790126603  (QSP)
  (၁၇) ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၃/က) ၊ ရတနာပံု(၁၂/က)ရပ္ကြက္ ၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ ဥသွ်စ္ပင္ျမိဳ႕ ၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ။္ (Show Room)
  Ph: 09-456444483,09-423694466
  ကို၀င္းစိုး ၊ "A.T.T BATTERY SEAL & SERVICE "ရတနာပံု(၁၂/က)ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ ဥသွ်စ္ပင္ ၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-253190088,09-253190080 (QSP)
  ကိုညီညီေထြး ၊ "A.T.T BATTERY SEAL & SERVICE -2 "ပန္းေတာင္းေတာင္ကုတ္လမ္း၊ က.စ.လ GE ဆိုင္ခန္းတြဲ ၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 423694465,09-792430760 (QSP)
  ကိုသားၾကီး " သေျပညႊန္႕ကဖီး " အမွတ္(၈၅) ၊ ပန္လိုရပ္ကြက္ ၊ ပန္းေတာင္းေတာင္ကုတ္လမ္း ၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႔နယ္ ။
  Ph: 09-251077466,09-5312903 (QSP)
  " ကိုေက်ာ္လင္း" အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ ဆင္တဲေစ်းထိပ္ ၊ ရတနာျဖိဳးေ၀စတိုး ၊ ဆင္တဲျမိဳ႕၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-455347338 (QSP)
  " ကိုေဇာ္မင္းဦး+မေဆြလင္း " အမွတ္(၁၆) ပန္းေတာင္းေတာင္ကုတ္လမ္း ၊ ေညာင္က်ိဳးရြာ ၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕။
  Ph: 09-454706406 (QSP)
  ကိုျဖဴေဖြး ၊ "ဆိုင္ကယ္၀ပ္ေရွာ့" R-2 ၊ ေစ်းဆိုင္ခန္းတြဲ ၊ က.ပ.စ(၅) ၊ ကျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕။
  Ph: 09-456404250 (QSP)
  ကိုေဇယ်ာစံ "လြင္အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္" ၊ သခင္ျမလမ္ ၊ သမဆိုင္ခန္းတြဲ ၊ ထံုးဘိုျမိဳ႕၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 260865039 (QSP)
  ကိုသက္ခိုင္ ၊ မသုန္ရြာ ၊ က.ပ.စ(၁၄) ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-793517984,09-49501420 (VSP)
  (၁၈) ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း ၊ ၾကာနီကန္ရပ္ကြက္ ၊ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph: 09-764536188,09-402536188,09-794100188
  ကိုျမင့္ဦး ၊"ေငြလ၀န္းကေဖး" ေစ်းေရွ႔ ၊ လြန္းတန္းရပ္ကြက္ ၊ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-972877455 (QSP)
  ကိုညီညီ ၊"စြမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္"  ေညာင္စာေရးရြာ ၊ ျမိဳ႕မလမ္း ၊ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790154383,09-5370404 (VSP)
  "ဦး၀င္းျမင့္" တရုတ္ေမွာ္ေက်းရြာ ၊ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-79262264 (VSP)
  "ကိုေက်ာ္ဦး" ထန္းကုန္းေက်းရြာ ၊ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-691127913 (VSP)
  "ကိုေက်ာ္ေအာင္" က်ီးသဲေက်းရြာ ၊ က်ီးသဲစည္ပင္၀န္း ၊ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-789640603 (VSP)
  (၁၉) ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ ၀င္းပပ Mobile Electronic ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း ၊ ေစ်း(၁) ရပ္ကြက္၊ ေပါင္းတည္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-765376890
  "ခ်ယ္ရီဆိုင္" ၊ ပထန္းကုန္းရြာ ၊ ေပါင္းတည္ျမိဳ႕ ။
  Ph: 09- 977039791 (VSP)
  "Kaun IC" Electronic မွတ္တိုင္ရြာ ၊ ေပါင္းတည္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790153760 (VSP)
  (၂၀) သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ "Hlaing" Electronic ရန္ကုန္- ျပည္လမ္း ၊ အင္းမ ၊ သဲကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-252811511
  "ေဆြထိုက္စံ" Mobile ပုတီးကုန္းျမိဳ႕ ၊ သဲကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09- 423723303 (QSP)
  ဦးခြမ္းေလး(ခ) ဦးခင္ေမာင္၀င္း ၊ အမွတ္(၅) လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ သဲကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-250217332 (QSP)
  (၂၁) ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ဟိန္းရာဇာ ၊ မိတၱဴဆိုင္ ၊ ၃/၁၂၂ ၊ ျပည္-ေတာင္ငူလမ္းမၾကီး ၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ ၊ ေပါက္ေခါင္းျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-423659052,09-421107049,09-423659052
  မဇာဇာလြင္ ၊"Game Shop" အမွတ္(၁၂၇) ၊ ေစ်းအေနာက္ပက္လမ္း ၊ ေပါင္းတလည္ ၊ ေပါက္ေခါင္းျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-790126603 (QSP)
  " ဗိုလ္ၾကီးတိုးႏိုင္ထြန္း " က.ပ.စ(၁၉) ေပါက္ေခါင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-791815069 (QSP)
  (၂၂) နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆၈) ၊ တာပြန္လမ္း ၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ နတၱလင္းျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-43028777,09-783411422
  ထိပ္တန္းေတာ္၀င္ (Electronic) ဆိုင္ ၊ အမွတ္(၅)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ နတၱလင္းျမိဳ႕။
  Ph: 09-794230711,09-792266567 (QSP)
  "ပုလဲေငြေရာင္" ၊ (Electronic) ဆိုင္ ၊ အမွတ္(၁၅၅) ၊ ရွာျဖဴကုန္လမ္း ၊ သာစည္ရပ္ကြက္ ၊ နတၱလင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-423657009,09-790244689 (QSP)
  "Ever Smile" (Electronic) ဆိုင္ အမွတ္ (၁၂) အလယ္ပိုင္းလမ္း ၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ တာပြန္ ၊ နတၱလင္းျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-5368250,09-978011102 (QSP)
  (၂၃) ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ရထားလမ္း ၊ ဂံုးထိပ္ပန္းျခံအနီး ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။(show Room)
  Ph: 29-253578636
  ဦးတင္လွ "သရဖူမ်က္မွန္ဆိုင္" ကုန္သည္လမ္း ၊ ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 053-34152 (QSP)
  ဦးသက္ျပင္း "သံဆိုင္" ၊ ဗလီလမ္း ၊ ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-793916520,09-793916610 (QSP)
  "ကိုသက္ေဇာ္ဦး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ျပဳျပင္ေရး" စက္လမ္း ၊ ဇီးကုန္းျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-423680339 (QSP)
  "ေအာင္ထက္ပိုင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး" ေစ်းလမ္း၊ ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-43046268 (QSP)
  "စႏၵာစတိုး" အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ ၊ ဂံုးလမ္း ၊ ဇီးကုန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-445699166 (QSP)
  (၂၄) ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ရံုအနီး ၊ ဆားတန္းရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-250212885
  ကိုေဇာ္မိုး ၊Electronic ၊  အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ ၊ မုန္းျမိဳ႕၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-428188021 (Show Room)
  ဦးစိုင္းျမင့္ေအာင္ "ရွမ္းေလး အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္" ေစ်းလမ္း ၊  ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-402722892 (QSP)
  ကိုေမာင္ေကာ္ေလး ၊ " လမင္းအိမ္ (Electronic) ဆိုင္" ၊ နတ္သံကြင္းေစ်း ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790210355 (Show Room)
  "ဦးေအာင္ျမင့္ေရႊ" ကပ္ေက်းရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-250212885 (QSP)
  "ကိုေက်ာ္ဇင္ထြန္း"  သိမ္တန္းရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-250212772 (QSP)
  "ကိုျမၾကီး" ငါးဗ်က္အင္းေက်းရြာ ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-254326315 (VSP)
