• ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
   
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္  RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
  (၁) သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁)၊ ဖို႔ေျမလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းလမ္းေထာင့္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5157065, 09-5016648, 09-788122988, 09-5016648
  (၂) ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၃၂)၊ လမ္းသစ္လမ္း၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္။
  09-791296400, 09-257137897
  (၃) ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃/၆)၊ ျပည္ေတာ္ေအးလမ္း၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္။
  09-794873414, 09-8645335
  (၄) သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) စည္သူလမ္း၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 056-40100, 056-40161, 09-785155938
  (၅) ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၅၀)၊ ေျမညီထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ ဘားလမ္းအေပၚဘေလာက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-440407923, 09-972261615, 09-33166878
  (၆) ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၅၀)၊ ေျမညီထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ ဘားလမ္းအေပၚဘေလာက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-440407923, 09-972261615, 09-33166878
  (၇) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၆) ၊ ဦး၀ိစာရလမ္း ႏွင့္ ကၽြန္းေရႊ၀ါလမ္းေထာင့္ ၊ (၃၄) ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-73205538
  (၈) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၉၈) ၊ ေလွာ္ကားလမ္းႏွင့္ ေအာင္ေဗာဓိဘုရားလမ္းေထာင့္၊ (၂၀)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-448003161, 09-73213787
  (၉) တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ခ်စ္လမ္း၊ ေဗာဓိကုန္းရပ္ကြက္၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph;09-450019868
  (၁၀) ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၀)၊ ေျမညီ၊ ေက်ာင္းႀကီးလမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-43166603, 09-73082890
  (၁၁) ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၅၀)၊ ေျမညီထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ ဘားလမ္းအေပၚဘေလာက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-440407923, 09-972261615, 09-33166878
  (၁၂) ကိုကိုးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၅၀)၊ ေျမညီထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ ဘားလမ္းအေပၚဘေလာက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-440407923, 09-972261615, 09-33166878
  (၁၃) မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္- (၉၀/A)၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း၊ ရဲရန္ေအာင္မွတ္တိုင္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ (ကေမၻာဇဘဏ္ေဘး)
  Ph: 09-5141479, 09-5038156
  (၁၄) လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉၀)၊ ပါရမီလမ္း၊ ဗဟိုလမ္းမီးပြိဳင့္အနီး၊ (၁၆) ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-5021773, 09-5038156, 09-5141479
  (၁၅) စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (F/2)၊ ပန္းလႈိင္လမ္း၊ ဟုမ္းလမ္းရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 01-2304558, 09-73077207
  (၁၆) ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၁)၊ ခိုင္ေရႊ၀ါဗဟိုလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ 09-43111004
  (၁၇) ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၄/၂၆)၊ ေျမညီ၊ ဘိုကေလးေစ်းလမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 095014225, 09-73126055, 09-31951007
  (၁၈) ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၄/၂၆)၊ ေျမညီ၊ ဘိုကေလးေစ်းလမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 095014225, 09-73126055, 09-31951007
  (၁၉) ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀၃)၊ ေျမညီ၊ (၅၂)လမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 01-8610517, 09-73201493
  (၂၀) ဒဂံု(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂၂၀/ခ)၊ အေနာ္ရထာလမ္းမ (၁၀)တိုးခ်ဲ႕၊ ေရႊရတနာ ရုပ္ရွင္ရံု၀န္း၊ ဒဂံု (အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-73037793, 01-8011061
  (၂၁) ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(673)၊ ေခမာသီလမ္းမ၊ ႏြယ္သာကီလမ္းထိပ္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-265050545, 09-73037793, 01-9690382
  (၂၂) လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ (ဂ/၁၆)၊ မင္းလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 01-629149, 09-5079391, 09-450017463, 09-799916269, 09-799916447
  (၂၃) အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃)၊ ဗဟိုလမ္း၊ မီးရထားေဘာလံုးကြင္းအေရွ႕ ၊ အင္းစိန္ပန္းၿခံအနီး ၊အင္းစိန္ၿမိိဳ႕နယ္။
  Ph: 01-647354, 09-73075733, 09-8639963
  (၂၄) ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၁၀)၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ ဆရာစံေျမာက္/ အေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph; 09-73112695, 09-795339268
  (၂၅) လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၉၇)၊ လွည္းတန္းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-970666620
  (၂၆) ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၅)၊ ျပည္လမ္း၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္။
  09-795001782,09-765001782, 09-965001782, 09-5001782
  (၂၇) တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄၃၄)၊ ပထမထပ္၊ ဗညားဒလလမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-73004708, 09-5028768
  (၂၈) ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္၊ ေကာ့မႈးၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-31105046, 09-5192275, 09-790138254
  (၂၉) ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၄)၊ သံုးပန္လွလမ္း၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 01-265270, 09-8640620
  (၃၀) တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ -၁၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အုန္းပင္စုရပ္၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 045-50275, 09-5188712
  (၃၁) မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၁)၊ ေျမညီထပ္၊ ေဒၚသိန္းတင္လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္။
  Phး 01-251507, 01-394743, 01-394635
  (၃၂) မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈၅)၊ ခေရပင္လမ္မေပၚ၊ ရာသက္ပန္မွတ္တိုင္၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္။ (ဧရာ၀တီဘဏ္အနီး)
  Ph: 09-979882750, 09-43026869
  (၃၃) အလံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၆၈) ႏွင္းဆီလမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းလမ္းေထာင့္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္။
  Phး 09-31250839, 09-252414077
  (၃၄) ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ တုိက္ (၃၅၃)၊ အခန္း (၆)၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ စက္မႈ(၁)လမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-250024914, 09-421146571
  (၃၅) ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္

  အမွတ္(၁၁၂၀/က)(တ)၊ ၁၅ ရပ္ကြက္၊ ပန္းၿခံေရွ႕၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ အိမ္မဲႀကီး။
  ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉၄၂၄၄၉၉၄၅၆
  အမွတ္၂၂၃(က)(ခ)၊ ေရႊလမ္းႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္၊ ၅/၁ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။
  ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉၄၂၄၄၉၉၆၇၈၊ ၀၉၄၂၄၄၉၉၇၈၉

  (၃၆) သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၈၃)ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီး၊ KBZ Bank မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room) Ph: 09-73002169, 09-252029622, 09-252029633
  (၃၇) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၈) ၊ ဦးစံေအးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-5050536, 01-619091
  (၃၈) လသာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၃)၊ ေျမညီထပ္၊ (၂၃)လမ္းႏွင္႔ ေမာင္ခိုင္လမ္းၾကား၊ အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ၊ လသာၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-73132981, 09-254132087
  (၃၉) ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၅၄)၊ သစၥာလမ္းမၾကီး၊ (၉) ရပ္ကြက္၊ ပု႑မီမွတ္တိုင္အနီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-259278041, 09-253669534
  (၄၀) ဒလၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၇၂)၊ တြံေတး-ဒလ ကားလမ္းမေဘး၊ ဓမၼသုခလမ္း၊ ေက်ာင္းစုရပ္ကြက္ ၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္။
  Ph: 09-420197939, 09-977291610
  (၄၁) ဆိပ္ႀကီး/ ခေနာင္တို
  ၿမိဳ႕နယ္
  အမွတ္ (39) ၊ ဗဟိုလမ္း ၊ ဆိပ္ႀကီးအေရွ႕ရပ္ကြက္ ၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုရပ္ကြက္။
  Ph: 01-268129
  (၄၂) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၆၁၇/ ၁၆၁၈)၊ ကြမ္းအပ္သားမင္းသားႀကီးလမ္း၊ (၉၀) ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)
  Ph: 09-73049049, 09-975555631, 09-260055533, 09-260055544
  (၄၃) သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁/၁၂၉)၊ ရန္ေျပလမ္းမ၊ ရန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊ ရန္ေျပမွတ္တိုင္အနီး၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - 09-428555327, 09-953303317
  (၄၄) ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္

  အမွတ္ (၂၈၇)၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ ဗမာေအးရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-428555326, 09-953303316

  (၄၅) လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

  တိုက္(၂)၊ အခန္း (၄)၊ ေအာင္ေျမသာယာ Shop House၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-428555325, 09-953303315

 • မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  အမရပူရၿမိဳ႕နယ္  ရံုးခြဲ(၁)  ရန္ကုန္-မႏၲေလးကားလမ္း၊ နတ္ေရကန္ေက်းရြာ၊ "ေငြလက္ဝါး"ဓာတ္ဆီဆိုင္အနီး၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္။ 09-2226333                               
