ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 372
Image 372
Detail Download
Image 373
Image 373
Detail Download
Image 374
Image 374
Detail Download
Image 375
Image 375
Detail Download
Image 376
Image 376
Detail Download
Image 377
Image 377
Detail Download
Image 378
Image 378
Detail Download
Image 379
Image 379
Detail Download
Image 380
Image 380
Detail Download
Image 380
Image 380
Detail Download
Image 381
Image 381
Detail Download
Image 382
Image 382
Detail Download
Image 383
Image 383
Detail Download
Image 384
Image 384
Detail Download
Image 385
Image 385
Detail Download
Image 386
Image 386
Detail Download
Image 387
Image 387
Detail Download
Image 388
Image 388
Detail Download
Image 389
Image 389
Detail Download
Image 390
Image 390
Detail Download
Image 391
Image 391
Detail Download
Image 392
Image 392
Detail Download
Image 393
Image 393
Detail Download
Image 394
Image 394
Detail Download