  "ကိုအယ္ထူးလြင္" ငေထြစုတ္ေက်းရြာ ၊ ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250553565 (VSP)
  (၂၅) ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၄)ရန္ကုန္ - ျပည္လမ္းမၾကီး ၊ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 053-50059,053-50265
  (၂၆) အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္ ကိုလွမ်ိဳး " ေရႊလင္းယုန္အီလက္ထေရာနစ္ " အမွတ္ (၅/က) ၊ ဗိုလ္ရံုလမ္း ၊ ေက်ာက္တန္းၾကီးရပ္ကြက္ ၊ အုတ္ဖိုျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 053-80108,09-2373234
  (၂၇) မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္ "တိုင္းေက်ာ္စတိုး" ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ သခင္လွရွိန္ရပ္ကြက္ ၊ မိုးညိဳျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-43171083,09-452335818
  "စြမ္းထက္မိတၱဴ" ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ သခင္လွရွိန္ရပ္ကြက္ ၊ မိုးညိဳျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-423714626,09-053-83329 (QSP)
  (၂၈) မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းစံစတိုး ၊ အမွတ္(၉/က) ၊ ေစ်းခ်ဳိတန္းလမ္း ၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္ ၊ မင္းလွျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-5366395,09-254975355
  "ဦးအာလန္း"  ေစတနာမြန္ (ကဖီး) ၊ ဘူတာလမ္း ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ စစ္ကြင္းျမိဳ႕ ၊ မင္းလွျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09- 250219991,09-964822922 (QSP)
 • ကခ်င္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(FF-၀၆၁) ၊ ဆင္မ္ဆ ၊ ပင္ယင္းေစ်းလမ္း ၊ ဆင္မ္ဆရပ္ကြက္ ၊ တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-459636668
  (၂) မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္(၁) ဗန္းေမာ္-မန္စီလမ္း ၊ကုကၠိဳလ္ေတာရပ္ကြက္၊ မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-795266008,09-400436574
  (၃) ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ စိုးစံစတိုး ၊ ရပ္ကြက္(၃) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေရႊကူျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room )
  Ph: 09-789011155,074-52281
  (၄) ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၆၂) ၊ ေလယာဥ္ကြင္း(၁)ရပ္ကြက္ ၊ ပူတာအိုျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room )
  Ph: 09-790100681,09-5429777
  ဦးဂ်ာေနာ္ ၊ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္ရံု၀င္း ၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ ပူတာအိုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-400043633,09-964400543 (QSP)
  (၅) မန္စီၿမိဳ႕နယ္ "ကိုေဇာ္ေဇာ္ မိုဘိုင္းဆိုင္" ၊ ဂ်ိန္းေဖာေျမရပ္ကြက္ ၊ မန္စီျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 074-54140,09-440196989, 09-265013360, 09-455595552
  (၆) ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၄၇) ၊ရပ္ကြက္ (၁)၊  ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-896300825
  (၇) ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ - B- 13 ၊ ၾကိဳးတံတားလမ္း ၊မရွီကေထာင္ရပ္ကြက္ ၊ ဖားကန္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room) (Sky Net Sale Center)
  Ph: 074-70001,09-47011991
  အမွတ္(၁၅၈) ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ ဖားကန္႕ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 074-70775,074-70275 (ရံုးခ်ဳပ္မွ Complain ရွင္းရန္အတြက္သာ)
  ဦးလွထူး ၊" ဇြဲ " (Electronic) ဆိုင္ ၊ ေမွာ္စီစာက်းရြာ ၊ ဖားကန္႕ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-400008334 (VSP)
  ဦးခ်ိဳ (Electronic) အေရာင္းဆိုင္ ၊ လံုးခင္းေက်းရြာ ၊ ဖားကန္႕ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-400016577,074-72023 (VSP)
  " Paris Mobile " ဆိုင္းေတာင္ေက်းရြာ ၊ ဖားကန္႕ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 074-74135,074-74092,074-74039 (VSP)
  (၈) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆို္င္(၁) ဗန္းေမာ္- မန္စီလမ္း ၊ ကုကိၠဳေတာရပ္ကြက္၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-795266008, 09-400436574
  ဆိုင္(၂) KBZ ဘဏ္ေဘး ၊ သိမ္မဟာဘုရားေရွ႕ ၊ သာစည္ရပ္ကြက္ ၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-442432275,09-442432277 (Show Room)
  (၉) မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ " ဦးၾကည္ + ေဒၚၾကည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္"  (စ/၈၂) ၊ ေစ်းကုန္းရပ္ ၊ မိုးေကာင္းျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-440002308,09-782647273
  "ေႏြခ်မ္းေျမ႕" အမွတ္(၁/၂) ေအာင္မဂၤလာရပ္ ၊ ဆားေမွာ္ျမိဳ့၊ မိုးေကာင္းျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-400046580 (QSP)
  ဦးယူျမင့္ ၊အမွတ္(၈) တရုတ္တန္းေစ်း ၊ ပင္ေဘာျမိဳ႕၊ မိုးေကာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-771555271 (QSP)
  (၁၀) မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၂၇) ၊ ေနာင္စြန္းတံတတားထိပ္ ၊ ေနာင္စြန္းရပ္ကြက္ ၊ မိုးညွင္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-440888035,09-440888036
  ကိုအားေနာ္ မမတ - ၁/၁၂ ၊ ဦးခ်ိဳလမ္း ၊ ျမိဳ႕မေတာင္ရပ္ ၊ ဘူတာအနီး ၊ ဟိုပင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-400450480 (QSP)
  (၁၁) ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၂၂) ၊ ဓမၼာရၤုလမ္း ၊ ရွမ္းစုေျမာက္ရပ္ကြက္ ၊ အ.လ.က(၃) ႏွင့္ ယူနန္ဘံုေက်ာင္းေရွ႕ ၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕။(Show Room)
  Ph: 09-678450358,09-404895564,074-2522148
 • ကယားၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀) ကႏၲရ၀တီလမ္း ၊ မင္းစုရပ္ကြက္ ၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 083-21666,083-22730,09-253097539
  " ေတာင္ေပၚသား Electronic" ၊ သီရိမဂၤလာေစ်း ၊အေရွ့ဖက္တန္း ၊ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-423857027 (QSP)
  (၂) ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚႏွင္းလွ  "ေဒၚဖြန္ကုန္စံဆိုင္"(ရွမ္း/၂၁) ၊  ရွမ္းပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ေဘာ္လခဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 083-50040 (QSP)
  (၃) မဲဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ "ဦးဖိုးကယားကုန္စံုဆိုင္"၊ ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ မဲဆယ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-443647837, 09-898689571 (QSP)
  (၄) ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္  ကိုေအာင္စိုး+ေဒၚေအးစႏၵာ "ေအာင္ျပည့္စံု Electronic " ၊ (ေစ်း/၃၄)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ ရွားေတာ့ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-423005418,09-790252506 (QSP)
  (၅) ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ " ေဒၚနန္းၾကည္ကုန္စံုဆို္င္ " ၊(က/၂၀)၊  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ ဖားေဆာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 083-2070021, 09-790238045 (QSP)
  (၆) ဖ႐ူးဆိုးၿမိဳ႕နယ္ ဦးသူရိန္၊ အမွတ္ (ည/၅၉) ၊ ကႏၳာရ၀တီလမ္း ၊ ေညာင္ပင္ရပ္ကြက္၊ ဖရူးဆိုးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-428007852 (QSP)
  (၇)  ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္