   စစ္ကိုင္း-မႏၱေလး ကားလမ္း၊ ဆင္တဲတုိက္ေနာက္ေပါက္၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္။Ph: 09-250227147, 09-797545969
   (၂)  စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)လမ္း၊ ရန္ေအာင္ျမင္ရပ္၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ 09-975254545, 09-796790042
   (၃)  ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္  22/83*84 ၾကား၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-780621420, 09-33197939
   (၄)  ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ (၁၉)လမ္း၊ သံလမ္း(အေရွ႕ဘက္)၊ ဘူးကုန္းရပ္၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ 09-793108382, 09-427526281
   (၅)  ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄)၊ တိုက္ကုန္းရပ္၊ အမ်ိဳးသာဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အနီး၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္။09-259100052
   (၆)  တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ခေရလမ္း၊ တဲေတာ္ရာရပ္၊ တံတားဦးေဆးရံု(အေနာက္ဘက္) တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္။ 09-428868366, 09-763896866
   (၇)  ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္အမွတ္(၁)  Show Room  အမွတ္(၈)၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ မႏၲေလး-လားရႈိးလမ္း၊ တူးတူးထမင္းဆိုင္အနီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္။ Customer service - 09-796552111, 09-796551222, 09-796557333
  သက္တမ္းတိုး ႏွင္ ့အေရာင္း - 09-43186888, 09-43186999
    ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္အမွတ္(၂) (၁/က)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ မႏၱေလး-လားရႈိးလမ္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္။
    ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္အမွတ္(၃) N-STAR အနီးစခန္း ဘူတာလမ္းခြဲအနီး၊မႏၲေလး-လားရႈိးလမ္း၊ အနီးစခန္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္။
   (၈)  ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၂၇၈)၊ (၈၆)လမ္း၊ ၃၂×၃၃ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္။ 09-444636668, 09-777345334, 09-951900330
   (၉)  ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သမၼတိုက္တန္း၊ ေရႊသူေဌးရပ္ကြက္၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္။ 09-2150160, 09-790170254, 09-790740189
   (၁၀)  ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၇)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆိုင္အမွတ္ (၁)ႏွင့္ (၂)၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 066-22285, 066-22820, 09-791466555
   (၁၁)  ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ေတာင္အေနာက္ဘက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးတိုက္တန္း၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790157585
   (၁၂)  ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၅)၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းလမ္း၊ နာရီစင္အနီး၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-2212349, 09-790157574
   (၁၃)  မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္  အေရွ႕ျပင္ရပ္၊ ဒုတိယလမ္းမေတာ္၊ မိထၳီလာၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-795795803, 09-795795804
   (၁၄)  ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္  အေရွ႕ျပင္ရပ္၊ ဒုတိယလမ္းမေတာ္၊ မိထၳီလာၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-795795803, 09-795795804
   (၁၅)  ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္  ဝါတိုးအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ေဘာ့လံုးကြင္းလမ္း၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 064–40213, 09-790158236
   ျမိဳ႕မေစ်းေတာင္ဘက္တန္း၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 064–40707
   (၁၆)  ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္  ရန္ကုန္-မႏၱေလး ကားလမ္းေဘး၊ ဆီဆံုရပ္၊ အမွတ္(၃၄) ၈ လမ္းထိပ္၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 066-50894, 09-33414777, 09-2025650, 09-796008601
   (၁၇)  လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၅/၂၇၆)၊ (၄)လမ္း၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 067-26811, 09-250805091
   (၁၈)  ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (န-၇၈)၊ သေျပကုန္းအေနာက္ေပါက္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 067-26811, 09-250805091
   (၁၉)  ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (ဒ-၃၀၇၂၉)၊ သီရိမာလာလမ္း၊ ဒကိၡဏသီရိၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 067-26811, 09-250805091
   (၂၀)  ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္  ၁/၆၉၊ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္လမ္း၊ မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။ Ph: 067-26811, 09-250805091
   (၂၁)  ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၄၃၀)၊ ရန္-မန္း လမ္းေဟာင္း၊ ေရဆင္း၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 067-26811, 09-250805091
   (၂၂)  ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္  ၁/၆၉၊ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္လမ္း၊ မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။ Ph: 067-26811, 09-250805091
   (၂၃)  ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္  ၁/၆၉၊ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္လမ္း၊ မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။ Ph: 067-26811, 09-250805091
   (၂၄)  တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္  ၁/၆၉၊ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္လမ္း၊ မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။ Ph: 067-26811, 09-250805091
   (၂၅)  ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္  သဲေတာ၀မ္းတြင္းလမ္းမေပၚ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးကြင္းအနီး၊ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-33063331
   (၂၆)  ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (တ၀-၄၀၃)၊ အနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းႏွင့္ သိဂႌလမ္းေထာင့္၊ ကမၸ၀တီရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 061-51966
   (၂၇)  မတၱရာၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမေပၚ၊ စက်င္-မန္း ကားဂိတ္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 02-79304
   (၂၈)  ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၁၉)၊ စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးလမ္းေဘး၊ ဘုရားႀကီးအေနာက္မုဒ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 02-63331, 09-258884554
   (၂၉)  မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၄၀၂)၊ ၈၄လမ္း၊ ၄၁ႏွင့္ ၄၂ လမ္းၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-970055636
   (၃၀)  စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္  လက္ပန္လွေက်းရြာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးအနီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-799065571
   မန္းေလး-မိုးကုတ္လမ္းေလး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09789015969
   က်ဥ္ေတာက္ေပါက္ေက်းရြာ၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 402533079
   ေရႊျပည္ေက်းရြာ၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49249996
   (၃၁)  သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္၊ သစ္ေတာရံုးေတာင္ဘက္၊ မန္းေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ဇရပ္ကြင္း၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-458731133, 09-965396665
   မန္းေလး-မိုးကုတ္လမ္းေဘး၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-6805354
   တေကာင္းၿမိဳ႕၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-257000223
   တေကာင္းၿမိဳ႕၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-265596655
   ၾကာညႇပ္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-979538120
   သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-970786969
   ကြင္းသံုးဆယ္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-6814491
   ေခ်ာင္းႀကီး၊ မန္းေလး-မိုးကုတ္လမ္းေဘး၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790992289
   လိပ္ဂ်ာ၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-2031748
   (၇)မိုင္၊ ေက်ာက္ႀကီးတပ္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-780767549
   (၃၂)  သာစည္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ သီရိမဂၤလာလမ္း၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-402525234, 09-795800969
   (၃၃)  မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ သီရိမဂၤလာလမ္း၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-402525234, 09-795800969
   (၃၄)  ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္  ၿမိဳ႕သာေစ်း အေရွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ စည္ပင္ရံုးအနီး၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-797422191
   စိုကိပ်ိဳးေရးရံုးအနီး၊ ၿမိဳ႕သာ၊ ငါန္းဇြန္လမ္းေဘး၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-785915200
   (၃၅)  မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ ၉၁၃/ ဗ္ိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေစ်းေဟာင္းရပ္ကြက္၊ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47117999, 086-20633
   (၃၆)  ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳဳ႕နယ္  ၆၂လမ္း၊ က်န္စစ္သားလမ္း ႏွင့္ ပ်ဴ ေစာထီးလမ္းၾကား၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-73194347, 09-798492661
  (၃၇) ကူမဲၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးကားလမ္းေဘး၊ (၂၁)မိုင္၊ လမ္းေထာင့္၊ ကူမဲၿမိဳ႕။ 09-2150160, 09-425007231, 09-796479717
  (၃၈) ပုဂံၿမိဳ႕နယ္ ပုဂံေဈးအနီး၊  ပုဂံၿမိဳ႕။ 061-2465268
 • မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၈)၊ စိတၱသုခလမ္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 062-21887, 09-2300288
   (၂)  ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၃)၊ ရပ္ကြက္၊ ပင္လံုလမ္း၊ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790169486, 09-401675640
   (၃)  ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္  ပခုကၠဴလမ္းႏွင့္ ကမၼလမ္းဆုံအနီး၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room)Ph: 062-40224, 09-792301110
   လင္းကေတာရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-7969907891
