ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 395
Image 395
Detail Download
Image 396
Image 396
Detail Download
Image 397
Image 397
Detail Download
Image 398
Image 398
Detail Download
Image 399
Image 399
Detail Download
Image 400
Image 400
Detail Download
Image 401
Image 401
Detail Download
Image 402
Image 402
Detail Download
Image 403
Image 403
Detail Download
Image 404
Image 404
Detail Download
Image 405
Image 405
Detail Download
Image 406
Image 406
Detail Download
Image 407
Image 407
Detail Download
Image 408
Image 408
Detail Download
Image 409
Image 409
Detail Download
Image 410
Image 410
Detail Download
Image 411
Image 411
Detail Download
Image 412
Image 412
Detail Download
Image 413
Image 413
Detail Download
Image 414
Image 414
Detail Download
Image 415
Image 415
Detail Download
Image 416
Image 416
Detail Download
Image 417
Image 417
Detail Download
Image 418
Image 418
Detail Download