  "ေငြအိမ္စံ Electronic Mobile" စ်/၆၁ ၊ ေစ်းကုန္းရပ္ကြက္ ၊ ဒီေမာဆိုးျမိဳ႕နယ္ ။ Ph:09-5600235 (QSP)

  "TGI Mobile" ျမိဳ႕မေဘာလံုးကြင္း ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ဒီေမာဆိုးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-423180800 (QSP)

  ျပည္ေအာင္ရတနာ  "Mobile & IT" ေငြေတာင္ဆည္ကန္ေအာက္လမး္၊ ေရႊေရာက္ရပ္ကြက္၊ ဒီေမာဆိုးျမိဳ႕နယ္ ။Ph: 09-790238133 (QSP)

 • ကရင္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ "ဦးေအးလိွဳင္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္"  ဘုရင့္ေနာင္တပ္ျမိဳ႕ ၊ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 054-45039,09-450897676 (QSP)
  (၂) ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ "ကိုေက်းေက်းလွ်ပ္စစ္ဆိုင္"  ကမေမာင္းေစ်း ၊ ကမေမာင္းျမိဳ႕ ၊ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-449000417 (QSP)
  "ဦးသိန္းစိုးျမင့္" ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္မိတၱဴ ၊(၃) ရပ္ကြက္ ၊ ဖာပြန္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-453305992 (QSP)
  (၃) ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၂၃) ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း ၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ ျမ၀တီျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 058-50061,09-5661299
  (၄) ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းထိပ္ ၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-425049116 (Show Room)
  "ေအာင္ေက်ာ္စိုးလွ်ပ္စစ္ဆိုင္" (၂) ရပ္ကြက္ ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ ဘုရားသံုးဆူျမိဳ႕ ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-772980115 (QSP)
  (၅)    လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္    "ဦးျမင့္စိုး" ကုန္စံုဆိုင္ (ဃ)ရပ္ကြက္ ၊ ကုန္သည္လမ္း ၊ လိွဳင္းဘြဲ႔ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-8731002 (QSP)
  "ဦးေဇာ္အန္း ဖုန္းဆိုင္" သစၥာလမ္းမၾကီး၊ ကား၀င္းၾကီးအနီး၊ ေရႊျပည္သာရပ္ကြက္၊ ေရႊဂြန္းရြာ၊ လွိုင္းဘြဲ့ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790239248 (VSP)
  "စိုး" လွ်ပ္စစ္၊ အမွတ္(၅၇၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျမိဳ႕မ ရပ္ကြက္၊ ေရႊဂြန္းရြာ၊ လွုိင္းဘြဲ့ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-779142644 (VSP)
  "ဦးစိုးတင့္" ဖုန္းဆိုင္၊ အမွတ္(၃၃)၊ သစၥာလမ္းမၾကီး၊ သဇင္ျမိဳင္ရြာ၊ ျမိဳင္ၾကီးငူ ၊ လွိုင္းဘြဲ့ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-770954257 (VSP)
  (၆) ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ "ဦးေက်ာ္လွိဳင္ ကုန္စံုလွ်ပ္စစ္ဆိုင္"  အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-970045823 (QSP)
  "ေစာျငိမ္းသန္း လွ်ပ္စစ္" အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ကုန္းေပၚရပ္ ၊ က်ံဳးဒိုးရြာ ၊ ေကာ့ဂရိတ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790160063,09-790172571,09-790240910 (VSP)
  (၇) ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ "ေရႊဘုန္းဆည္(၃)" အမွတ္(၃/၆) ၊ ကူးဆိပ္လမ္း ၊အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ဘားအံ့ျမိဳ႕နယ္(Show Room)
  Ph: 058-22419,09-456559779
  "ေရႊဘုန္းဆည္(၂)" အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ သစၥာလမ္း၊ ျမိဳ႕မေစ်းၾကီးအနီး၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။ Ph:058-21635, 058-22318 (QSP)
  "ကိုေအာင္ Electronic" (၇/၈)၊ တန္(၄၀၀၀)၊ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအနီး၊ ျမိဳင္ကေလး၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။ Ph:09-49770108, 09-253749262 (QSP)
  "ကိုေအာင္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း"  (၇/၈) တန္(၄၀၀၀) ၊ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအနီး ၊ ျမိဳင္ကေလး ၊ ဘားအံ့ျမိဳ႕နယ္ ၊
  Ph: 09-497701018,09-253749262 (QSP)
  "စိုးလွ်ပ္စစ္" အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ဘုရားၾကီးလမ္း ၊ နာရီစင္အနီး ၊ ဘားအံ့ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 058-21491 (QSP)
  "ဇြဲလွ်ပ္စစ္"  သာမညေတာင္ေျခေစ်းတန္း ၊နာရီစင္အနီး ၊ ဘားအံ့ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-8730229 (QSP)
  "နန္းျမင့္ျမင့္ခင္ ဖုန္းဆိုင္"  အိႏၵဳ ၊ စံျပေက်းရြာ ၊ အိႏဳၵေစ်းအတြင္း ၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-793637270 (VSP)
  "ေအာင္သေျပ ဖုန္းဆိုင္"  ဇာသျပင္အေနာက္ရြာ၀င္လမ္း ၊ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္ ၊ ဘားအ့ံျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-255969786,09-790100453 (VSP)
  ေက်ာ္စိုးေအာင္၊ ဖားကပ္ေက်းရြာ၊ သံလြင္တံတားေအာက္၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-425036493 (VSP)
  "Time Electronic" အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ဘုရားလမ္း၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။ Ph:09-790152364 (QSP)
  ကိုေအာင္မ်ိဳး၊ အမွတ္(၆)၊ သီရိလမ္း၊ ဘားအံျမိဳ႕။ Ph: 09-5661935 (QSP)
  စိန္ေတာင္၊ တန္(၉၀၀)၊ စက္ရံုေစ်း၊ ျမိဳင္ကေလး၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-43021432 (QSP)
  ဦးျမိဳင္စိန္၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ထံုးအိုင္၊ဘားအံျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-452575511 (QSP)
  "ေရႊဘုန္းဆည္(၁)" အမွတ္(၄/၄၂၃)၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ သုဓနုလမ္း၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။ Ph: 058-22484 (QSP)
  "ေနလ Mobile(1)" အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သရက္ေတာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအနီး၊ ဘားအံျမိဳ႕။
  Ph: 09-260868100, 09-260686700 (QSP)
   "ေနလ Mobile(2)" အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ လမ္းဂြမီးပိြဳင့္အနီး၊ ဘားအံျမိဳ႕။ Ph: 09-445508700 (QSP)
  "ေနလ Mobile(3)" အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊ ေရႊကင္းျမိဳ႕သစ္၊ဘားအံ-ထံုးအိုင္လမ္း၊ ဘားအံျမိဳ႕။ Ph: 09-261464848 (QSP)
  "သစ္ဆန္းသူ Mobile(1)" အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ နာရီစင္အနီး၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-425002244, 09-792792636 (QSP)
  "သစ္ဆန္းသူ Mobile(2)" အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ကား၀င္းေဟာင္းေရွ့၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္ ။ Ph: 09-78000224 (QSP)
  "သစ္ဆန္းသူ Mobile(3)" အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္၊ ဘားအံ-လွိုင္းဘြဲ့လမ္း၊ မဲေဘာင္ေစ်းအနီး၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-788992244 (QSP)
  "သစ္ဆန္းသူ Mobile(4)" အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊ ေရႊကင္း(၇)လမ္းထိပ္၊ ဘားအံ-ထံုးအိုင္လမ္း၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-959952017 (QSP)
  "အန္ကယ္ၾကီးစတုိး" အမွတ္(၆/၆၅)၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊ သီရိလမ္း၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-774444245 (QSP)
  "ေရႊေယာယာကုန္စံုဆုိင္" အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊ ပဒုမၼာလမ္း ႏွင့္အ.ထ.က(၄)ေက်ာင္းလမ္းေထာင့္၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-793646490 (QSP)
  "ေဒါနေအာင္ Electronic" ေက်ာက္ကလပ္ဘုရားလမ္း၊ ေကာ့က်ိဳက္လမ္းဆံုအနီး၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-43053273 (QSP)
 • ခ်င္းၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ "ဦးေက်ာ္မင္း အီလတ္ထေရာနစ္ဆိုင္" ၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph : 09-8524251
  (၂) ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ အက္စတာစတိုး ၊ ဗိုလိခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေစ်းသစ္ရပ္ကြက္ ၊ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 070-21467,070-21668,09-2450314,09-400303229
