ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 349
Image 349
Detail Download
Image 350
Image 350
Detail Download
Image 351
Image 351
Detail Download
Image 352
Image 352
Detail Download
Image 353
Image 353
Detail Download
Image 354
Image 354
Detail Download
Image 355
Image 355
Detail Download
Image 356
Image 356
Detail Download
Image 357
Image 357
Detail Download
Image 358
Image 358
Detail Download
Image 359
Image 359
Detail Download
Image 360
Image 360
Detail Download
Image 361
Image 361
Detail Download
Image 362
Image 362
Detail Download
Image 363
Image 363
Detail Download
Image 364
Image 364
Detail Download
Image 365
Image 365
Detail Download
Image 366
Image 366
Detail Download
Image 366
Image 366
Detail Download
Image 367
Image 367
Detail Download
Image 368
Image 368
Detail Download
Image 369
Image 369
Detail Download
Image 370
Image 370
Detail Download
Image 371
Image 371
Detail Download