   ကိုင္းေတာမရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-256337785
   ဘုန္းႀကီးကန္ရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-799154859
   ဆူးဝန္းရြာ၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-440227724
   (၄)  ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္  ေအာင္တံခြန္ရပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 062-45051, 09-250322255
   (၅)  ေဆာ ၿမိဳ႕နယ္  ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊ အထကေက်ာင္းအနီး၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-401614884, 09-47608374
   (၆)  ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၂)၊ စည္ပင္သာယာရပ္ကြက္၊ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္။ 09-401569955, 09-259964648, 09-401514140
   (၇)  ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၃)၊ ျမစ္ေရွာင္လမ္း၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 062-50099, 09-43050099
   (၈)  မေကြးၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (36)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္မဲထီးလမ္းေထာင့္၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 063-28193
   (၉)  ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္  ေရႊမင္း၀င္တိုက္တန္း၊ ၈/၄၅၊ လမ္းမေတာ္၊ ေရႊၾကာငံုရပ္၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-5337216
   (၁၀)  ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္  ေရႊၾကာအင္း(၂)၊ ေဆးရံုလမ္း၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 063-50999
   (၁၁)  မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္  (3) ရပ္ကြက္၊ အင္ၾကင္းလမ္း၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-401572913
   (၁၂)  ငဖဲၿမိဳ႕နယ္  ငဖဲၿမိဳ႕မ၊ အေနာက္ပ္ုင္းရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-792151727
   (၁၃)  ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (92)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သီဟရပ္ကြက္၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-256098299
   (၁၄)  မင္းလွၿမိဳ႕နယ္  (4) ရပ္ကြက္၊ ၄/၃၇၊ လုပ္သားလမ္း၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-5342852
   (၁၅)  ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (25)၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ခ်ယ္ရီလမ္း၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-259544440, 09-259544441, 09-259544442
   (၁၆)  စလင္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (182)၊ နရပေတ့စည္သူလမ္း၊ ေစ်းမရပ္၊ စလင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 063-42008
   (၁၇)  နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (210)၊ ေအာင္သုခလမ္း၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 036-69556
   (၁၈)  ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္  တေရာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ၁၅/၁၆ၾကား၊ ျပည္လမ္းမ၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 069-200712
   (၁၉)  သရက္ ၿမိဳ႕နယ္  လမ္းမေတာ္၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ သရက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-33250222
   (၂၀)  ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္  (1)ရပ္ကြက္၊ ဦးၾကင္ဥလမ္းႏွစ္လမ္းေထာင့္၊ ေစ်းေျမာက္ဘက္၊ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-780341006
   (၂၁)  ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္  ၿမိဳ႕သစ္ အမွတ္ (53)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေစ်းရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-960008449
   (၂၂)  ေခ်ာက္ ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၁၁)၊ ဦးေအာင္ေဇယ် (၁) လမ္း၊ ဗဟိုကြက္သစ္ရပ္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 061-200765 , 09-2038460
   (၂၃)  ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္  ေဘာလံုးကြင္းတိက္တန္း၊ အေနာင္ပိုင္း၊ ဆပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 061-30284
   (၂၄)  မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္  လမ္းမေတာ္လမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 068-40248,09-401631271
   (၂၅)  ကံမၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ေလးပင္တန္းလမ္း၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-401554319
   ေရနံ႔သာ၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-452336020
   ႀကိဳ႕ပင္၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-260059704, 09-423660551
 • စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္  ရန္ၾကီးေအာင္လမ္း၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-47070338,09-793344991,09-793344992
   (၂)  ေရဦးၿမိဳ႕နယ္  ေရႊၿပည္သာရပ္၊ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400439355
   (၃)  တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္  လမ္းဆုံ၊ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-794002030
   (၄)  ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္  ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 075-70058
   (၅)  မံုရြာၿမိဳ႕နယ္  သာစည္လမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္။
    (Show Room) Ph: 071-26011,09-49303491
   (၆)  ကေလးၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ပင္လံု(၅)၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္။
    Ph:073-21836,09-2450619 09-6472956
   (၇)  ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္  ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္။ Ph:073-21836, 073-21448,
    0964-72956, 0947-073256,010-4195076
       ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-526550, 09-400526601
   (၈)  တမူးၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္။ 073-40254
   (၉)  စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္  ၿမိဳ႕မေစ်းအေရွ႕ဘက္၊ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 072-21693
   (၁၀)  ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၁၇)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းသြယ္(၈)၊ ေျမာက္အင္းရပ္၊
  ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-42097, 09-2037750, 09-6476214
   (၁၁)  ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္  ကမ္းနားလမ္း၊ ျမစႏၵာတံတားအနီး၊ ဟုမၼလင္းရပ္ကြက္၊
    ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 073-246097, 073-246079, 09-400512667
   (၁၅)  ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-444041876,
    09-258283379
   (၁၆)  ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၆၈၂)၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊ ပညာေရးမွဴးရံုးအနီး၊
    ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-47066057, 09-259358499, 075-27509
       ခ်မ္းေအးရပ္ကြက္၊ ဇီကုန္းရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-47060671
       ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊ ခ်ပ္သင္းရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-256585124
       ကိုးေတာင္ဘို႔ရြာ၊ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-793352068
   (၁၇)  ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၁/၂)၊ အေဆာင္ D (1)၊ စည္ပင္သာယာေစ်း၊
    ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-420099693
       ပိေတာက္ၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 075-59097
       သစ္ရာၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790208920
       ပိေတာက္ၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 075-59297
   (၁၈)  ပုလဲၿမိဳ႕နယ္  နတ္ၾကီးရပ္ကြက္၊ မီးသတ္၀န္းအနီး၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09795113320, 09787937455
   (၁၉)  ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္  ကမ္းနားလမ္း၊ သေဘၤာဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာင္းေတာင္ရပ္ကြက္၊
   ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400504222, 09-400509288, 09-442076644
   (၂၀)  ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၂)၊ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-797956354
   (၂၁)  ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္-၂ရပ္ကြက္၊ ေဘာလံုးကြင္းတိုက္တန္း၊ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 075-60063, 075-60709, 09-259111191, 09-47082225
   (၂၂)  ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(8/9/10)၊ (0)ရံု၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ဝန္းသိုၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-790224690, 075-50101
   (၂၃)  ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၁၁၅)၊ ေအာင္သာကုန္းရပ္ကြက္၊ ေအာင္သာကုန္းေက်းရြာ၊
    ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-257841230, 09-259466924
   (၂၄)  ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မိုးေကာင္းရပ္ကြက္၊ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 010-3000258, 09-442005205, 09-442177778
   (၂၆)  အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္  ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္၊ ေအးျမသာယာလမ္း၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။
    (Show Room) Ph: 09-47068277, 075-29282, 09-256048576
       ေမာ္လူး၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 075-65144
       မဲဇာ၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-97104358
   (၂၇)  ကသာၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၁/၇၄)၊ (၃) ရပ္ကြက္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 075-25461, 075-25638, 09-259999533, 09-256244233
   (၂၈)  ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္  ေျမာင္သီရိ(၈)လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ ၊ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-790790911, 09-252100668, 071-43156
   (၂၉)  ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၂/၁၃၂)၊ ဇီဇဝါလမ္း၊ မာဂရပ္၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္။
    Ph:071-408426, 09-977276932
   (၃၁)  ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္  က်ားတက္ရြာ၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-256060785
   (၃၂)  ကနီၿမိဳ႕နယ္  သာစည္လမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 071-26011,09-49303491