  (၃) တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္စတိုး ၊ အမွတ္(၁၇၇)၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ၊ ကမ္းေဟာက္လမ္း ၊ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္ ၊ (Show Room)
  Ph: 09-33349303,09-265672922, 09-400473522
  (၄) ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ Omega Sky Net အမွတ္(ဗ/၈၂) ၊ ခ်ယ္ရီလမ္း(ေစ်းအနီး) ဗလိုင္ရပ္ကြက္ ၊ ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph: 09-400311667, 070-40122, 09-259942593
  (၅) ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂) TABC ရပ္ကြက္ ၊ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-450384635
  (၆) ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၁) ၊ ျမိဳ႕မ(၁)ရပ္ကြက္ ၊ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕နယ္ ။(Show Room)
  Ph: 09-762572519,09-49768653
  (၇) မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ရံုးေရွ႕ ၊ ျမိဳ႕မလမ္း ၊ စံျပရပ္ကြက္ ၊မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-440719925,09-442002377,
  အမွတ္(၅၅/၅၆)၊ ျမိဳ႕မေစ်း၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-259110072, 09-760101524 (QSP)
 • မြန္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ေရးၿမိဳ႕နယ္ ဦးညီညီ ၊ အမွတ္(၁) ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း ၊ ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္ ၊ ေရးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 057-50317,09-8727145
  ကိုေဇယ် ၊ နယ္ေျမ(၉) ေျမာက္ရြာ ၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းမၾကီး ၊ အစင္ေက်းရြာ ၊ ေရးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-8727323
  Top One ၊ အမွတ္(၁) ျမသီတာေစ်း ၊ ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္ ၊ ေရးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 057-50254,09-252727254
  လမင္းလာ ၊ ျမိဳ႕မ(၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ က်က္သေရလမ္းေထာင့္ ၊ လမိုင္းျမိဳ႕ ၊ ေရးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-8725285,09-255704242
  (၂) က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ဦးရပ္ပါ ၊ အမွတ္(၄၅) ၊သီတာလမ္း ၊ ေျမာက္ပိုင္း ၊ က်ိဳထိုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 057-60160,09-979333454,09-425260160
  (၃) သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ စံခ်ိန္မွီ အမွတ္(၆၈) ဗိုလ္ေန၀င္းလမ္း သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 057-79104
  ေဇာ္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ ၊ အမွတ္(က/၁၅/၁၆) ၊ ျမိဳ႕မေစ်း ၊ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-49805783,09-790214061
  ထက္ထက္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ ၊ အမွတ္(၃၀၆) ၊ ယုဇနလမ္း ၊ ျမိဳ႕မေစ်းရပ္ကြက္ ၊ က်ိဳက္ကၡမီျမိဳ႕ ၊ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-792139487,09-449251311
  ေဒၚတင္ျငိမ္း ၊ အမွတ္(က/၇၃/၇၄/၇၅) ရံု(၁) ျမိဳ႕မေစ်း ၊ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 098725454,09-5410616
  (၄) ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းေတာလမ္း ၊ ကန္သာယာ(၈)ရပ္ကြက္ ၊ ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-425273201
  (၅) ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ Golden Sky CB Bank ေရွ႔ ၊ ေခ်ာင္းဆံုအေရွ႕ပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-255719008
  (၆) မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ အရုဏ္ဦး ၊ အမွတ္(၆၆) ၊ ကၽြန္းရြာလမ္း ၊ မုဒံုျမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္ ၊ မုဒံုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-49826826,057-70741
  ဆရာမ ၊ ကၽြန္းေတာလမ္း ၊ ျမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္ ၊ မုဒံုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 057-70368,09-425279821,09-790269298
  (၇) က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚခင္ခ်ိဳလြင္ ၊ ရြာထဲပိုင္းရပ္ ၊ ပိႏၷဲကုန္းေက်းရြာ ၊ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-788077723
  (၈) သထံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃၇)၊လမ္းမတန္း ၊ ဘင္လွိဳင္ရပ္ကြက္ ၊ သထံုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-775555067,09-788700111
  (၉) ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးကိုၾကီး ၊ အမွတ္(၆၇) ကမၻာေအးဘုရားလမ္း ၊ ကဒါရပ္ကြက္ ၊ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 057-47252,09-792410510
  ကိုမင္းမင္း ၊ မင္းလမ္း ၊ ခေလာက္အင္းရပ္ ၊ ဇင္းက်ိဳက္ ၊ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 057-49132,057-49312
  ဦးေဌးႏိုင္ ၊ မင္းလမ္း ၊ ရဲစခန္းအေရွ႔ ၊ ဇင္းက်ိဳက္ ၊ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-255712255,09-790156685
  (၁၀) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၃၅) ၊ ေအာင္လမ္းမၾကီး ၊ ဖက္တန္းရပ္ ၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 057-21265,09-783309097
 • ရခိုင္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ သုခပိုင္အီလက္ထေရာနစ္၊ အမွတ္(၃၈၀)၊ ေစ်းတန္းရပ္ကြက္၊ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-440011433(QSP)
  "ထြန္းထြန္း၀င္းအီလက္ထေရာနစ္" ၊ ရံုးတက္လမ္း ၊ ကမ္းေထာင္ၾကီးရပ္ကြက္ ၊ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-421757639 (QSP)
  "ေမာင္ျမင့္အီလက္ထေရာနစ္" ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ ကမ္းေထာင္ၾကီးရပ္ကြက္ ၊ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-260616988 (QSP)
  (၂) ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ "ေအာင္ေက်ာ္သိန္း အီလက္ထေရာနစ္" ၊ အမွတ္(၁၂၂) ၊ ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ ၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း ၊ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-450646377 (QSP)
  (၃) ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ "Super Het အီလက္ထေရာနစ္" လမ္းမေတာ္လမ္း ၊အေရွ႕ေတာင္ရပ္ကြက္ ၊ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-250451171 (Show Room)
  (၄) ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ "Super Het  Electronic" အမွတ္(၁)ရဲစခန္း၀န္းေတာင္ဘက္ ၊ ကုန္သည္လမ္း ၊ေမာလိပ္ရပ္ကြက္ ၊ ေနလတည္းခိုခန္းအနီး ၊ စစ္ေတြျမိဳ႕။ (Show Room)
  Ph: 09-8500998,09-454277578,043-23264
  (၅) မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ "Super Het  Electronic" အမွတ္(၁)ရဲစခန္း၀န္းေတာင္ဘက္ ၊ ကုန္သည္လမ္း ၊ေမာလိပ္ရပ္ကြက္ ၊ ေနလတည္းခိုခန္းအနီး ၊ စစ္ေတြျမိဳ႕။ (Show Room)
  Ph: 09-8500998,09-454277578,043-23264
  (၆) ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ "ငု၀ါခိုင္အီလက္ထေရာနစ္" ၊ ေအာင္ဇံေ၀လမ္း ၊ ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-455016555 (QSP)
  (၇) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ "ကိုျမတ္စိုးႏိုင္အီလက္ထေရာနစ္" ၊ ေစ်းေရွ႕ ၊ ၀င္းသူဇာအနီး ၊ ေတာင္အရပ္ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-402087755 (QSP)
  (၈) စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ "Super Het Electronic"  အမွတ္(၁)ရဲစခန္း၀န္းေတာင္ဘက္ ၊ ကုန္သည္လမ္း ၊ ေမာလိပ္ရပ္ကြက္ ၊ ေနလတည္းဆိုခန္းအနီး ၊ စစ္ေတြျမိဳ႕ ။ (Show Room)
  Ph: 09-8500998,09-454277578,043-23264
  အမွတ္(၂၂၆) လမ္းမၾကီး ၊ ျမိဳ႕သူၾကီးရပ္ကြက္ ၊ ျမိဳ႕လယ္ေခ်ာင္းတံတားအနီး ၊ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-5680684,09-454277578 (QSP)
  (၉) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိုးမင္းဦး ၊ အမွတ္(၁၁၇) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ ၊ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-250453505,09-49670784 (QSP)
  (၁၀) ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ "၀င္းသစ္အီလက္ထေရာနစ္"  ၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္၊ျမိဳ႕သစ္လမ္း ၊ ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09- 8500968,09-450348970 (QSP)
