ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘၿပည္သူ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးအတြက္ ရုပ္သံအရည္အေသြး ၾကည္လင္ၿပတ္သားထင္ရွားစြာၿဖင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည့္ logo  အ၀ါေရာင္ PACKAGE (SN-1)
 • MWD
 • MRTV-E.png
 • bloomberg.png
 • one-news.png
 • shopping.png
 • hluttaw old
 • int-drama.png
 • asian movies
 • M1
 • fox-life.png
 • ngc.png
 • NGC-Wild.png
 • bloomberg.png
 • home.png
 • sports-.png
 • eurosport
 • NAT-GEO-Wild-HD.png
 • fox-life-HD.png
+
 • Movie1

  SKYNET HD STB"45,000" KYATS + 5%Tax

 

SN-1 Package ၾကည့္ရႈခ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

( ၁ ) လၾကည့္ရႈခ

---------------

လစဥ္ေၾကး

HD စက္တန္ဖိုး

---------------

စုစုေပါင္း

၃၀၀၀ က်ပ္

----------------

   ၃၀၀၀ က်ပ္

၄၅၀၀၀ က်ပ္

---------------

၄၈၀၀၀ က်ပ္ + ၅%အခြန္

( ၃ ) လၾကည့္ရႈခ

---------------

လစဥ္ေၾကး

HD စက္တန္ဖိုး

---------------

စုစုေပါင္း

( ၃၀၀၀ * ၃)

---------------

  ၉၀၀၀ က်ပ္

၄၅၀၀၀ က်ပ္

---------------

၅၄၀၀၀ က်ပ္ + ၅%အခြန္

( ၆ ) လၾကည့္ရႈခ

---------------

လစဥ္ေၾကး

HD စက္တန္ဖိုး

---------------

စုစုေပါင္း

( ၃၀၀၀ * ၆ )

---------------

၁၈၀၀၀ က်ပ္

၄၅၀၀၀ က်ပ္

---------------

၆၃၀၀၀ က်ပ္ + ၅%အခြန္

( ၁၂ ) လၾကည့္ရႈခ

---------------

လစဥ္ေၾကး

HD စက္တန္ဖိုး

---------------

စုစုေပါင္း

( ၃၀၀၀ * ၁၂ )

---------------

 ၃၆၀၀၀ က်ပ္

၄၅၀၀၀ က်ပ္

---------------

၈၁၀၀၀ က်ပ္ + ၅%အခြန္