   (၃၃)  ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္  ၿမိဳ႕မရပ္၊ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 071-45065,09-972827929
       ၿမိဳ႕မရပ္၊ ေရႊဂူႀကီးဘုရားအေရွ႔ေျမာက္ေထာင္႔၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 071-45023
   (၃၄)  ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္  (ခ) ရပ္ကြက္၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-256047610
       (ဂ)ရပ္ကြက္၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္။ 071-73060,09-400404619
   (၃၅)  ဘုတလင္  ျမ၀တီရပ္၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္။ 071-50057,09-796720217
       ျမ၀တီရပ္၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္။ 071-50251
   (၃၆)  ဒီပဲယင္း  စုိင္ျပင္၊ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္။ 09-978067670
       ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္။ 09-400408572
 • ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၆၂) ၊ပထမလမ္း။(၄)ရပ္ကြက္၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-2502029644,09-252029655
   သဲအိမ္ေက်ာင္းစုေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-422563963
   ဘုန္းၾကီးေသာင္ေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-77712404
   ကုလားထိပ္ေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-77712404
   ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-77712404
   ျမိဳ႕ကုန္းေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-263935566
   ခါးျပတ္ေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-263935566
   ေဒၚျငိမ္းေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-263935566
   အမာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ အမာေက်းရြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-31164998
   (၂)  က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၁၀၃)၊ ၈x၉ ဦးၿပံဳးခ်ိဳလမ္း၊ က်ိဳတ္လတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph:  09-260712789
   (၃)  ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(73) ကံ႔ေကာ္လမ္းႏွင့္လမ္းမေတာ္လမ္းေထာင့္၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8590466, 09-260882221
   ဆူးကလပ္ေက်းရြာ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-254297820
   က်ံဳဒါးေက်းရြာ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-32375882
   အကယ္ေက်းရြာ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-451236295
   သံဒိတ္ေက်းရြာ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-31168024
   က်ံုဳဒတ္ေက်းရြာ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-254679115
   က်ံဳဘုတ္ေက်းရြာ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250745177
   ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-422553346
   ေရပူ၀ေက်းရြာ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250354820
   ၀ါးခမယ္ေက်းရြာ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-254672820
   မရမ္းေက်းရြာ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-254679117
   (၄)  ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္  (၁၈)လမ္း၊ (၇) ရပ္ကြက္၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-422478218
   စက္စုေက်းရြာ၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8634827, 09-450293779
   အမွတ္(၂၄)၊ ဧရာမင္းလမ္း၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-783789557
   (၅)  ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၉) ၉လမ္း ၊၄ ရပ္ကြက္၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 042-71183, 042-71147
   (၆)  ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(20)၊ ျမိဳ ့မလမ္း၊ ေရေက်ာ္ရပ္ကြက္၊ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္။   Ph: 042-60665, 09-422535959
     က်ံဳမေငးၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(59)၊ သီရီေဟမာလမ္း၊ သီရီေဟမာရပ္ကြက္၊ က်ံဳမေငးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 042-65091, 09-250445686
   (၇)  လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(94/5)၊ ဘုရားလမ္း၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-262446611
   (၈)  ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (333)၊ 13 လမ္း၊ 5 ရပ္ကြက္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-497100200
   (၉)  ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(2) BOC လမ္း၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္။
   (၁၀)  ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္  မိုးကုတ္ဘုရားၾကီးလမ္း၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-425277755, 09-794489008
   (၁၁)  ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္  ေအာင္ဆန္း 2 လမ္း၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 046-52190 
   (၁၂)  က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(57) ဗိုလ္ခ်ုဴပ္လမ္း၊ ညာင္ပင္သာလမ္းထိပ္၊ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 046-56408
   (၁၃)  ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(13)၊ ေအာင္ရတနာလမ္း၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 042-23888, 09-793944155
   No.15/C/D၊ကုန္သည္လမ္း၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္။   Ph: 042-25312
   No.29/B ကုန္သည္လမ္း၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္။   Ph: 042-22339
   No.15/A ေျမႏုလမ္း၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 042-25602
   (၁၄)  အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္  No.9 စကား၀ါလမ္း၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 042-85189
   (၁၅)  ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္  No.8၊ ေဆးရံုလမ္း၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 046-2240080
   (၁၆)  သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္  No.37/38 ကမ္းနားလမ္း၊ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-978675786
   (၁၇)  ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္  No.68၊ ေရႊဘုိတန္းလမ္း၊ ကန္ၾကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္။   Ph: 042-45019
   (၁၈)  ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္  ဘုရားေစ်းအနီး၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8552239
   (၁၉)  ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၂၀)၊ ဘုရားလမ္း၊ (ေစ်းေျမာက္) ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 044-50462, 09-779277729
   (၂၀)  ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၅)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-36222236
   (၂၁)  ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၂၃၅)၊ နတ္ေမာ္လမ္း၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49766456, 09-8580776
   (၂၂)  ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (2)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္။   Ph: 09-262528844
   (၂၃)  မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၁၉) ၈ ရပ္ကြက္၊ ေရလဲလမ္း၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-264518877, 09-253011800
   (၂၄)  ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(54)ဓႏုသခါၤလမ္း၊ 6ရပ္ကြက္၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 046-25230
   (၂၅)  ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေဘာလံုးကြင္းေရွ႕၊ ေညာင္ပင္းေစ်းရပ္ကြက္၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 044-35508, 09-451239322
   (၂၆)  အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္  င၀န္းဧရာလမ္း၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 044-30102
 • တနသာၤရီတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄၂)၊ ေျမနီလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္၊ ၿမိတ္ျမိဳ ့၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။
    Ph: 059-41824,41825,41826,41827, 09-778899826, 09-457777826 Fax:059-42300
   (၂)  ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္
   (၃)  ပုေလာၿမိဳ႕နယ္
   (၄)  တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္
   (၅)  ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္  (က)ရပ္ကြက္ ၊ေရးလမ္း ၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-781761971, 059-23105
   (၆)  ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္  ၁၁၁/ခ ၊ ေစ်းေတာင္ဘက္လမ္း ၊ ခံုဝင္းဒပ္ရပ္ ၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-41004170, 09-450990755, 059-23105
   (၇)  သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္  ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ၿမိတ္လမ္း၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-422214799, 059-23105
   (၈)  ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္  ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕မေစ်း၊ ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-262413838, 059-23105
   (၉)  ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄၂)၊ ေျမနီလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္၊ ၿမိတ္ျမိဳ ့၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး။
    Ph: 059-41824,41825,41826,41827, 09-778899826, 09-457777826 Fax:059-42300
   (၁၀)  ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္
 • ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္  သာယာ၀တီမီးပြိဳင့္ထိပ္၊ သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 055-30746, 09-5036324
       ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ အလယ္ကုန္း၊ သုံးဆယ္ၿမိဳ႕၊
    သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-423747775, 09-423675218
       ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သုံးဆယ္ၿမိဳ႕၊ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-43038812
       ဂုံမင္းေျမာင္ရြာ၊ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-972533848, 09-423702147
       သာယာဝတီေစ်းလမ္း၊ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 055-30185, 09-5070560
   (၂)  လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္  (၁)လမ္းေတာင္ပုိင္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ဘူတာအနီး၊
    လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 053-32679, 053-32086, 09-793904707