  (၁၁) ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ၀လေပြ့လမ္းမၾကီး ၊ အက်ဥ္းဦးစီးအေရွ႕ ၊ အစိုးရရပ္ကြက္ ၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-49650928,09-421728311
  ကိုသန္းမင္းထြန္း ၊ ဇင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ ၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-421728605 (VSP)
  ကိုေရႊထြန္းရီ၊ စနဲေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္္။
  Ph: 09-258920945 (VSP)
  ကိုထြန္းထြန္းဦး၊ စနဲေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-440084845 (VSP)
  ကိုေဇာ္ျမင့္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-421726086
  (ရမ္းၿဗဲမွ Custး မ်ားအား သက္တမ္းတိုးတင္ေပးသည့္ဆိုင္) (QSP)
  ကိုေဇာ္မင္း၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-421726063
  (ရမ္းၿဗဲမွ Custး မ်ားအား သက္တမ္းတိုးတင္ေပးသည့္ဆိုင္) (QSP)
  (၁၂) အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေဆာင္းဦးအီလက္ထေရာနစ္၊ အမ္းျမိဳ႕ေဟာင္း၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-31985555၊ 09-790277419
  ဦးေအာင္မ်ိဳးျမင့္၊ ေဆာင္းဦးအီလက္ထေရာနစ္၊ အမ္းျမိဳ႕သစ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-36097666,09-421771777 (QSP)
  "ဦးဆန္းေဌး" ၊ စက္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၊ တပ္ေတာင္ျမိဳ႕၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-777679992,09-782357128 (QSP)
  (၁၃) သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ မာဃလမ္း၊ အမွက္(၂)ရပ္ကြက္၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-421732424, 09-261621733, 09-421710714
  "မႏွင္းနွင္းေအး" ဘုရင့္ေနာင္လမ္း(၁) ရပ္ကြက္ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-420744038 (QSP)
  "ကိုထြန္းထြန္း၀င္း"  ေရႊဆံေတာ္ဘုရားလမ္း (၄)ရပ္ကြက္ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-254979732 (QSP)
  "မခ်ိဳေနလင္း"  မဟာေဘာဓိလမ္း (၆)ရပ္ကြက္ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-263342280 (QSP)
  "မျမင့္ျမင့္ေအး" ဒါြရာ၀တီျမိဳ႕သစ္ (၂)လမ္း(က)ရပ္ကြက္ ။ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-420125077 (QSP)
  "ကိုေဇာ္မင္းႏိုင္" ဂ်ိေတၱာရပ္ကြက္ ၊ ငပလီ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-250123979 (QSP)
  "မမီးမီးေလး" ဂ်ိေတၱာရပ္ကြက္ ၊ ငပလီ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-253400278 (QSP)
  "ကိုျပည့္စံုမင္း" ငပလီလမ္းဆံု ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။Ph: 09-421731261 (QSP)
  "ကိုအုန္း၀င္း" လင္းသာရပ္ကြက္ ၊ ငပလီ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-264448950 (QSP)
  "ကိုမ်ိဳးေရႊ"  ၊ ပုဇြန္ေျဖရြာ ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-453059966 (VSP)
  "မစႏၵာမိုး" ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၊ သံတြဲျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-96889055 (QSP)
  (၁၄) ဂြၿမိဳ႕နယ္ ဦးဥတၱမလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေစ်းအနီး၊ ျမိဳ႕မရပ္္ကြက္၊ ဂြျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-250332277,09-421711205
  "ဦး၀မ္းေအာင္" ၊ 'Auto Mobile' ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အမွက္(၁)ရပ္ကြက္၊ က်ိႏၲလီ၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-422454493 (QSP)
  ဦးမ်ိဳးႏုိင္၊ ဂ်ိန္ေကာက္ရြာ၊ ဂြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-252634925, 09-772552582 (VSP)
  ကို၀င္းခိုင္၊ "Android King Mobile"  ဆပ္သြားလမ္းဆံု၊ ဆပ္သြားရြာ၊ ဂြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-421754817 (VSP)
  ကိုရဲမင္း၊ " ေရႊၾကိဳးၾကာ အီလက္ထေရာနစ္" ၊ ကမ္းသာယာရြာ၊ ဂြျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-960909729 (VSP)
  (၁၅) ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၃၇)၊ ဦးဥတၱမလမ္း၊ ဘူတာရပ္ကြက္၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-450384515, 043-60069
  ဦးသိန္းစိုး၊ ျပင္ၾကီးရြာ၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-8530185 (VSP)
  ဦးစိန္ၾကိဳတင္၊ ရြာမရြာ၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-455208787 (VSP)
  ကိုေမာင္ေမာင္ေလး၊ ေမာင္ရြာ၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-776176499 (VSP)
  ကိုေမာင္ႏိုင္၊ မအီျမိဳ႕နယ္ခဲြ၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-970812449 (QSP)
  ကိုေဇယ်ာလင္း၊ မအီျမိဳ႕နယ္ခဲြ၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-771107853 (QSP)
 • ရွမ္းၿပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ကေလာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၇)၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ မိုးေကာင္းရပ္ကြက္၊ ခ်ယ္ရီစားေသာက္ဆိုင္အနီး ၊ ေအာင္ပန္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 081-61316, 09-764060028, 09-961000126
  ကိုေက်ာ္မ်ိဳးထိုက္၊ အမွတ္ (၂၀၆)၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ ေညာင္ပင္ေထာင္ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ပန္း ၊ ကေလာျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-250479981 (QSP)
  ဦးပီလီ၊ အမွတ္ ( ၄/၄၃)၊ ဘူတာလမ္း၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-786455435,09-96415786 (QSP)
  ဦးေက်ာ္ဟိုး (ေရႊစံလင္းထက္၊ ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး) အမွတ္ (၁၄၂)၊ မင္းလမ္း ၊ အလယ္ပိုင္း(၂) ၊ ဟဲဟိုး၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 081-63302,09-5184014 (QSP)
  "လမ္းျပၾကယ္အီလတ္ထေရာနစ္" ၊ ကံဦးရပ္ကြက္၊ တိုက္နယ္ေက်းရြာ၊ ေဘာ္ဆိုင္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-428323232 (VSP)
  ဦးေက်ာ္သိန္းတန္ (ျပည္ေတာ္ေအး၊) ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ပန္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 081-60141 (QSP)
  ေဒၚေငြ၊ အမွတ္ (၇)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ျမတ္လမ္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 081-60353,081-60660,09-5283344 (QSP)
  ေဒၚတင္နီလာေအာင္၊ ေရႊဥမင္ဘုရားဆိုင္တန္း၊ တပ္နယ္အခြန္လြတ္ေစ်းအနီး၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-360201601,09-960143519 (QSP)
  ေဒၚတင္နီလာေအာငိ၊ ဘူတာလမ္းႏွင့္ ပေလာင္ေစ်းလမ္းၾကား၊အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-360201601,09- 960143519 (QSP)
  (၂) မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၁၉၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အေနာက္ရပ္ကြက္၊ မုိင္းပန္ျမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09-960634488, 09-257448994
  (၃) မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၇၇) ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး ၊ ေနာင္ေက်ာ့ရပ္ ၊ မိုးနဲျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-250343625,09-5214703
  ရပ္ကြက္ (၅) ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး ၊ က်ိဳင္းေတာင္းရပ္ ၊ မိုးနဲျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-445724835 (QSP)
  (၄) ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၃)၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-257344488, 09-795544488 (Show Room)
  (၅) ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေစ်းတန္းရပ္ကြက္၊ ေမာက္မယ္ျမဳိ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-49354608, 09-429354608, 09-452751810
  (၆) လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄/၂) ၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ဗထူးလမ္း၊ ျမိဳ႕မေစ်းေျမာက္ဘက္၊ လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph: 09-2201989 , 09-440033660
