ၿပည္သူအတြက္ logo အနီေရာင္ (SN-3 + HD) Package  
 • one
 • M1
 • eurosport
 • M biz1
 • Skynet Live
 • Star C Movie
 • net geo people
 • CNN
 • MWD
 • eurto sport new
 • MRTVEntertiment1
 • hluttaw old
 • Sports HD COLOR
 • HBO HD COLOR
 • Movies HD COLOR
 • LIVE HD COLOR
 • DiscoveryAsia
 • FIGHT SPORT
 • Fox Action Movies HD COLOR
 • History COLOR
 • PAY PER VIEW
+
 • Movie1

  SKYNET HD STB"45,000" KYATS + 5%Tax

 

  လစဥ္ေၾကး သြင္းလွ်င္
  တစ္လလွ်င္
မူလေစ်းႏႈန္း ၁၄၅၀၀ က်ပ္ + ၅%အခြန္
  တစ္လလွ်င္
ေစ်းႏႈန္းအသစ္ ၁၀၀၀၀က်ပ္ + ၅%အခြန္