   (၃)  ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၁၁၃)၊ နံပါတ္(၁)လမ္း၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ ရိုးမဘဏ္ေဘး၊
  ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-970564229, 09-6301082
   (၄)  ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၁၁)၊ တပ္ပိုး၊ (၁) ရပ္ကြက္၊ ရန္-မန္းလမ္းေဟာင္း၊
  ေရနီ-ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 067-26811, 09-250805091
   (၅)  ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၃၀)၊ ပဲခူးလမ္း၊ ျမိဳ႕မအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-970564229, 09-6301082
   (၆)  ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၁၁၃)၊ နံပါတ္(၁)လမ္း၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ ရိုးမဘဏ္ေဘး၊
  ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-970564229, 09-6301082
   (၇)  အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၈၈)၊ ပဲခူးလမ္း၊ ပဲခူးလမ္းေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊
    အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-970564229, 09-6301082
   (၈)  သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္  သနပ္ပင္ေစ်းတံတားထိပ္ ၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-975099696
   (၉)  ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(17) ၊ မင္းလမ္း၊ ေဘာလံုးကြင္းေရွ႕၊
  ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-259309766
   (၁၀)  ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္  ဒရယ္မီ လမ္းဆံု ၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250703188
   (၁၁)  ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္  မႏၱေလးလမ္း၊ ဇဗၺဴေအာင္ေျမရပ္ကြက္၊
  ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250703198
   (၁၂)  က၀ၿမိဳ႕နယ္  (၄) ရပ္ကြက္ ၊ ပဲခူးလမ္း၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-254645533
   (၁၃)  ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္  ဒဂံုေရႊမန္းလမ္း ၊ မီးပြိဳင့္အနီး၊ ဘူတာတိုက္တန္းလ်ား၊
  ေက်ာက္တံခါး ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250703178
   (၁၄)  ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္  ရွင္ေစာပု လမ္း၊ ေရႊေမာေဓါဘုရား ဆိုင္ခန္း၊
    ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-254233275
   (၁၅)  ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (68) ညေစ်းလမ္း၊ ေက်ာက္တိုင္အနီး၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-795777666, 09-794777666, 09-790198466
   (၁၆)  ျပည္ၿမိဳ႕နယ္  တိုက္ (၂)၊ အခန္း (၅)၊ မီးရထားတိုက္တန္း၊ ျပည္-ရန္ကုန္လမ္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 0931446217, 09-31446218,
    053-27765, 09-964027765
       အေ၀းေျပးဂိတ္ေရွ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 053-28187
       အမွတ္ (၇၈၉)၊ လမ္းရွည္လမ္း၊ န၀င္းတာရိုးအနီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-423656030
       (၄/၈)လမ္း၊ ေရႊတံခါး၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-31217168
       ေရႊတံခါး အပိုင္း (၂)၊ (၁၀/၁၂၉)၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-423678463
       အမွတ္ (၉၁)၊ ကားဆိပ္ရပ္ကြက္၊ ၀က္ထီးကန္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-250556822
       အမွတ္ (၁၄)၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာက္ရုပ္အနီး၊
  ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49500237, 09-43006273
       ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရြာဘဲရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-423694592, 09-423748720
       အမွတ္ (၃၆၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဆံေတာ္နယ္ေျမ၊ လမ္းမေတာ္၊ စစ္ကဲလမ္းႏွင့္ ရံုးလမ္းၾကား၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-423718304,
    09-961480404
       အေရွ႕လမ္း၊ ေပါင္းတလည္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-423660124
   (၁၇)  ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္  လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဥသွ်စ္ပင္၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။
    (Show Room) Ph: 05342056
       ဥသွ်စ္ပင္၊ ပန္းေတာင္းၿမဳိ႕နယ္။ Ph: 053-42150
       က.ပ.စ (၁၆)၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49501420
       က.ပ.စ (၁၆)၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49501186
       ဆင္တဲ၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-423659143
       ၀န္လိုရပ္ကြက္၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-3512903, 09-251077466
       က.ပ.စ. (၉)၊ ပန္းေတာင္းၿမိိဳ႕နယ္။ Ph: 09-33392416
       ကၿမိဳင္၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-453211241
   (၁၈)  ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္  ၾကာနီကန္လမ္းႏွင့္ ေဆးရံုလမ္းၾကား၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊
   ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-402536188
       ေညာင္စာေရး၊ လမ္းမေတာ္၊ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-5368250
       ျပည္တန္းလမ္း၊ ယြန္းတန္းရပ္ကြက္၊ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 053-55298
       တရုတ္ေမွာ္၊ ေကြ႔မေရနံေျမ၊ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-31668808
   (၁၉)  ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္  အေရွ႕လမ္း ေစ်း(၁)ရပ္ကြက္၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္။
    (Show Room)Ph: 053-38838
       ရန္ကုန္လမ္း၊ ေပါင္တည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 053-338240
       ရန္ကုန္လမ္း၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 053-38076
       ေရႊေတာင္လမ္း၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-972831907
       မွတ္တိုင္၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250307880
       မွတ္တိုင္၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-423668268
       သဖန္းကုန္း၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-960464911
       တာပြန္လမ္း၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-423732619
      ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ ေဈး(၁)ရပ္ကြက္၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္။ 09-765376890
      မွတ္တိုင္ရြာ၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္။ 09-790153760
   (၂၀)  သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္  ဆရာအတတ္သင္(၂)လမ္း၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-32009099
       ပုတီးကုန္း၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-971701440
       ဆင္ၿမီးဆြဲ၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-972686210
       အင္းမ၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-252811511
      ဦးခြမ္းေလး (ခ) ဦးခင္ေမာင္ဝင္း/ အမွတ္(၅)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕။
  09-250217332
      ကိုဇင္လင္းေမာင္/ ၿမိဳ႕မ(၂)လမ္း၊ ေတာင္ပိုင္း၊ ပုတီးကုန္ၿမိဳ႕။ 09-962484696
      ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ အင္းမ၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ 09-252811511
   (၂၁)  ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္  ေလးမ်က္ႏွာဘုရားတိုက္တန္း၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္။
    (Show Room) Ph: 053-45470
       အမွတ္ (၆၃)၊ ေလးမ်က္ႏွာဘုရားတိုက္တန္း၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္။
    (Show Room) Ph: 09-454462099
       က.ပ.စ (၁၉)၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္။ 09-31475223
       အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-31448458
       အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-254653654
   (၂၂)  နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္  တာပြန္လမ္း၊ နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 053-36415
       ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 053-36249, 09-428003155
       တာပြန္လမ္း၊ နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-5368250
       တာပြန္လမ္း၊ နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-253443790
   (၂၃)  ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၃၀)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္။
    (Show Room) Ph: 09-263253755, 09-263253766
       ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 053-34152, 09-428003379
       ပန္းၿခံထိပ္၊ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-253578636
       ေစ်းအေနာက္ေထာင့္လမ္း၊ ဇီကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-260408085
   (၂၄)  ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္  ေစ်းအနီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 054-49108,
    09-250212885
       ေစ်းလမ္း၊ နတ္သံကြင္းၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-979349938
       မုမၸလင္လမ္း၊ မုန္းၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-428188021
   (၂၅)  ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၁၄) ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 053-50059, 053-50265, 053-50571, 09-976139354,09-773376042
   (၂၆)  အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္( ၅ က)၊ ဘိုရံုလမ္း၊ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 053-80810, 09-5373234
   (၂၇)  မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္  ေဇာတိကရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၉)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊
    မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 053-30240, 0953-66395,09-73160865
   (၂၈)  မင္းလွၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၉)၊ ေစ်းခ်ဳိတန္းလမ္း၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 053-30240, 0953-66395,09-73160865
   
 • ကခ်င္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္  RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္  ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8400254
   (၂)  ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္  ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8400254