  (၈) လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္ မဘာျမတ္မုနိေက်ာင္းေတာ္ေျမာက္ဘက္ ၊ ျမိဳ႕လယ္တံတားအနီး ၊ ေစ်းတန္းရပ္ ၊ ၀မ္းလိြဳင္ရပ္ကြက္ ၊ လင္းေခးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-686480005,081-87217
  (၉) မိုင္း႐ႈးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄/၁၅၅) ၊ (၄) ရပ္ကြက္ ၊ ျမိဳ႕လယ္ဘုရားၾကီးေရွ႕ ၊ မိုင္းရူးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-49366852,09-774444599,09-451205500
  ရင္ခုန္သံ ၊ ၀မ္ကမ္ရပ္ ၊ ေတာင္ေပၚ ၊ မိုင္းရွဴးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-49366582 (QSP)
  (၁၀) လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ ကေမၻာဇ Mini Mart ၊ တ/၂၆၊ သုခလမ္း၊ ေစ်းေနာက္ဘက္ (၃)ရပ္ကြက္၊ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-459983337, 081-310159
  စိုင္းေအာင္ပြင့္ ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္တိုက္တန္း ၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း ၊ ပင္လံုျမိဳ႕မေစ်းေရွ႕ ၊ ပင္လံုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 081-300435,09-458040614 (QSP)
  PPP ကုန္စံုဆိုင္၊ သစၥာလမ္း၊ ရပ္ကြက္(၃)၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-960676444 (QSP)
  အေမအိမ္စတိုး၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ မိုင္းပြန္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-265461866 (QSP)
  (၁၁) မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ "Best Friend Mobile"  ရပ္ကြက္(၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09- 404160055,09-773761200
  (၁၂) နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး ၊ နမ့္စန္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 081-80405,09-428366366
  ကိုျမင့္ေက်ာ္ ၊ အမွတ္(၄/၂)၊ မင္းလမ္း ၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း ၊ ခိုလန္ျမိဳ႕၊ နမ့္စန္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 081-82062,09-49362215 (QSP)
  "ကိုမိုးျမင့္ႏိုင္ အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္" ၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္ ၊ နမ့္စန္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 081-80449 (QSP)
  ကိုသန္႕ဇင္ "သီရိ Electronic" ေစ်းအနီး၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-80090 (QSP)
  (၁၃) ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ စန္းစန္းအီလက္ထေရာနစ္စတိုး ၊ မိန္းလမ္း ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္ ၊ ပင္းတယျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 081-66046,09-796808886,09-260008886
  ကိုခ်ိဳၿပံဳး၊" ၿပံဳးပန္းေ၀အီလက္ထေရာနစ္" ၊ ေပြးလွရြာ ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕။
  Ph: 09-790188770 (QSP)
  (၁၄) ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ ေဆြသစ္မြန္စတိုး ၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ ပြဲကုန္းသစ္ရပ္ကြက္၊ မိုးၿဗဲၿမိဳ႕၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-5601524,09-790184752
  ဦးထြန္းလွ၊ New Light (အီလက္ထေရာနစ္)၊ ေစ်းလမ္း ၊ ေစ်းေနာက္ရပ္ကြက္၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-428341091 (QSP)
  ေဆြသဟာအီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ ။ လမ္းမေတာ္လမ္း ၊ ေညာင္ကုန္း (၅)ရပ္ကြက္ ၊ ဖယ္ခံုျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-260480900 (QSP)
  (၁၅) ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄၄)၊ ျမနႏၵာလမ္း၊ ေစ်းတန္းရပ္ကြက္၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္။ ((Show Room)
  Ph: 09-250255730, 09-449003771
  (၁၆) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးယုခင္ကုန္စံုဆိုင္ ၊ စ်/၃၅၊ မိန္းလမ္း ၊ ေစ်းတန္းရပ္၊ ပင္ေလာင္းျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-428362368, 09-440671414, 081-54039
  ကိုစိုးဦး၊ ေနာင္တရား၊ ပင္ေလာင္း-ေအာင္ပန္းလမ္း ၊ အမွတ္ (၂)ရပ္ကြက္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-428366747 (QSP)
  ျမတ္ဂုဏ္ရည္၊ ပင္ေလာင္း- ေနျပည္ေတာ္လမ္း ၊ လံုးကဲရြာ၊ ေပါင္းေလာင္းျမိဳ႕ ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-770571345, 09-428356027 (VSP)
  "လမင္းအိမ္"၊ ပင္ေလာင္း- ေနျပည္ေတာ္လမ္း ၊ ဖိုးကုန္းရြာ ၊ ေပါင္းေလာင္းျမိဳ႕ ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-760107255, 09-455859834 (VSP)
  ကိုသားကို၊ ပင္ေလာင္း - လြိဳင္ေကာ္လမ္း ၊ နမ့္ဖာမူရြာ ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-776676760, 09-428339856
  ဦးဘခ်စ္၊ ပင္ေလာင္း - လြိဳင္ေကာ္လမ္း ၊ ေဆာင္းေျပာင္းရြာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-765835708 (VSP)
  ခြန္ေဆာင္းဦး၊ ပင္ခြန္ရြာ၊ ပင္ေလာင္း - လြိဳင္ေကာ္လမ္း ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-424536326 (VSP)
  "ဦးစံ၀င္းကုန္ဆံုဆိုင္" ၊ တီက်စ္၊ ပင္ေလာင္း-ေအာင္ပန္းလမ္း ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-458041189 (QSP)
  ဦးေက်ာ္ေရႊ၊ ဥာဏ္ပင္ရြာ၊ ပင္ေလာင္း-ေအာင္ပန္းလမ္း ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-262957233 (VSP)
  ကိုမ်ိဳးလင္းထြန္း ၊ "တိမ္ျပာရိပ္ အီလက္ထေရာနစ္" ၊ တီက်စ္ ၊ ပင္ေလာင္း-ေအာင္ပန္းလမ္း ၊ ပင္ေလာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-440120132,809-442270006 (QSP)
  (၁၇) ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေဇာ္ေဇာ္အီလက္ထေရာနစ္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ေစ်းေရွ႔ဘက္တိုက္တန္း၊ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 081-204262,081-204112,081-204136,09-770220987
  "လင္းလင္း Electronic" ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေစ်းေရွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-204135 (QSP)
  (၁၈) ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ A-One(Mobile & Electronic)ၿမိဳ႕မေစ်းေတာင္ဘက္၊ျပည္ေထာင္စုလမ္းမေဘး၊ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-458041361, 09-959808888
  ကိုပီဥာဏ္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္ ၊ ဘန္းယဥ္ ၊ဆီဆိုင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790284725 (QSP)
  ကိုစတား၀မ္း ၊ ေစ်းေျမာက္ဘက္၀င္ေပါက္ ၊ ေက်ာက္တလံုးလမ္းမၾကီး ၊ ဆိုက္ေခါက္ ၊ ဆီဆိုင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-41003549,09-264400706 (QSP)
  (၁၉) ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၇/၄၇)၊ စိန္ပန္းနီလမ္း၊ စာတိုက္ေရွ႔ ၊ အေရွ႕ရပ္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-428346345, 081-46372, 09-444405944
  (၂၀) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ဦး+မေအးေအးမြန္ (KKO Mobile Sale & Service) ရံုးႀကီးလမ္း၊ နႏၵ၀န္ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕။
  Ph: 09-426629494 (QSP)
  ကိုေဖာ၊ သာေလးရြာ၊ ေဖာင္ေတာ္ဦး၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-458040221 (VSP)
  ဦး၀င္းေဌးျမင့္၊"၀င္းကမၻာလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္"၊ ေဖာင္ေတာ္ဆိုက္ေက်းရြာ၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-79207870 (VSP)
  ကိုေအာင္မိုးရွိန္ ၊ အင္းေပါခံုရြာ ၊ ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-790208017 (VSP)
  (၂၁) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမွက္(၄)၊ စပ္စံထြန္းလမ္း၊ နာရီစင္အနီး ၊ ေဟာ္ကုန္းရပ္၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 081-201885, 081-2122795, 09-260886688, 09-260886699, 09-32839000, 09-49351999
  "ဦးစိန္၀င္း  အီလက္ထေရာနစ္" ၊ နဂါးပြတ္ေက်ာက္လမ္း ၊ ကန္ေအာက္ရပ္ ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 081-2124089 (QSP)
  ဦးေက်ာ္လြင္ဦး၊ ေရႊေညာင္ၿမိဳ႕မေစ်းေနာက္ေပါက္၊ေညာင္ေရႊကားလမ္းေဘး၊ေရႊေညာင္ၿမိဳ႕၊ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 081-45300, 09-780772080 (QSP)
  ကုိစိုးႏိုင္၊ ေအးသာယာေစ်းေထာင့္၊ စက္မွဳဇုန္လမ္း၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250844345, 09-49352505 (QSP)

