ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစု (ၿပည္သူ႕အတြက္ SkyNet)

 

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သူမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ ဇူလိုင္(၂၈)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ ထြက္ခြါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Image 1
Image 1
Detail Download
Image 2
Image 2
Detail Download
Image 3
Image 3
Detail Download
Image 4
Image 4
Detail Download
Image 5
Image 5
Detail Download
Image 6
Image 6
Detail Download
Image 7
Image 7
Detail Download
Image 8
Image 8
Detail Download
Image 9
Image 9
Detail Download
Image 10
Image 10
Detail Download
Image 11
Image 11
Detail Download
Image 12
Image 12
Detail Download
Image 13
Image 13
Detail Download
Image 14
Image 14
Detail Download
Image 15
Image 15
Detail Download
Image 16
Image 16
Detail Download
Image 17
Image 17
Detail Download
Image 18
Image 18
Detail Download
Image 19
Image 19
Detail Download
Image 20
Image 20
Detail Download
Image 21
Image 21
Detail Download
Image 22
Image 22
Detail Download
Image 23
Image 23
Detail Download
Image 24
Image 24
Detail Download