   (၃)  ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္  ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8400254
   (၄)  မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္  ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8400254
   (၅)  အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္  ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8400254
   (၆)  ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္  ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8400254
   (၇)  တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္  တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47000895
       တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47035708
   (၈)  ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္  ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8400254
   (၉)  မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္  အလင္းေကာင္ရပ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49327780
       ကုန္းေနာရပ္၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49212947
       မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47229275, 09-49297248
       ေဒါ့ဗုန္းယန္ေက်းရြာ၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-73118536
   (၁၀)  ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၃)၊ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-256045890
       ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 074-52281
   (၁၁)  ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္  ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8400254
   (၁၂)  မန္စီၿမိဳ႕နယ္  ဂ်ိိန္းေဖာေျမရပ္ကြက္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 074-54140
       ဇင္းခန္းေက်းရြာ၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47226245
   (၁၃)  ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္  ၀ုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-6300825
   (၁၄)  ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (B/13)၊ မရွိကေထာင္ရပ္ကြက္၊ ႀကိဳးတံတားလမ္း၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 074-70001, 09-47011991
       အမွတ္ (၁၅၈)၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 074-70775, 074-70275
       ေမွာ္ဇီဇာေက်းရြာ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400008334
       လံုးခင္းေက်းရြာ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400016577
       ဆိုင္းေတာင္ေက်းရြာ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 074-74135
       ဆိုင္းေတာင္ေက်းရြာ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 074-74092
       ဆိုင္းေတာင္ေက်းရြာ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 074-74039
       ေမွာ္ရွန္ေက်းရြာ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250198455
       ေဟာင္ပါးေက်းရြာ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-6451870
       ေဟာင္ပါးေက်းရြာ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47013574
       ဆယ္ဇင္းေက်းရြာ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 01-3331591, 01-3331592, 01-3331593, 01-3331594, 01-3331594
   (၁၅)  ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္  ေပါက္ကုန္းရပ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 074-51114, 09-6422295
   (၁၆)  မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္  အ/၁၇၊ အေရွ႕ရပ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400049666, 074-40919
       အမွတ္ (၂၃)၊ ၿမိဳ႕မရပ္၊ နမၼတီးေက်းရြာ၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 074-42522
       အမွတ္ (၁၈/၈)၊ ပင္းေပါေက်းရြာ၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47007450
       အမွတ္ (၁၈/၈)၊ ပင္းေပါေက်းရြာ၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250906995
       ကားမိုင္းေက်းရြာ၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47015136, 09-47004850
       ကားမိုင္းေက်းရြာ၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47015005
       ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္၊ ဆားေမွာ္ေက်းရြာ၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-440001220
       (၁) ရပ္ကြက္၊ ဆားေမွာ္ေက်းရြာ၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-6405263
   (၁၇)  မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၇၈)၊ နန္းခါေတာင္ရပ္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400048243
       မတတ-၁/၁၂၊ ဦးခ်ိဳလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေတာင္ရပ္၊ ဘူတာအနီး ဟိုပင္ၿမိဳ႕၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-400450480
       ဘူတာအနီး ဟိုပင္ၿမိဳ႕၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-6408170
       နန္႔မြန္းေက်းရြာ၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-6408078
   (၁၈)  ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (B-8)၊ ဧရာရပ္ကြက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးတိုက္တန္း၊ ျမစ္ႀကီနားၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 074-24207, 09-250203894
 • ကယားၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၉)၊ ကႏၵာရ၀တီလမ္း၊ မင္းစုရပ္ကြက္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 083-21666, 09-49293546
   (၂)  ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္  (ရွမး္-၂၁)၊ ရွမ္းပိုင္းရပ္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 083-50040
   (၃)  မဲဆယ္ၿမိဳ႕နယ္  ရွမ္းပုိင္းရပ္၊ မဲဆယ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 083-21666, 09-49293546
   (၄)  ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49402295
   (၅)  ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္  (တ/၂၀) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေတာင္ပိုင္းရပ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 083-2070021
   (၆)  ဖ႐ူးဆိုးၿမိဳ႕နယ္  (ည/၂၈)၊ ေညာင္ဇင္ရပ္၊ ဖရူးဆိုးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 083-45002
   (၇)  ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္  (စ်/၄၅)၊ ေတာင္ငူလမ္း၊ ေစ်းကုန္းရပ္၊ ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 083-40174
 • ကရင္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္  ဘုရင့္ေနာင္တပ္ၿမိဳ႕၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-31045214, 09-5275481
   (၂)  ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ ( ၂ )ရပ္ကြက္၊ ေအာင္သိဒိၵလမ္း၊ ဖါပြန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-480384989, 09-49770497
   သံလြင္ဦးေစ်း၊ အေနာက္တံခါးအ၀င္၀၊ ကမေမာင္း၊ ဖါပြန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-449000417
   ဆည္ေျမာင္းလမ္း၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူေက်းရြာ၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 058-22419
   (၃)  ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ ( ၁၂၃ )၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ အမွတ္ ( ၄ )ရပ္ကြက္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္။ ( Show Room) Ph: 058-50061
   (၄)  ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္  ဘုရားသံုးဆူ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-425049199
   ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ျပည္ေထာင္စုလမ္းထိပ္၊ အမွတ္ ( ၄ )ရပ္ကြက္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 058-60116
   (၅)  လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္  ၿမိဳ႕မရပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရႊဂြန္း၊ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8730208
   ( ဃ )ရပ္ကြက္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ လိွဳင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 058-60116
   (၆)  ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ ( ၆ )ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-490159989, 09-31664454
   (၇)  ဘားအံၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ ( ၄ ) ရပ္ကြက္၊ သုဓႏုလမ္းႏွင့္ သုခလမ္းေထာင့္၊ အိမ္အမွတ္ (၄/၄၂၃)၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 058-22419, 09-456559779
   ဆိုင္အမွတ္ ( 7/8 )၊ ဘိလပ္ေျမတန္ ၄၀၀ စက္ရံုေစ်း၊ ၿမိဳင္ကေလး၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49770108, 09-253749262
   ဘိလပ္ေျမတန္ ၄၀၀ စက္ရံုေစ်း၊ ၿမိဳင္ကေလး၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-790152097
   ဘုရားလမ္း၊ အမွတ္ ( ၁ ) ရပ္ကြက္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 058-21491
   အမွတ္ ( ၉ )ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ လမ္းဂြအ၀ိုင္းအနီး၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49782738/09-43021529
   ျပည္ေတာင္စု၊ ရဲသာရြာသစ္၊ အမွတ္ ( ၄ )ရပ္ကြက္၊ သီရိလမ္းမႀကီး၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8703095
   လမ္းမတန္း၊ ေတာင္ေျခရင္း၊ သာမည၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8730229
   အိႏၵဳ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကားလမ္း၊ အိႏၵဳစံျပေက်းရြာ၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-793637270
   အမွတ္ ( ၂ )ရပ္ကြက္၊ သစၥာလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအနီး၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 058-21635
 • ခ်င္းၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊သူရိယတိုက္ခၽြန္ပန္းၿခံအေရွ႕၊ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္။
    Ph:09-49257647
   (၂)  ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္  ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 070-21467 ,09-2450314
       ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္။ Ph:070-22314
   (၃)  တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္  တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph:070-50089, 09-47080621
   (၄)  ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္  ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္။ 070-4015809-400305709
   (၅)  ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္  ကေလးၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-47177031