  တိုင္းလံုကုန္စံုဆိုင္၊ အမွတ္(၃၅၆)၊ နယ္ေျမ ၄/ ခ၊ေအးသာယာၿမိဳ႕သစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမေဘး၊ အကြက္ႀကီး (၈)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph:081-2127769 (QSP)

  Star-2 ကိုကံခ်ား၊သုခခ်မ္းသာ(၁)၊ သီတာလမ္း၊ ရပ္ေစာက္လမး္ခြဲ၊ ေရႊေညာင္ၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီး။
  Ph: 09-36257967, 09-49350482 (QSP)

 • ရွမ္းၿပည္နယ္(အေရွ႔ပိုင္း)
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄) ၊ က်ိဳင္းငမ္း (၂) လမ္း ၊ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 084-21227,09-30625618,09-259353113
  ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး ၊ (ေတာ္၀င္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္) အမွတ္(၄) ကိ်ဳင္းငမ္း(၂)လမ္း ၊ က်ိဳင္းတံု႕ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 084-21241
  (၂) တာာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မေခ်ာစု ၊ ရွမ္းရိုးမကြင္းေရွ႕၊ ဆန္းဆိုင္း(ခ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 084-52302, 09-30692008
  ဦးေဂ်ာ္နီ ၊ အမွတ္ ၄၁/ဂ ၊ သဇင္လမ္း ၊ တာေလား ၊ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 084-51351
  (၃) မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးထြန္းမင္း ၊ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ ၊ မိုင္းေယာင္းျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 084-65030,09-458034378
  (၄) မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစိုင္းလွ်န္ ၊ ေရႊေတာင္ကုန္မ်ိဳးစံုေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ မယ္ဆြယ္ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 084-60243,09-428214520
  (၅) မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးပီးထီး ၊ OK လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ ၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္း၊ ေအာက္ေစ်းတန္းရပ္၊ မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 084-70134, 09-458030848
  (၆) မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄)၊ က်ိဳင္းငမ္း(၂)လမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 084-21227, 09-30625618,09-256353113
  (၇) မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄)၊ က်ိဳင္းငမ္း(၂)လမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 084-21227, 09-30625618,09-259353113
  (၈) မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄)၊ က်ိဳင္းငမ္း(၂)လမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 084-21227, 09-30625618,09-259353113
  (၉) မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးပီထို ၊ ေစ်းတန္းရပ္ကြက္(၂)၊ မိုင္းျဖတ္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 084-63065, 09-49036113
 • ရွမ္းၿပည္နယ္(ေၿမာက္ပိုင္း)
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP , POS , QSP, VSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္