   (၆)  ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္  ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္သစ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49768653, 09-49768658
   (၇)  မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္  စည္ပင္သာယာေစ်း၊ စံျပရပ္ကြက္၊မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္။
    (Show Room)Ph: 070-70336 , 09-47170072, 09-442002377
       ၿမိဳ႕မလမ္​း၊ စံျပရပ္​ကြက္​၊ မင္​းတပ္​ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 070-70274
 • မြန္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  ေရးၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(17)၊ ဘုရင္႔ေနာင္လမ္း၊ ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္၊ ေရးျမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-50578, 057-50317
   အမွတ္(1)၊ ျမသီတာလမ္း၊ ရန္ၾကီးေအာင္ရပ္ကြက္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-50254, 057-50075
   ေရး-အစင္ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီး၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8727323,09-449250488
   ၿမိဳ႕မ (2)၊ လမိုင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8725285,09-401578482
   (၂)  က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(45)၊ သီတာလမ္း၊ ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-60160,09-49818989
   (၃)  သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္-(68)၊ ဗိုလ္ေန၀င္းလမ္း၊ ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-79104, 09-8725246
   တိုက္(B-15/16)၊ ျမိဳ႕မေစ်း၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph:057-79661
   လမ္းမၾကီးရပ္၊ ျမိဳ႕မေစ်း၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: Ph: 057-79921,09-49810960
   အမွတ္(306)၊ ယုဇနလမ္း၊ ျမိဳ႕မေစ်းရပ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-75047
   (၄)  ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္  က်ြန္းေတာလမ္း၊ ကန္သာယာ(၈)ရပ္ကြက္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-425273201
   (၅)  ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္  ဘီ.အို.စီ လမ္းေထာင္႔၊ မီးစက္အနီး၊ အေရွ႕ပိုင္းရပ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-793331773,09-255719008
   (၆)  မုဒံုၿမိဳ႕နယ္  လမ္းမၾကီးရပ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-70741,09-425335335
   အမွတ္(164)၊ ျမိဳ႕မ(3)ရပ္ကြက္၊ ေမာ္သံလမ္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8701488
   ျမိဳ႕မ(4)ရပ္ကြက္၊ ေမာ္သံလမ္း၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-70368
   ေမာ္သံလမ္မၾကီး၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8725330
   (၇)  က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(135)ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ ဖက္တန္းရပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-21265,057-24366
   (၈)  သထံုၿမိဳ႕နယ္  ဘင္လွိဳင္ရပ္ကြက္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-41032,09-793341032
   (၉)  ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္  မင္းလမ္း၊ ဇင္းက်ိဳက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-49312,057-49132
   အမွတ္(67)၊ စည္ပင္သာယာလမ္း၊ ကဒါရပ္ကြက္ ၊ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 057-47252
   ဇင္းက်ိဳက္ရဲစခန္းေရွ႕၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-425280303
   (၁၀)  ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(135)ေအာက္လမ္းမၾကီး၊ ဖက္တန္းရပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 057-21265,057-24366
 • ရခိုင္ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၃၈၀)၊ သဲတန္းရပ္ကြက္၊ ေၿမပံုၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09440081433
   (၂)  ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္  ေရႊေတာင္ႀကားလမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္။
   Ph: 09-450646377, 09-49670854
   (၃)  ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္  အေရွ႕ေတာင္ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-250451171
   (၄)  ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္  လမ္းမႀကီး (၁၄၀)၊ အမွတ္ (၁)ရဲစခန္းေရွ႕၊ ေမာလိပ္ရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္။ Ph:0985-00998, 0956-80687, 0985-02225, 0949-660088, 043-23264
   (၅)  မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္  ကမ္းနားလမ္း၊ ေစ်းေဟာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊ မင္းၿပားၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-422522407
   (၆)  ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္  ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ဇံေ၀လမ္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-36056985
   (၇)  ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္  ခရ/၉ ၊ ေတာင္ရပ္ကြက္၊ ေစ်းေရွ႕၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-421733633
   (၈)  စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၈)၊ အမွတ္(၁) ရဲစခန္း၀င္းေတာင္ဘက္၊ ကုန္သည္လမ္း၊
  ေမာလိပ္ရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8500998, 09-965680448,
    043-23264
       အမွတ္(၂၆၆)၊ ၿမိဳ႕လယ္ေခ်ာင္းတံတားအနီး၊ ၿမိဳ႕သူႀကီးရပ္ကြက္၊
    စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္။Ph: 09-965680449, 09-454277578
   (၉)  ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၁၁၇)၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-250453505
   (၁၀)  ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္  ၿမိဳ႕သစ္လမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-450348970
       အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ေစ်းအနီး၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္။
    09-250460085
   (၁၁)  ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္  အစိုးရရပ္ကြက္၊င/လ ေပြ႕လမ္း၊ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္။
    Ph:09-49650928, 09421728311
   (၁၂)  အမ္းၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ် ဳပ္လမ္းနွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္း လမ္းဆုံ၊ ေလယာဥ္ကြင္းရပ္ကြက္၊
    အမ္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 043-80020, 09-31985555, 09-421722220
       မဂၤလာလမ္း၊ အေဝးေျပးကားဝင္းႀကီးအနီး၊ ေစ် းရပ္ကြက္၊
    အမ္းၿမိိဳ႕နယ္။   Ph: 09-421771777, 09-36097666
   (၁၃)  သံတြဲၿမိဳ႕နယ္  အိမ္အမွတ္(၂)၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္၊ တာဝတႎသာလမ္း၊သံတြဲၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09261621733
   (၁၄)  ဂြၿမိဳ႕နယ္  ခေရလမ္း၊ ၿမိဳ ႔မရပ္ကြက္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္။
    Ph: 09-421711205, 09-250332277
   (၁၅)  ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (37)၊ ဦးဥတၲမလမ္း၊ ဂူတာရပ္ကြက္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။
    (Show room) Ph: 043-60069,
       ေမာ္႐ြာ၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49668120
       ကင္းေတာင္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250237754
       ႐ြာမ၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49239776
       ပန္းေထာ္ကြၽန္း၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-8530285
 • ရွမ္းၿပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  ကေလာၿမိဳ႕နယ္  ေရႊဥမွင္းဘုရားဆိုင္တန္း၊ တပ္နယ္အခြန္လႊတ္ေစ်းအနီး၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-36020160
       အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ ၿပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕။   Ph:081-60141
       ေအာင္ၿမတ္လမ္း၊ ရပ္ကြက္(၃)၊ ၿပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph:081-60660
   (၂)  မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(138)၊ စ၀္စံထြန္းလမ္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room I) Ph:0812125544/2125557
   (၃)  မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္  ေနာင္ေက်ာ့ရပ္၊ မင္းလမ္း၊ မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49385236
   (၄)  ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(138)၊ စ၀္စံထြန္းလမ္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room I) Ph:0812125544/2125557
   (၅)  ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္  ေစ်းတန္းရပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49354608
   (၆)  ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္  ၿပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ရပ္ကြက္(၄)၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-251155545
   (၇)  လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္  ဗထူးလမ္း၊ ရပ္ကြက္(၄)၊ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-777068807
   (၈)  လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္  ေက်ာင္းေတာ္ေၿမာက္ဘက္၊ ၿမိဳ႕လယ္တံတားအနီး၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-87217
   (၉)  မိုင္း႐ႈးၿမိဳ႕နယ္  ၀မ္ကန္ရပ္၊ မင္းလမ္း၊ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49366582
   (၁၀)  လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္  ေစ်းအေနာက္္ဖက္လမ္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph:081-310104
       ေစ်းအေနာက္္ဖက္လမ္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph:081-310118၊ 081-310110
       ရပ္ကြက္(၁)၊ 87/88၊ ေစ်းေ႔ရွတုိက္တန္း၊ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-300435
   (၁၁)  မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(138)၊ စ၀္စံထြန္းလမ္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room I) Ph:0812125544/2125557
   (၁၂)  နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ၿပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ နမ္စန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph:081-80405
       ရပ္ကြက္(၂)၊ မင္းလမ္း၊ နမ္စန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-80594
   (၁၃)  ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္  ေစ်းေတာင္ဖက္၊ ဆန္းရပ္ကြက္၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-66046
       ေစ်းေတာင္ဖက္၊ ဆန္းရပ္ကြက္၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-66185
   (၁၄)  ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၂၃)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေစ်းေနာက္ရပ္ကြက္၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-56467
       ေစ်းေနာက္ရပ္၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-56571
   (၁၅)  ရြာငံၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္ (၄၄)၊ ျမနႏၵာလမ္း၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-250255730, 09-961441160
   (၁၆)  ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္  စ/35၊ ေစ်းတန္းရပ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-54039
   (၁၇)  ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္  ေစ်းေ႔ရွဖက္တိုက္တန္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-204136
       ေစ်းေ႔ရွဖက္တိုက္တန္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္။   Ph:081-204135
       သမတိုက္တန္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိိဳ႕နယ္။ Ph:081-204144
   (၁၈)  ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္  ဘုရားၿဖဴရပ္ကြက္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-49082
   (၁၉)  ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္  စိန္ပန္းနီလမ္း၊ အေ႔ရွရပ္ကြက္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-428346345
   (၂၀)  ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၃၂)၊ ေစ်းအေနာက္ဖက္၊ ကမ္းတားရပ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-209783
       အမွတ္(၆)၊ ေဖာင္ေတာ္ဆိပ္လမ္း၊ ၀င္းရပ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-209388
   (၂၁)  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(138)၊ စ၀္စံထြန္းလမ္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room I) Ph:0812125544/2125557
       အမွတ္(408)၊ အေ႔ရွေၿမာက္ပတ္လမ္း၊ မဂၤလာဦးရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။
  (Show Room I) Ph: 09-4580407400/081206565
       ေစ်းေအာက္လမ္း၊ ကန္ေအာက္ရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph:081-2124089
       ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမႀကီး၊ လမ္းမေတာ္ရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph:200188
       ေစ်းလမ္း၊ၿမိဳ႕မရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph:081-205334
       စ၀္စံထြန္းလမ္း၊ေစ်းပိုင္းရပ္၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-2122795
       စက္မွဳဇုန္လမ္း၊ နာရီစင္အနီ၊ ေအးသာယာေစ်းေ႔ရွ၊ ေအးသာယာ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-49352505
       D-1-13 ေရႊေညာင္ေစ်းအတြင္း၊ ေရႊေညာင္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-45300
       ၿပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ အလယ္ပိုင္း(၂)ရပ္၊ ဟဲဟိုး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 081-633012
       ၿပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ KBZ ဘဏ္အနီး၊ ေအးသာယာ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-428321392၊09-43183415
 • ရွမ္းၿပည္နယ္(အေရွ႔ပိုင္း)
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄) က်ိဳင္းငမ္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph:   084-21227, 09-30625618, 09-259353113
   (၂)  တာာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္  ရွမ္းရိုးမကြင္းေရွ႕၊ ဆန္ဆိုင္း(ခ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 084-52302, 09-30692008
   (၃)  မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄) က်ိဳင္းငမ္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph:   084-21227, 09-30625618, 09-259353113
   (၄)  မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္  မယ္ဆြယ္ေျမွာက္ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 084-60410, 09-458031263
   (၅)  မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္  ေအာင္မဂၤလာလမ္းေအာက္၊ ေစ်းတန္းရပ္၊ မိုင္းပ်င္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 084-70134, 09-458030848
   (၆)  မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄) က်ိဳင္းငမ္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph:   084-21227, 09-30625618, 09-259353113
   (၇)  မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄) က်ိဳင္းငမ္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph:   084-21227, 09-30625618, 09-259353113
   (၈)  မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄) က်ိဳင္းငမ္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph:   084-21227, 09-30625618, 09-259353113
   (၉)  မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၄) က်ိဳင္းငမ္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္။ Ph:   084-21227, 09-30625618, 09-259353113
 • ရွမ္းၿပည္နယ္(ေၿမာက္ပိုင္း)
  ၿမိဳ႕နယ္ အမည္ RSP လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္
   (၁)  မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 082-25279, 082-26556
   (၂)  နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 082-25279, 082-26556
   (၃)  ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္  ပန္လံုလမ္း၊ ဟုိပန္ရြာ၊ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-402638018
   (၄)  ပန္ဆန္းၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 082-25279, 082-26556
   (၅)  ပန္၀ိုင္းၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 082-25279, 082-26556
   (၆)  မန္တံုၿမိဳ႕နယ္  ဆက္သြယ္ေရးရံုးအနီး၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-256464994
   (၇)  မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္  မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-403742267
   ကြန္းေခ်ာင္းရြာ၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47068938
   ငါးအိုးရြာ၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-91040436, 09-400434363
   ငါးအုိးရြာ၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47068792
   (၈)  ကြမ္းလံုၿမိဳ႕နယ္  ေဘာဂရပ္ကြက္၊ ကြမ္းလုံၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 082-70169
   (၉)  နမၼတူၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၈၁)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ပန္ဟိုက္(၅)ရပ္ကြက္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္။ Ph:09-47312376, 09-260456696
   မန္စံရြာ၊နမၼတူ့ၿမိဳ႕နယ္။ 09-47312519
   (၁၀)  နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္  နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္။ 082-89182, 09-47314003, 09-26524003
   (၁၁)  မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္  မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္။ 09-47300912, 09-47325528
   (၁၂)  သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္  (၄)ရပ္ကြက္၊ ေစ်အနီး၊ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္။ 082-63034, 09-403708811
   ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ သိႏီၷၿမိဳ႕နယ္။ 09-6716193၊403711199
   (၁၃)  ကုန္ၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 082-25279, 082-26556
   (၁၄)  မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္  ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ေစ်းအေရွ႕ေထာင့္၊ မိုးမိတ္ျမိဳ႕နယ္။ Ph: 086-45049၊09-47311241
   မက်ည္းပင္ရြာ၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-402658569၊09-47105149
   ဘုရားၾကီးလမ္း၊ ေစ်းအေရွ႕ေတာင္ေထာင့္၊ ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္။ 086-45239
   ေဘာ္ေဒရြာ၊ မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 092002869၊6537325၊256239705
   (၁၅)  ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္  ရပ္ကြက္(၂)ေက်ာင္းလမ္း၊ ေလာင္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-256238597
   (၁၆)  ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္  လားရွိဴး-မူဆယ္လမ္းမ၊ ေစ်းအတြင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-6720083၊445105938
   ေစ်းအတြင္း၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-253888216
   နမ့္ဖတ္ကာရြာ၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-256509714
   (၁၇)  မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္  ေကာင္းမူတံုရပ္ကြက္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 09-47302279
   ဟိုမန္ရပ္ကြက္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေဘး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 082-52538၊0947318133
   အမွတ္(၃)ေစ်း၊ ဒုတိယလမ္း ၊မူုဆယ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-25878941၊09-258789418
   က်ဴကုတ္၊ ပန္ဆိုင္း၊ ပန္းဆန္းရြာ၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-252366257
   (၁၈)  နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္  ၿမိဳ႕မေစ်းအေနာက္ဘက္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 082-61682၊09-47322105
   (၁၉)  ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္  ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 082-85467, 09-792980690, 09-49358307
   ဘန္႔ေဘြးရြာ၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-49270862
   သုံးဆယ္ရြာ၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47307136၊09-33102891
   (၂၀)  သီေပါၿမိဳ႕နယ္  သီေပါၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 082-80720၊09-403711044
   နမ့္လန္ရြာ၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 082-84252၊09-47310709
   နမ့္လန္ရြာ၊ ၿမိဳ႕လယ္ရပ္ကြက္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 082-840720၊09-403718538၊259075080
   နမ့္လန္ရြာ၊ ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 082-84134၊09-47311241
   (၂၁)  ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္  ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 082-41186၊09-403764188
   ေနာင္ပိန္ရြာ၊ ေစ်းေျမာက္ဘက္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-6706092
   ၂/၈ ေစ်းရပ္ကြက္၊ မိုင္းလံုရြာ၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္။ Ph: 09-47111990
   မိုင္းေငါင့္ရြာ၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္။   09-6706251၊09-47310709
   (၂၂)  တန္ယန္းၿမိဳ႕နယ္  (၄) ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕လယ္ခန္းမေတာင္ဘက္၊ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္။ 09-403761782၊09-47326961
   (၂၃)  လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္။ (Show Room) Ph: 082-25279, 082-26556