  ''Mobile King Shop'' ဟိုပန္ေစ်း၊ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph;09-440439966

  (၂) မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေငြထြန္းဆိုင္ (၃) ရပ္ကြက္၊ ကုန္ခါးရပ္ကြက္၊ မဘိမ္းျမ္ိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-403722550,09-440046500
  (၃) ကြမ္းလံုၿမိဳ႕နယ္ ''Min Zaw Mobile Shop''ဟိုလီေစ်း၊ ကြမ္းလံုျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-440439955,09-780618060
  (၄) နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၁) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ပန္ဟိုက္(၅) ရပ္ကြက္ ၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  ph: 09-698337752,09-457291199
  (၅) နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(ခ/၁၅၃)၊ ၿမိဳ႕လယ္ရပ္ကြက္၊  နမ့္ဆန္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-265254003,09-440278787,082-89182
  (၆) မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ ''ျမင့္ Computer'' ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ ရပ္ကြက္(၃)မိုင္းရယ္ျမိဳ႕ ။(Show Room)
  Ph: 09-427301615,09-771685182,09-760143242
  (၇) သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီ(၁)ရပ္ကြက္း ၊ၾကံ႕ခိုင္ေရးရံုးေဘး ၊ သိန္းနီျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-403708811,09-403709911
  မုန္းေရွ႕ရြာ၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္။ ph;09-263238811(QSP)
  (၈) မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္

  ''သန္းဆုစံ''အမွတ္(၁၅၀)၊ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ဘုရားႀကီးလမ္း၊ ေစ်းအေရွ႕ေထာင့္၊မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
   Ph;09-259843925,09-976576284,09-256464669

  Rain Bow လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္၊ မန္က်ည္းပင္ရြာ၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph;09-402658569(VSP)
  ရွင္ေမြလွ(ကုန္စံုဆိုင္) ၊ ေဘာ္ေဒရြာ ၊ မိုးမိတ္ျမိဳ႕ ။
  Ph: 09-760142083
  (၉) ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္  ေက်ာင္းလမ္း ၊(၂) ရပ္ကြက္ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-256238597,09-421779894
  (၁၀) ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္

  အမွတ္(င/၂၈၃)၊ မိန္းလမ္း(၅)ရပ္ကြက္၊တိုက္သစ္ကုန္မာဆိုင္ေဘး၊ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္။(Show Room)
  Ph;09-445106786,09-256588988,09-974555455

  ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္၊ ရပ္ကြက္(၅)၊ ဆဲေမာ္ေမာ္နတ္စင္နား၊ တာမိုးညဲေက်းရြာ၊ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ 
  Ph;09-403736707,09-259384116(VSP)

  ဦးအိုက္စံ ၊အိမ္အမွတ္(က/၁၀၆)၊ရပ္ကြက္(၄)နမ့္ခမ္းလမ္း၊ နမ့္ဖတ္ကာရြာ ၊ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-772186690,09-760690714 (VSP)
   (၁၁) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္

  အမွတ္(ဟ-၄/၄၆)၊ ကံေကာ္လမ္းခြဲ၊ ဟိုမြန္ရပ္ကြက္၊မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph;09-5232032,09-792290270,18869229539

  (၁၂) နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရတနာသိဂႌတိုက္ခန္း၊ အမွတ္(၃/၄)၊ ျမိဳ႕မေစ်းအေနာက္ဘက္ ၊ နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 082-61682,09-427322105,09-259668655, 15394920027
  (၁၃) ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္

  ေအာင္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္၊ ေစ်းအေရွ႕ေထာင့္၊ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  09-429358307,082-85467

  (၁၄) သီေပါၿမိဳ႕နယ္

  အမွတ္(၂၁)၊ေရႊေညာင္ပင္လမ္း၊ ၀က္၀ံေစ်းေရွ႕၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph;09-778888908,09-440927778

  (၁၅) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၇၇)၊ ပတၱျမားလမ္း၊ ရပ္ကြက္(၄)၊ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph;082-41186,09-899199299,09-790202936
  (၁၆) တန္ယန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆၈)၊ အေနာက္ရထာလမ္း၊ရပ္ကြက္(၄) ျမိဳ႕လယ္ခန္းမေတာင္ဘက္ ၊ တန္႕ယန္းျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 09-403761782
  (၁၇) လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ရပ္ကြက္(၂)လားရိွဴးျမိဳ႕နယ္ ။ (Show Room)
  Ph: 082-2926556,082-2925279
  ကိုေရႊလွ ၊ရပ္ကြက္ (၁၂) ၊ လားရွိဴးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 082-30997(QSP)
  ကိုကူးမား ၊ ရပ္ကြက္ (၉) ဘူတာေစ်းအနီး ၊ လားရွိဴးျမိဳ႕နယ္ ။
  Ph: 09-73860987,09-790205679,09-786266976,09-786266991(QSP)